1. Chwilówki online
  2. >
  3. freezl.pl

Freezl – chwilówki, opinie, kontakt

Freezl jest platform? internetow?, która udziela krótkoterminowych po?yczek przez Internet. Dzi?ki niej mo?esz szybko otrzyma? pieni?dze w podbramkowej sytuacji. Freezl posiada ju? wieloletnie do?wiadczenie w udzielaniu szybkich po?yczek i obs?u?y? ju? setki Klientów w Polsce. W ofercie tej firmy znajduj? si? szybkie po?yczki w wysoko?ci od 100 do 5000 z?. Na platform? mo?na si? zalogowa? przez swoje konto na Facebooku. Wnioskodawca nie jest sprawdzany w BIK. Pieni?dze mo?na przeznaczy? na nieprzewidziane wydatki, na przyk?ad remont lub leczenie.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

freezl.pl logo
Ocena: 3.17
(ilość ocen: 6)
Dokładna nazwa firmy: Centrum Rozwi?za? Kredytowych Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Twarda 18, Warszawa
E-mail: info@freezl.pl
Telefon kontaktowy: +48 22 87 383 87
NIP: 525-263-74-90
REGON: 362786454
KRS: 0000586553

Freezl – jak uzyska? po?yczk??

Najpierw musisz wybra? kwot? oraz czas sp?aty po?yczki. To zale?y od Ciebie, ile we?miesz i w jakim czasie jeste? to w stanie sp?aci?. Po wybraniu tych parametrów, na ekranie wy?wietli Ci si? ca?kowity koszt po?yczki oraz op?aty dodatkowe.

Kolejny krok to wype?nienie formularza online. Jest on naprawd? prosty. Dzi?ki niemu Freezl b?dzie móg? podj?? decyzj?, czy udzieli Ci po?yczki. Pami?taj o tym, ?eby sprawdzi?, czy wszystkie dane zosta?y prawid?owo zapisane. W przeciwnym razie Freezl nie b?dzie móg? si? z Tob? skontaktowa?. W tym kroku mo?esz si? równie? zalogowa? na przyk?ad za pomoc? Facebooka.

Nast?pny etap to weryfikacja rachunku bankowego, na który zostanie przelana po?yczka, po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej. Ka?dy nowy u?ytkownik musi przej?? przez ten proces.

Teraz pora na przelanie pieni?dzy na Twoje konto. Zazwyczaj firmie Freezl zajmuje to od kilkunastu do kilkudziesi?ciu minut.

Ostatnim krokiem jest zwrot po?yczonych pieni?dzy. Musisz pami?ta? o tym, ?e je?eli z jakich? przyczyn nie b?dziesz móg? sp?aci? jej na czas, to musisz jak najszybciej skontaktowa? si? z Freezl i znale?? rozwi?zanie tego problemu.

Freezl – jakie s? warunki wzi?cia po?yczki?

Warunkiem uzyskania po?yczki od firmy Freezl jest dokonanie przez Ciebie rejestracji online oraz pozytywna weryfikacja wniosku o po?yczk?. Freezl nie pobiera op?at za rejestracj? oraz za rozpatrzenie wniosku. Musisz pami?ta? o tym, ?e gdy zaci?gasz po?yczk? za pomoc? platformy freezl.pl musisz j? odda? w ustalonym terminie wraz z odsetkami i prowizj? okre?lonymi w Tabeli Op?at.

Freezl – jak szybko pieni?dze znajd? si? na Twoim koncie?

Pieni?dze zostan? przelane na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy, zaraz po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku. Pami?taj o tym, ?e to, jak szybko otrzymasz pieni?dze, jest zale?ne równie? od godzin pracy banku.

Freezl – czy s? jakie? promocje?

Freezl obecnie ma dwie promocje. Pierwsza to darmowa po?yczka a druga – program lojalno?ciowy. Ka?dy klient mo?e otrzyma? co pi?t? po?yczk? ca?kowicie za darmo. Wystarczy, ?e b?dziesz bra? w tej firmie po?yczk? co 30 dni i korzysta? z przyznanych ?rodków, co najmniej przez 14 dni i oddawa? pieni?dze w terminie. Gdy spe?nisz te warunki, co pi?t? po?yczk?  w wysoko?ci od 100 do 5000 z?otych na czas do 65 dni w 15 minut  ca?kowicie za darmo. Kwota bezp?atnej po?yczki nie mo?e by? wy?sza ni? suma poprzedniej po?yczki.

Natomiast je?eli chodzi o program lojalno?ciowy, to  wystarczy, ?e polecisz Freezl swoim znajomym. Za ka?d? osob?, która dzi?ki Tobie otrzyma po?yczk?, dostaniesz zni?k? 40 z? na po?yczk? od 100 do 5000 z?otych na okres do 65 dni w 15 minut. Prawda, ?e proste i op?acalne?

Freezl – co w przypadku nieterminowej sp?aty po?yczki?

Termin sp?aty po?yczki to data wp?ywu ?rodków na konto bankowe Freezl. Je?eli spó?nisz si? ze sp?at? po?yczki, to b?dziesz musia? zap?aci? odsetki za okres opó?nienia, który jest liczony od okre?lonego w umowie terminu sp?aty po?yczki do dnia faktycznej sp?aty przez Ciebie zobowi?zania.

Freezl – jaka jest wysoko?? odsetek?

Zgodnie z art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego wysoko?? odsetek naliczana jest wed?ug maksymalnych stawek odsetek za opó?nienie. Co to oznacza w praktyce? Znaczy to, ?e b?dziesz musia? zap?aci? dwukrotno?? obecnie obowi?zuj?cych odsetek ustawowych za opó?nienie. Dok?adniej mówi?c wysoko?? tych odsetek to suma stopy referencyjnej, która jest ustalana przez Narodowy Bank Polski oraz  5,5 punktów procentowych. Je?eli natomiast wzi??e? po?yczk? z prowizj? 0%, to je?eli spó?nisz si? z zap?at? raty, to zostanie Ci naliczona prowizja i odsetki zgodnie z obowi?zuj?c? Tabel? Op?at.

Freezl – jakie jeszcze mog? by? skutki nieterminowej sp?aty po?yczki?

Je?eli nie zap?acisz raty po?yczki w terminie, to Freezl mo?e wszcz?? post?powanie windykacyjne. Je?eli opó?nienie wynosi wi?cej ni? 60dni oraz up?yn?? ju? miesi?c od wys?ania Ci wezwania do zap?aty, to Freezl mo?e umie?ci? Twoje nazwisko w rejestrach d?u?ników, które dzia?aj? w oparciu o Ustaw?  o udost?pnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010r.

Freezl – czy mo?na odst?pi? od umowy po?yczki?

Zgodnie z prawem istnieje taka mo?liwo??. Masz prawo odst?pi? od umowy po?yczki w terminie 14  dni od daty jej zawarcia. Je?eli odst?pisz od umowy po?yczki, to nie ponosisz kosztów zwi?zanych z odst?pieniem, poza odsetkami okre?lonymi w Ramowej Umowie Po?yczki (dost?pna na stronie) za czas od dnia wyp?aty po?yczki do dnia sp?aty po?yczki.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Freezl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *