1. Chwilówki online
 2. >
 3. HaloPo?yczka

Halo po?yczka – chwilówki, opinie, kontakt

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Halopo?yczka logo
Ocena: 3.57
(ilość ocen: 7)
Dokładna nazwa firmy: Primus Finance Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Rodziny Hiszpa?skich 8, Warszawa
E-mail: kontakt@halopozyczka.pl
Telefon kontaktowy: 22 205 06 61
NIP: 5213717701
REGON: 363443466
KRS: 0000594858

Halopo?yczka to instytucja pozabankowa udzielaj?ca chwilówek. W?a?cicielem marki jest firma Primus Finance Sp. z o.o. Spó?ka jest zarejestrowana przez S?d Rejonowy dla miasta sto?ecznego Warszawy, Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego. Kapita? zak?adowy wynosi 200 tys. z?.
Wyró?nikiem chwilówek w Halopo?yczka s? przejrzyste zasady, brak ukrytych op?at, ograniczenie zb?dnych formalno?ci, szybkie decyzje po?yczkowe (ju? w 15 minut) i b?yskawiczne przelewy gotówki.

Ile mog? po?yczy? w Halopo?yczka?

Halopo?yczka oferuje po?yczki od 500 do 5 000 z? (nowi klienci mog? po?yczy? od 500 do 2 000 z?). Okres kredytowania wynosi od 7 do 30 dni.

Czy Halopo?yczka oferuje darmowe po?yczki?

Tak, w ofercie Halopo?yczka dost?pne s? chwilówki 0 z?. S? to promocyjne po?yczki wy??cznie dla nowych klientów.

Jakie warunki musz? spe?ni?, aby skorzysta? z oferty Halopo?yczka?

Halopo?yczka kieruje ofert? w stron? osób w wieku 18-75 lat, które maj? polskie obywatelstwo i mieszkaj? na terenie Polski (we wniosku nale?y poda? sta?y adres). Chwilówki s? dost?pne wy??cznie dla osób niezad?u?onych. Niezb?dne jest tak?e konto bankowe, którego jeste?my w?a?cicielem (firma nie uznaje rachunków w SKOK-ach).

Jakie dokumenty musz? przedstawi?, aby otrzyma? chwilówk? w Halopo?yczka?

Halopo?yczka nie wymaga ?adnych dokumentów, a wszystkich procedur mo?na dope?ni? przez Internet. Niezb?dny jest jedynie komputer (lub inne urz?dzenie z dost?pem do sieci), telefon komórkowy oraz rachunek bankowy, na który zostan? przelane po?yczone pieni?dze.

Jak Halopo?yczka weryfikuje dane?

Halopo?yczka sprawdza autentyczno?? numeru telefonu i adresu e-mail podanego we wniosku po?yczkowym. Kolejnym krokiem jest weryfikacja danych, która przeprowadzana jest na 2 sposoby. Mo?na dokona? przelewu weryfikacyjnego w wysoko?ci 1 z? (koszt ten jest zwracany). Drugim sposobem, na potwierdzenie danych, jest zalogowanie si? do rachunku bankowego – tzw. Szybka Identyfikacja (wszystkie dane, podczas logowania z platformy Halopo?yczki, s? szyfrowane).

Jak wygl?da procedura po?yczkowa w Halopo?yczka?

Procedura w Halopo?yczka jest bardzo prosta i mo?na jej dokona? nie wychodz?c z domu. Na firmowej stronie dost?pny jest wygodny suwak, który pozwala dobra? kwot? chwilówki. Wystarczy ustawi? potrzebn? nam sum? oraz okres sp?aty, aby uzyska? informacj? o stopie RRSO, ca?kowitym koszcie po?yczki, terminie i kwocie do sp?aty.
Gdy dobierzemy parametry chwilówki, musimy klikn?? pole „bior? po?yczk?”, które przeniesie nas do formularza pozwalaj?cego na rejestracj? w systemie Halopo?yczka.
Nale?y tutaj poda?:

 • imi? i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu komórkowego,
 • has?o do logowania.

Po zalogowaniu si? na utworzone konto, mo?emy wype?ni? wniosek o po?yczk?. Nast?pnie zostaniemy poproszeni o wykonanie przelewu weryfikacyjnego lub mo?emy skorzysta? z Szybkiej Identyfikacji. Gdy nasze dane zostan? potwierdzone, firma analizuje informacje podane we wniosku (m.in. wysoko?? i ?ród?a dochodów, wydatki, inne zobowi?zania) i przyznaje lub odmawia chwilówki. Po pozytywnej decyzji, gotówka jest przelewana na podany numer konta.

Czy Halopo?yczka sprawdza zad?u?enie w BIG i Biurach Informacji Gospodarczej?

Chwilówki w Halopo?yczka dost?pne s? wy??cznie dla osób niezad?u?onych, poniewa? instytucji zale?y, aby jej klienci nie wpadli w p?tl? d?ugów. Wnioskodawcy s? sprawdzani w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) oraz w Krajowym Rejestrze D?ugów (KRD), ERIF i bazie InfoMonitor.

Czy Halopo?yczka przyznaje bonusy dla sta?ych klientów?

Halopo?yczka docenia lojalnych klientów, dlatego osoby korzystaj?ce z oferty wiele razy, mog? zaci?ga? wy?sze kwoty ni? nowi klienci:

 • pierwsza chwilówka – do 2 000 z?,
 • druga chwilówka – do 2 500 z?,
 • trzecia chwilówka – do 3 000 z?,
 • czwarta chwilówka – do 4 000 z?,
 • pi?ta chwilówka – do 5 000 z?.

Dodatkowym bonusem jest szybsze uzyskanie pieni?dzy, poniewa? dane klienta zosta?y ju? wcze?niej zweryfikowane.

Jak wygl?da sp?ata po?yczki w Halopo?yczka?

Chwilówk? nale?y sp?aci? w jednej racie na indywidualne konto klienta za?o?one w Halopo?yczka.

Czy istnieje mo?liwo?? wyd?u?enia sp?aty?

Tak, Halopo?yczka umo?liwia przed?u?enie terminu sp?aty zaci?gni?tej chwilówki. Zad?u?enie mo?na równie? uregulowa? przed terminem.

Jakie koszty po?yczkowe ponios??

Ca?kowite koszty chwilówki w Halopo?yczka obejmuj?: odsetki kapita?owe, kapita?, prowizj?. Kwot? t? zawsze mo?na sprawdzi?, gdy na suwaku, udost?pnionym w serwisie, ustawimy sum? po?yczki i okres jej sp?aty.

Co, gdy spó?ni? si? ze sp?at? chwilówki w Halopo?yczka?

W przypadku spó?nienia ze sp?at? po?yczki (bez wcze?niejszego z?o?enia wniosku o przed?u?enie terminu sp?aty), po?yczkodawca nalicza odsetki karne zgodne z przepisami kodeksu cywilnego (dwukrotno?? wysoko?ci odsetek ustawowych za opó?nienie – suma stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych).

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Halo Po?yczka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *