1. Chwilówki online >
  2. Zad?u?enie w po?yczkach

Zad?u?enie w po?yczkach

Marta
2017-09-18 06:52:53
Mam aktualnie trzy chwilówki : 1000 z? Vivus 1500 Wonga 500 Provident Ogólnie wszystko sp?atam jednak ten miesi?c mam trudny i nie b?d? mog?a sp?aci? jednej z tych trzech chwilówek. W przypadku ktorej my?licie zrobi? sobie opó?nienie? Bardzo zale?y mi na tym aby nie by?o windykacji.....
2017-09-18 12:41
Marta przy braku sp?aty po?yczki w terminie to ka?da z tych firm uruchomi procedur? windykacyjn?. Najlepszym rozwi?zaniem b?dzie napisanie do ka?dej z nich z osobna z informacj? o swojej sytuacji. Na pewno która? z firm zgodzi si? na przed?u?enie terminu sp?aty po?yczki ( zap?acisz jedynie odsetki, ale b?dzie to i tak o wiele mniejsza kwota). Mo?esz równie? dopyta? si? o mo?liwo?? roz?o?enia kwoty na raty.
2017-09-20 07:17
Masz zdolno?c kredytow?? Je?li tak to proponowa?abym wybra? si? do banku i wzi?? kredyt gotówkowy. W getinie oraz w pocztowym ostatnio widzia?am kredyty oprocentowane na 10%. Taki kredyt mo?esz sp??ca? przez rok. Co miesiac rata nie powinna by? taka wysoka. No i odsetki nie b?d? narasta?y tak mocno jak w chwilówce.
2017-10-10 10:42
Jakie macie mo?e zdanie na temat firm odd?u?aj?cych? Mianowicie nie wiem ju? co doradzic mojej cioci Ciocia w pewnym momencie ?ycia si? zagubi?a oraz nabra?a wiele chwilówek. Których teraz za nic nie jest w stanie sp?acic. Powoli wpada w deprech? Mo?e taka firma mog?aby jej pomóc?
2018-02-13 12:33
Z jednej strony takie firmy maj? i mo?e zacne idee ponieaw? pomagaj? osobom w trudnej sytuacji wyj?? z d?ugów. Jednak wiele firm troch? ?eruje na naiwno?ci ludzi. Wysy?aj? kilka pisemek w ich imieniu, które tak naprawd? mo?na by?oby wys?a? samodzielnie. Tak wiec Alicjo je?li szkoda Ci Twojej cioci to mo?esz sama pobawi? si? w firm? odd?u?aj?c? i spróbowa? podzia?a?.
2018-06-08 10:28
Moim zdaniem jest to jedynie ?ciema. Firma odd?uzaj?ca nie b?dzie w stanie za?atwi? za Ciebie wi?cej ni? sam jeste? w stanie. Nie maj? jakich? super zdolno?ci. Wystarczy sobie poczyta? na forach co robi?, jak wype?ni? te wszystkie pisma ( w sieci s? wzory) I samodzielnie mo?na dyskutowa? z firmami.Poza tym tego typu firmy praktycznie zawsze bior? jak?? zaliczk?. Na poczet swojego dzia?ania.... A powinno sie p?acic za efekty. A nie za próby.
2018-06-18 08:45
A jakie? konkrety? Mo?e ktos korzysta? kiedy? i napisze konkretnie ile go taka pomoc kosztowa?a? hmm?
2018-06-19 08:08
Jakie? opinie o centrum d?u?nika?
2018-06-20 08:54
Nawet centrum d?u?nika?
2018-09-04 07:58
Nie polecam centrum d?u?nika. Jestem bardzo niezadowolona z ich pomocy.WYbra?am si? do nich ze sporymi d?ugami, chcia?am aby co? zrobili, jako? mi to uporz?dkowali ale oni nie zaoferowali mi niczego czego sama bym nie zrobi?a. Wzi?li pieniadze za wys?anie kilku pism a zad?u?enie jak by?o tak jest. Aktualnie nie mam ju? d?ugów bo pomog?a mi rodzina w sp?acie ale centrum d?u?nika na pewno si? do tego nie przyczyni?o.
2018-09-05 08:45
Ile Cie ta pomoc konkretnie kosztowa?a?
2019-01-22 12:50
A to nie jest tak, ?e koszt us?ugi zale?y od wielko?ci d?ugu? Poza tym kiedy si? im p?aci? Z góry?
2019-02-08 14:03
Jak mia?am d?ugi to pyta?am si? o pomoc firmy specjalizuj?cej si? w odd?u?aniu oraz koszta takiej us?ugi by?y do?? wysokie i z tego powodu si? na nich nie zdecydowa?am. Postanowi?am sama sp?aci? Po prostu miesi?cznie p?aci?am niewielka sum? ka?dej firmie i dzi?ki temu firmy nie odda?y windykacji do komornika i po prostu co miesi?c jak?? firme splaca?am w wiekszej ilo?ci. Troch? to trwa?o, ale uda?o mi si? dzi?ki temu sp?aci? ostatecznie wszystkie d?ugi.
2019-03-08 12:34
Centrum d?u?nika pobiera spor? op?at? za swoje us?ugi. Ju? lepiej za?o?y? temat o porad? tutaj na forum.
2019-03-19 14:10
Ale pobieraj? op?at? przed tym zanim co? zrobi? czy ju? po tym jak co? im si? uda uzyska??
2019-04-11 10:58
Przed. Nie znam firmy, która by jeszcze nie pobra?a op?aty przed.
2019-04-17 08:49
No wi?c mam problem z refinansowaniem. Mianowicie refinansowa?am pozyczki w firmie Miloan oraz w firmie Vivus. Kwoty refinansowania by?y bardzo wysokie i teraz widz? ze nie by?o sensu tego przed?u?a? bo zap?aci?am o wiele wi?cej ni? gdybym sp?aci?a po?yczk? w terminie. Koszta refinansowania by?y tutaj o wiele wy?sze ni? kwota po?yczki jak? zaci?gn??am. Czy to normalne, ze firma zrobi?a jak zrobi?a? Czy jest opcja ?e jak do nich napisze to mi anuluj? t? po?yczk? bo to przecie? nienormalne, ze jest tak drogo. Nie s?dzi?am, ze tak na mnie zarobi?.
2019-04-17 14:28
Nie s?dz? ?e Ci si? uda, nawet je?li z?o?ysz reklamacj? to firma raczej jej nie uzna, bo dla nich liczy si? zarobek. Bo sama przecie? zgodzi?a? sie na to refinansowanie.
2019-04-18 07:18
No tak ale nie na takie oprocentowanie.
2019-04-18 11:49
Nie mia?a? go w umowie? W regulaminie s? dok?adnie opisane koszta. I skoro si? zgodzi?a? na oprocentowanie jakie jest to tak jak pisa?em raczej niczego tutaj nie wskórasz. Firma na pewno Ci nie anuluje po?yczki. Musisz sp?aci? to na co si? zdecydowa?a?. No i masz nauczk? na przyszlo?? aby tak szybko refinansowania nie bra?.
2019-04-19 16:18
Mia?am ale konsultant tak mi nakr?ci? w g?owie, ?e mia?o to by? tanie. Zastanawiam si? czy nie wkroczy? na drog? s?dow?.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>