1. Chwilówki online
  2. >
  3. Get Bucks

GetBucks – chwilówki, opinie, kontakt

Owa firma istnieje ona od 2011 roku, a w naszym kraju zosta?a zarejestrowana w pa?dzierniku 2013 roku. Jednocze?nie swoj? aktywno?? rozwin??a tutaj dopiero rok pó?niej. Nale?y do po?udniowoafryka?skiej spó?ki MyBucks i dzia?a tak?e w Zambii, Kenii, Botswanie, Malawi, Ugandzie oraz Zimbabwe, jak i Australii, a w Europie – w Hiszpanii.

Pozwala ona beneficjentom swoich us?ug zaci?ga? chwilówki on-line b?d? te? korzysta? w tym celu z autorskiej aplikacji mobilnej Kontomatik, dzi?ki której mog? oni równie? monitorowa? salda kont.
Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Get Bucks logo
Ocena: 2.67
(ilość ocen: 3)
Dokładna nazwa firmy: GetBucks Poland Sp. z.o.o
Siedziba firmy: Al.Jerozolimskie 96, Warszawa
E-mail: info@getbucks.pl
Telefon kontaktowy: 22 307 53 57
NIP: 7010400360
REGON: 146939557
KRS: 481703

Jak wzi?? po?yczk? w GetBucks?

Przed rozpocz?ciem procesu pobierania kredytu, musimy za?o?y? konto na stronie firmy. Pierwszym krokiem do otrzymania pieni?dzy jest ustawienie parametrów zobowi?zania, czyli jego kwoty i czasu, w jakim planujemy je odda?. W dalszej kolejno?ci firma wymaga potwierdzenia naszych danych przez wys?anie do niej zdj?cia lub skanu dowodu osobistego. Musimy równie? zweryfikowa? personalia integruj?c konto z profilem Facebook,  klikaj?c odpowiedni przycisk w witrynie chwilówkodawcy albo przelewaj?c na jego konto bankowe 1 grosz ze swojego rachunku – podobny przelew wymagany jest wtedy, gdy zmieniamy dane, o naszym celu informuje odpowiedni tytu? tego?. Jeste?my równie? zobowi?zani, wype?ni? formularz z podstawowymi informacjami o sobie i osi?ganych dochodach. Ich prawdziwo?? zostanie sprawdzona – równolegle GetBucks nie ??da od beneficjentów swoich us?ug zabezpiecze? ani zastawów.

Ile trzeba czeka? na decyzj? o przyznaniu kredytu?

Czas, w jakim rozpatrywane s? wnioski o przyznanie szybkiej po?yczki, wynosi od 15 minut do 48 godzin, a przeci?tnie oko?o doby. To, jak wiele go up?ynie od pocz?tku naszych stara? do chwili otrzymania gotówki, uzale?nione jest od tego, gdzie mamy konto i kiedy dany bank prowadzi sesje przelewowe.

Kiedy mo?na otrzyma? chwilówk? w GetBucks?

Jak nietrudno wywnioskowa? z poprzedniego akapitu, aby dosta? po?yczk? w opisywanej firmie, trzeba posiada? konto bankowe i by? pe?noletnim. Ponadto warto wiedzie?, i? jest ona udzielana jedynie osobom mi?dzy 20 a 70 rokiem ?ycia, nieubezw?asnowolnionym i maj?cym polskie obywatelstwo. Dodatkowo ka?dy, kto chce otrzyma? b?yskawiczny kredyt w GetBucks, nie mo?e figurowa? w rejestrach d?u?ników, o czym ni?ej. Warto wiedzie?, ?e pobrawszy jedno zobowi?zanie, nie wolno wzi?? kolejnego, zanim pierwsze nie zostanie sp?acone.

Co sprawdza GetBucks?

Przed przyznaniem chwilówki, przedsi?biorstwo weryfikuje obecno?? danego klienta w spisach BIG InfoMonitor, KRD, a tak?e ERIF.

Ile mo?na po?yczy? w GetBucks?

Nowi klienci mog? ubiega? si? o sum? nie wy?sz? ni? 1100 z?. Jednak wraz z terminowymi sp?atami kolejnych zobowi?za? limit ten b?dzie wzrasta?, by finalnie osi?gn?? pu?ap 4000 z?.

Jak szybko trzeba odda? chwilówk??

Na stronie po?yczkodawcy mo?na ustawi? okres sp?aty pomi?dzy 7 a 30 dni. Wraz z nim zmienia si? równie? wysoko?? op?at oko?opo?yczkowych.

Na ile procent po?ycza GetBucks?

Oprocentowanie u tego chwilówkodawcy zaczyna si? ju? od 6%, ale niekiedy mo?e zosta? zniwelowane (cz??ciowo lub ca?kowicie) – podobnie jak prowizja.

Jak sp?aci? chwilówk? w GetBucks?

Odpowied? jest prosta: w wyznaczonym czasie. Chc?c tego dokona?, nale?y przela? odpowiedni? ilo?? gotówki na jedno z kont, jakie obs?uguje GetBucks – w PKO Bank Polski S.A., Banku Pekao S.A. albo mBanku S.A. W tytule przelewu powinni?my wpisa? numer kredytu. Inny sposób na uregulowanie zobowi?zania to zalogowanie si? na stronie internetowej firmy i wykorzystanie dost?pnej tam specjalnej bramki p?atniczej. Je?li jednak nie jeste?my w stanie tego zrobi? w ustalonym terminie, aby unikn?? wpisania do bazy d?u?ników, musimy skontaktowa? si? z firm? po?yczkow? i wyja?ni? spraw?. Mo?emy zrobi? to za po?rednictwem poczty e-mail, telefonicznie (infolinia dzia?a w dni robocze od 8:00 do 17:00), a nawet poprzez dost?pny na stronie GetBucks czat z konsultantem.

Co grozi za nieoddanie chwilówki w terminie?

Zwlekaj?c z uiszczeniem nale?no?ci wobec GetBucks, nara?amy si? na umieszczenie w rejestrze BIG (po up?ywie 60 dni od daty, w której po?yczka winna by? sp?acona) poprzedzone wys?aniem kilku monitów SMS i e-mail, jak równie? upomnieniami telefonicznymi. Kroki te podejmowane s? po up?ywie tygodnia od dnia, w którym zobowi?zanie winno by? uregulowane. Ostatni? faz? walki z niep?ac?cym klientem jest wytoczenie mu procesu windykacyjnego oraz odsprzeda? jego d?ugu.

Przed?u?enie po?yczki w GetBucks

W razie problemów z jej sp?at?, chwilówka zaci?gni?ta w GetBucks mo?e zosta? przed?u?ona o maksymalnie 30 dni. Wi??e si? to jednak z dodatkowymi kosztami.

Promocje i program lojalno?ciowy GetBucks

Kiedy? firma ta oferowa?a swoim nowym klientom rabat w postaci jednej darmowej po?yczki. Niestety zrezygnowa?a z tego i na chwil? obecn? jedynym benefitem, jaki proponuje, jest system nagradzania „wiernych” klientów przez dawanie im okazji do zaci?gania wy?szych po?yczek, które dodatkowo charakteryzuj? si? d?u?szym okresem sp?aty.

Roz?o?enie chwilówki na raty

Niestety GetBucks nie przewiduje opcji etapowego sp?acania szybkiego kredytu.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o GetBucks

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *