1. Chwilówki online
 2. >
 3. Inbank

Inbank – chwilówki, opinie, kontakt

Inbank rozpocz?? swoj? dzia?alno?? w 2011 roku w Estonii. W swojej ojczy?nie osi?gn?? ogromny sukces – obecnie udziela ju? co czwartej po?yczki gotówkowej i co pi?tej ratalnej. Swoje us?ugi ?wiadczy w kilku europejskich krajach – w Polsce, Austrii, Niemczech oraz na ?otwie.

Specjalizuje si? w udzielaniu kredytów oraz po?yczek dla klientów indywidualnych i biznesowych. Oprócz produktów kredytowych posiada w swojej ofercie równie? atrakcyjnie oprocentowanie depozyty.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Inbank logo
Ocena: 2.33
(ilość ocen: 3)
Dokładna nazwa firmy: AS Inbank Spó?ka Akcyjna Oddzia? w Polsce
Siedziba firmy: Ul. Fabryczna 5A, Warszawa
E-mail: kontakt@inbankpolska.pl
Telefon kontaktowy: 801 805 805
NIP: 1070036848
REGON: 365371021
KRS: 0000635086

Jak wygl?da po?yczka w Inbank?

Inbank oferuje:

Wnioskuj?c o szybk? po?yczk? gotówkow?, otrzymasz pieni?dze nawet tego samego dnia. Wszystkie niezb?dne kroki zrealizujesz siedz?c przed ekranem w?asnego komputera. Bez konieczno?ci wychodzenia z domu i oczekiwania na obs?ug? w oddziale banku.

Po?yczk? w Inbanku mo?esz otrzyma? osoba, która:

 • ma co najmniej 21 lat;
 • jest obywatelem Polski;
 • mieszka w Polsce,
 • posiada dochód w wysoko?ci co najmniej 600 z? netto miesi?cznie.

Czy Inbank weryfikuje BIK?

Nie od dzi? wiadomo, ?e banki zdecydowanie restrykcyjniej ni? pozabankowi po?yczkodawcy podchodz? do kwestii badania zdolno?ci kredytowej. Inbank nie jest tutaj wyj?tkiem. Przed podj?ciem decyzji dok?adnie „prze?wietla” potencjalnych po?yczkobiorców, sprawdzaj?c ich histori? kredytow? w BIK-u.

Czy Inbank sprawdza KRD, BIG i ERIF?

Niestety, nie uda?o nam si? ustali? czy Inbank weryfikuje zasoby Biur Informacji Gospodarczej.

Jakie dokumenty s? potrzebne do po?yczenia pieni?dzy w serwisie Inbank?

Wnioskuj?c o po?yczk? w Inbanku b?dziesz potrzebowa? dowodu osobistego oraz dokumentu, potwierdzaj?cego sta?y dochód. Mo?e by? to np. za?wiadczenie o zatrudnieniu i wysoko?ci dochodów czy wyci?g z Twojego konta, na który wp?ywa Twój dochód.

Jak krok po kroku zaci?gn?? po?yczk? w Inbanku?

Je?li jeste? nowym klientem, konieczna b?dzie rejestracja w serwisie bankowo?ci internetowej. Aby za?o?y? swoje konto b?dziesz musia? poda? swoje dane osobowe, ustawi? has?o dost?pu oraz podpisa? umow? o dost?p do bankowo?ci elektronicznej (poprzez kod SMS).

B?d?c zarejestrowanym (i zalogowanym na swoim koncie u?ytkownikiem), wype?nij wniosek po?yczkowy i zweryfikuj swoje dane osobowe. Jak to zrobi?? Wystarczy wykona? przelew weryfikacyjny na konto po?yczkodawcy. Jego kwota jest symboliczna i wynosi jedynie 1 z?. Kiedy przelew zostanie zaksi?gowany, po?yczkodawca b?dzie móg? sprawdzi?, czy dane na rachunku pokrywaj? si? z tymi we wniosku. Taka procedura pozwala wyeliminowa? ryzyko oszustw i nadu?y?, chroni?c jednocze?nie obie strony umowy.

Je?li weryfikacja danych przebiegnie pomy?lnie, zapoznaj si? z ofert? i podpisz umow? po?yczki przy pomocy kodu SMS. Po spe?nieniu warunków, wskazanych w umowie po?yczkowej pieni?dze znajd? si? na Twoim koncie.

W jakich sytuacjach weryfikacja danych mo?e si? nie powie???

Weryfikacja danych nie powiedzie si?, je?li wykonasz przelew nie ze swojego konta. Cz?sto zdarza si?, ?e z powodu braku ?rodków na koncie po?yczkobiorcy przesy?aj? pieni?dze z rachunku m??a, ?ony czy przyjaciela. Niestety, w takim przypadku dane w?a?ciciela konta i te, umieszczone we wniosku nie pokryj? si?. A to oznacza negatywny wynik weryfikacji.

Prawdopodobn? przyczyn? niepowodzenia weryfikacji mog? by? równie? merytoryczne b??dy w tre?ci wniosku. Wnioskuj?c o po?yczk? ponownie upewnij si?, ?e wszystkie pola s? poprawnie wype?nione.

Jakie s? koszty po?yczki w Inbanku?

Reprezentatywny przyk?ad po?yczki:

 • ca?kowita kwota po?yczki (bez kredytowanych kosztów) 1830,00 z?;
 • ca?kowita kwota do zap?aty 2122,60 z?;
 • oprocentowanie sta?e w skali roku 0,00%;
 • ca?kowity koszt po?yczki 292,60 z? (w tym: prowizja 292,60 z?, odsetki 0,00 z?);
 • umowa zawarta na okres 4 miesi?cy;
 • 3 miesi?czne raty równe w kwocie 73,15 z?;
 • ostatnia rata 1903,15 z?.

Co je?li nie sp?ac? po?yczki w Inbanku?

Je?li nie zwrócisz pieni?dzy na czas, po?yczkodawca obci??y Ci? kosztami odsetek za opó?nienie. B?dzie mia? tak?e prawo rozpocz?? procedur? windykacyjn?, maj?c? na celu wyegzekwowanie nale?no?ci. Je?li jego dzia?ania nie przynios? oczekiwanych rezultatów b?dzie móg? przekaza? spraw? zewn?trznej firmie windykacyjnej lub skierowa? j? na drog? s?dow?. A to oznacza dla Ciebie nie tylko dodatkowe koszty, ale równie? ogromn? dawk? stresu.

Zanim podpiszesz umow? po?yczkow?, upewnij si?, ?e zdo?asz regulowa? raty zgodnie z harmonogramem.

Czy mog? odst?pi? od umowy po?yczki?

Zgodnie z aktualnie obowi?zuj?cym prawem mo?esz odst?pi? od umowy po?yczkowej w ci?gu 14 dni od momentu jej zawarcia. Pami?taj, ?e nie musisz informowa? po?yczkodawcy o przyczynach swojej decyzji. Odst?pienie nie wi??e si? równie? z konieczno?ci? uiszczenia dodatkowych kosztów.

Czy mog? sp?aci? po?yczk? przed terminem?

Tak. Mo?esz sp?aci? po?yczk? wcze?niej, ni? wynika to z terminu sp?aty. Je?li podejmiesz tak? decyzj?, skontaktuj si? z Burem Obs?ugi Klienta Inbanku w celu precyzyjnego wyliczenia kwoty do sp?aty.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Inbank

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *