1. Chwilówki online
 2. >
 3. Hapi Po?yczki

Hapi Po?yczki – chwilówki, opinie, kontakt

Po?yczka spo?eczno?ciowa od Fellow Finance? Co warto wiedzie? o tej firmie i jej ofercie? Dla kogo skierowane s? produkty? Odpowiedzi na wszystkie pytanie znajdziecie poni?ej.

Hapipozyczki logo
Ocena: 4.2
(ilość ocen: 5)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: IPF Polska Sp. z o.o.
Siedziba firmy: Al. Jerozolimskie 136, Warszawa
E-mail: bok@hapipozyczki.pl
WWW: www.hapipozyczki.pl
Telefon kontaktowy: 22 395 85 85
Godziny pracy: Pon.-Pt.: 08:00 - 20:00, Sob.: od 9:00 do 17:00
NIP: 701-01-91-956
REGON: 141948913
KRS: 0000333174

Jak wygl?da po?yczka w Hapi Po?yczki?

Hapi Po?yczki udziela po?yczek ratalnych w kwocie od 800 do 15 000 z? na okres od 3 do 36 miesi?cy.

Po po?yczk? w Hapi mo?e si?gn?? osoba, która:

 • posiada polskie obywatelstwo;
 • ma co najmniej 18 lat;
 • posiada rachunek bankowy, telefon komórkowy oraz ?ród?a regularnego i udokumentowanego dochodu.

Czy Hapi weryfikuje BIK?

Tak. Weryfikuj?c zdolno?? do sp?aty po?yczki, Hapi zagl?da do zasobów Biura Informacji Kredytowej. Niski scoring i niekorzystna historia kredytowa mog? by? przyczyn? odmownej decyzji po?yczkodawcy.

Czy Hapi sprawdza KRD, BIG i ERIF?

Hapi sprawdza dane wnioskuj?cych w rejestrach d?u?ników – Krajowym Rejestrze D?ugów, Rejestrze D?u?ników ERIF i BIG InfoMonitorze.

Twoje dane zosta?y wpisane do któregokolwiek z nich? Po?yczkodawca podkre?la, ?e tego typu sprawy rozpatruje zawsze w sposób indywidualny. Wpis do bazy d?u?ników nie oznacza wi?c automatycznie negatywnej decyzji.

Jakie dokumenty s? potrzebne do po?yczenia pieni?dzy w serwisie Hapi?

Do wype?nienia wniosku wystarczy jedynie dowód osobisty. W nielicznych przypadkach po?yczkodawca mo?e poprosi? Ci? o przedstawienie dodatkowych dokumentów, o czym poinformuje podczas weryfikacji telefonicznej.

Czy Hapi udziela po?yczek osobom bezrobotnym?

Hapi po?ycza pieni?dze jedynie osobom, posiadaj?cym ?ród?o/a regularnego dochodu. Mo?e to by? dochód z tytu?u:

 • umowy o prac?,
 • umowy cywilnoprawnej,
 • w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej,
 • kontraktu,
 • emerytury lub renty sta?ej.

Jak przebiega proces ubiegania si? o po?yczk? w Hapi?

Aby zaci?gn?? po?yczk? rataln? w Hapi, wejd? na ww.hapipozyczki.pl, okre?l preferowan? kwot? i termin sp?aty po?yczki, a nast?pnie wype?nij krótki formularz.

Poczekaj na telefon od przedstawiciela Hapi, który dokona telefonicznej weryfikacji Twoich danych. Decyzj? otrzymasz w ci?gu kilku – kilkunastu minut. Je?li b?dzie pozytywna, po?yczkodawca niezw?ocznie przeleje ?rodki na Twój rachunek bankowy.

Jak d?ugo b?d? czeka? na decyzj??

Decyzj? otrzymasz w ci?gu kilku – kilkunastu minut po wys?aniu wniosku.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Je?li posiadasz komplet pozytywnych weryfikacji, po?yczkodawca wyp?aci ?rodki nawet w ci?gu 15 minut od pozytywnej decyzji.

Reprezentatywny przyk?ad po?yczki:

 • ca?kowita kwota po?yczki – 2000 z?;
 • ??czna kwota odsetek – 114,41 z?;
 • prowizja – 753,6 z?;
 • roczna stopa oprocentowania – 10%;
 • czas obowi?zywania umowy – 12 miesi?cy;
 • wysoko?? miesi?cznych rat: 239 z?;
 • ca?kowita kwota do zap?aty – 2868 z?;
 • RRSO – 95,73%;
 • ca?kowity koszt po?yczki – 868,01 z?.

Czy mog? przesun?? termin sp?aty po?yczki?

Tak. Hapi, jako jeden z niewielu po?yczkodawców umo?liwia klientom przesuni?cie termin sp?aty.

W zalez?nos?ci od liczby rat do sp?aty na jaki zosta?a udzielona poz?yczka b?dzie to:

 • 1 przesunie?cie terminu sp?aty raty poz?yczki (je?li okres sp?aty wynosi od 6 rat do 11 miesi?cy);
 • 2 przesunie?cia terminu sp?aty raty poz?yczki (je?li okres sp?aty wynosi od 12 rat do 17 miesi?cy);
 • 3 przesunie?cia terminu sp?aty raty poz?yczki (je?li okres sp?aty wynosi od 18 rat do 23 miesi?cy);
 • 3 Przesunie?cia terminu sp?aty raty poz?yczki (je?li okres sp?aty wynosi co najmniej 24 miesi?ce)

Powiadomienie o przesunie?ciu terminu sp?aty raty poz?yczki moz?e nasta?pic? najwczes?niej w naste?pnym dniu po terminie sp?aty 6. miesie?cznej raty.

Co je?li nie sp?ac? po?yczki w terminie?

Je?li spó?nisz si? ze sp?at? raty, poz?yczkodawca moz?e podja?c? kroki w celu wyjas?nienia przyczyn opo?z?nienia i wyegzekwowania p?atnos?ci. W tym celu mo?e kontaktowa? si? z Tob? telefonicznie, wysy?a? listy, SMS-y, a nawet odwiedzi? Ci? w domu.

Je?li spó?nisz si? ze sp?at? dwo?ch pe?nych rat, poz?yczkodawca ma prawo wezwac? Ci? do ich uregulowania w terminie 7 dni od dore?czenia wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy poz?yczki. W przypadku braku p?atno?ci moz?e wypowiedziec? umowe? w terminie 14 dni od dore?czenia wypowiedzenia.

Po dokonaniu wypowiedzenia Hapi ma prawo dochodzic? zwrotu swojej wierzytelnos?ci na drodze sa?dowej lub pozasa?dowej – ro?wniez? za pos?rednictwem zewne?trznej firmy windykacyjnej. Mo?e równie? zbyc? ca?os?c? lub cze?s?c? wierzytelnos?ci na rzecz osoby trzeciej. W takim przypadku moz?esz zostac? obcia?z?ony kosztami sa?dowymi i egzekucyjnymi oraz innymi kosztami zwia?zanymi z poste?powaniem sa?dowym i egzekucyjnym, okres?lonymi przepisami prawa.

W przypadku niesp?acenia wymagalnej kwoty raty w terminie sp?aty raty poz?yczki lub sp?acenia jej w niepe?nej wysokos?ci, zostaniesz obci??ony odsetkami od przeterminowanego zad?uz?enia (odsetkami karnymi).

Czy mog? zwróci? pieni?dze przez terminem sp?aty?

Tak. Korzystaj?c z us?ug Hapi Po?yczki mo?esz sp?aci? po?yczk? wcze?niej, bez konieczno?ci uiszczania jakichkolwiek op?at dodatkowych.

Czy mog? odst?pi? od umowy po?yczki?

Mo?esz odst?pi? od umowy po?yczkowej w ci?gu 14 dni od momentu jej zawarcia. Pami?taj, ?e kwot? po?yczki wraz z odsetkami za okres, w którym korzysta?e? z pieni?dzy b?dziesz musia? zwróci? na konto po?yczkodawcy w ci?gu 30 dni od dnia odst?pienia od umowy.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Hapi Po?yczki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *