1. Chwilówki online
  2. >
  3. InCredit

InCredit – opinie, po?yczki, kontakt

Serwis po?yczkowy InCredit nale?y do firmy InCredit Sp. z o.o. zarejestrowanej 23 lutego 2016 roku. Kapita? zak?adowy spó?ki wynosi 200 tys. z?. Spó?ka nale?y do grupy NetCredit, która posiada swoje odzia?y w: Polsce, Czechach, Rosji, Meksyku, Hiszpanii oraz na ?otwie
Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

InCredit logo
Ocena: 3
(ilość ocen: 2)
Dokładna nazwa firmy: Net Credit Sp. z o.o.
Siedziba firmy: Al. Jana Paw?a II 27, Warszawa
E-mail: info@incredit.pl
Telefon kontaktowy: 22 101 04 00
NIP: 525-26-48-795
REGON: 363793657
KRS: 604092

Zalety i wady po?yczek w InCredit

Produktem InCredit s? po?yczki ratalne w kwocie do 10 tys. z?, które mog? sta? si? alternatyw? dla gotówkowego kredytu bankowego (np. dla osób, którym bank odmówi pieni?dzy, z powodu braku zdolno?ci kredytowej).

Zalet? oferty jest d?ugi okres sp?aty (do 12 miesi?cy), prosta i intuicyjna rejestracja na portalu oraz ograniczenie formalno?ci do minimum. Biuro Obs?ugi Klienta dzia?a a? 6 dni w tygodniu, co pozwala po?yczy? pieni?dze tak?e w soboty. Po?yczaj?cy doceniaj? równie?, ?e InCredit posiada rachunki w wielu ró?nych bankach (przyspiesza to ksi?gowanie po?yczonej gotówki).

S?absz? stron? jest to, ?e firma wymaga posiadania sta?ych dochodów i stosuje limit wiekowy.

Ile mog? po?yczy? w InCredit?

InCredit oferuje po?yczki ratalne od 800 do 10 000 z? na okres od 3 do 12 miesi?cy. Osoby, które korzystaj? z oferty serwisu po raz pierwszy, mog? po?yczy? do 7 000 z?.

Czy w InCredit dost?pne s? darmowe po?yczki?

Serwis nie oferuje darmowych po?yczek dla nowych klientów. Mog? oni jednak skorzysta? z promocji pierwsza rata gratis (koszty nie s? naliczane wy??cznie przy terminowej sp?acie).

Jakie wymogi stawia InCredit?

Oferta InCredit jest skierowana w stron? osób w wieku 21-70 lat, posiadaj?cych rachunek w polskim banku, adres mailowy oraz osobisty numer telefonu komórkowego. Firma wymaga równie? posiadania regularnych dochodów miesi?cznych oraz pozytywnej historii kredytowej.

Jakich dokumentów b?d? potrzebowa? do zaci?gni?cia po?yczki?

Po?yczki ratalne w InCredit udzielane s? drog? elektroniczn?. Serwis wymaga jedynie polskiego dowodu osobistego.

Jak InCredit weryfikuje dane?

W celu weryfikacji danych osobowych i numeru konta, firma prosi o dokonanie przelewu weryfikacyjnego w wysoko?ci 1 z?.

Jak po?yczy? pieni?dze w InCredit?

Na stronie InCredit dost?pny jest specjalny kalkulator. Nale?y ustawi? na suwakach kwot? po?yczki i okres sp?aty, a nast?pnie klikn?? przycisk „z?ó? wniosek”. System przeniesie nas do formularza rejestracji, gdzie mo?emy sprawdzi? wybran? ofert?, termin sp?aty, ca?kowit? kwot? do sp?aty oraz koszty wybranej po?yczki. W formularzu nale?y poda? swój adres e-mail, numer telefonu oraz has?o do indywidualnego konta klienta. Kolejnym krokiem jest wype?nienie danych i  wykonanie przelewu weryfikacyjnego pozwalaj?cego potwierdzi? dane. Wniosek jest sprawdzany przez pracowników InCredit, a klient otrzymuje informacj? zwrotn? o udzieleniu lub odmowie po?yczki.

Osoby, które korzystaj? z oferty serwisu po raz kolejny, mog? zalogowa? si? do swojego konta i przej?? do sekcji „wniosek o udzielenie po?yczki”.

Czy InCredit weryfikuje dane w BIK, KRD i innych bazach?

InCredit wymaga posiadania sta?ych dochodów miesi?cznych oraz pozytywnej historii kredytowej. Dane wnioskodawców weryfikowane s? w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), Krajowym Rejestrze D?ugów (KRD) oraz w bazach BIG InfoMonitor i ERiF.

Jakie koszty ponios??

Koszty uzale?nione s? od po?yczanej kwoty oraz terminu sp?aty. Sk?adaj? si? na nie odsetki, prowizja, sta?a stopa oprocentowania w skali roku.

Ca?kowite koszty po?yczki mo?na sprawdzi? w kalkulatorze, udost?pnionym na stronie InCredit (znajdziemy tutaj tak?e informacj? o terminach sp?aty rat, ich wysoko?ci oraz sumie do sp?aty).

Kiedy pieni?dze trafi? na moje konto?

Ka?dy wniosek o po?yczk? podlega indywidualnej weryfikacji. InCredit dokonuje weryfikacji danych klienta oraz ocenia zdolno?? kredytow? (dane s? sprawdzane w BIK i Bazach Informacji Gospodarczych). Pieni?dze s? przelewane w ci?gu kilkunastu minut od przyznania po?yczki.

Warto pami?ta?, ?e firma pracuje w dni robocze od 8:00 do 20:00 oraz w soboty od 9:00 do 17:00 i wnioski s? weryfikowane w tych w?a?nie godzinach. Gdy chcemy przyspieszy? ksi?gowanie gotówki na naszym koncie, warto dokona? przelewu weryfikacyjnego na rachunek w tym samym banku (InCredit posiada rachunki firmowe w wielu ró?nych bankach).

Jak sp?aci? po?yczk? w InCredit?

Po?yczk? w InCredit mo?na sp?aci? dokonuj?c tradycyjnego przelewu na rachunek: 97 1160 2202 0000 0003 2225 9248 (Bank Millenium S.A). W polu odbiorca nale?y wpisa? INCREDIT sp. z o.o. Jako tytu? przelewu, wpisujemy „Op?ata rachunku xxx” (tutaj nale?y poda? nr naszej po?yczki).

Mo?na dokona? tak?e szybkiego przelewu internetowego, z poziomu indywidualnego profilu klienta na stronie InCredit.

Co, gdy nie sp?ac? po?yczki w terminie?

Brak terminowej sp?aty po?yczki, skutkuje naliczeniem odsetek za opó?nienie. InCredit mo?e tak?e przekaza? nasze dane podmiotom trzecim (np. firmie windykacyjnej) oraz dochodzi? roszcze? na drodze s?dowej lub za po?rednictwem platformy ODR (ec.europa.eu/odr), która s?u?y do rozstrzygania sporów drog? elektroniczn?.

Dane nierzetelnego d?u?nika mog? zosta? przekazane do BIK, KRD oraz Biur Informacji Gospodarczej.

W przypadku problemów z terminem sp?aty, warto skontaktowa? si? z przedstawicielem InCredit pod numerem telefonu: 22 250 22 51.

Lokalizacja firmy

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o InCredit

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *