1. Chwilówki online
 2. >
 3. Karta Trzynastka

Trzynastka – opinie, chwilówki, kontakt

Karta Trzynastka ró?ni si? od standardowych chwilówek dost?pnych na polskim rynku po?yczek pozabankowych. Klient otrzymuje wsparcie finansowe w formie karty przedp?aconej. Pieni?dze mo?na przeznaczy? na dowolny cel – zakupy w Internecie, wyp?aty z bankomatów w Polsce i za granic?, a tak?e p?atno?ci w sklepach stacjonarnych. Odsetki naliczane s? wy??cznie od kwoty wykorzystanej. Je?eli klient skorzysta tylko z cz??ci ?rodków dost?pnych na karcie, zap?aci odsetki tylko od nich. Co wa?ne, karta przedp?acona do z?udzenia przypomina tradycyjn? kart? p?atnicz?, dzi?ki czemu mo?na zachowa? pe?n? dyskrecj?. Karta Trzynastka wspó?pracuje z VISA (producent kart p?atniczych) oraz mBank (wydawca kart p?atniczych).
Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Karta Trzynastka logo
Ocena: 3.14
(ilość ocen: 7)
Dokładna nazwa firmy: YOLO S.A.
Siedziba firmy: ul. Twarda 18, Warszawa
E-mail: kontakt@kartatrzynastka.pl
Telefon kontaktowy: +48 222 28 28 28
NIP: 897-170-21-86
REGON: 020023793
KRS: 0000372319

Ogólne zasady po?yczki w Trzynastce

Trzynastka dedykowana jest osobom, które potrzebuj? do 4.000 z? dodatkowej gotówki na swoje wydatki. Maksymalny okres sp?aty zobowi?zania to 270 dni (9 miesi?cy). Po up?ywie tego czasu mo?esz wnioskowa? o przed?u?enie po?yczki na nast?pny 9 miesi?cy.

Zamówienie karty wymaga wype?nienia krótkiego formularza na stronie serwisu. Po pozytywnym przej?ciu weryfikacji na podany we wniosku adres pocztowy zostanie wys?ana karta. Nast?pnie nale?y j? aktywowa?, aby mie? pe?ny dost?p do po?yczonych ?rodków. Od tego momentu mo?na z niej korzysta? zawsze wtedy, gdy potrzebna jest nam dodatkowa gotówka, np. w sklepie na zakupach czy jako wyp?ata z bankomatu.

Zasady dzia?ania Trzynastki s? proste. Gdy skorzystasz z dost?pnych ?rodków, rozpocznie si? naliczanie op?at. Za ka?de wykorzystane 100 z? naliczone zostanie 17 groszy dziennie. Tak wi?c w skali miesi?ca b?dzie to koszt 5,10 z? za ka?de po?yczone 100 z?. Zobowi?zanie mo?na sp?aci? w ca?o?ci lub cz??ci w dowolnym, dogodnym momencie. Je?eli klient nie skorzysta z przyznanego mu limitu, nie zostanie obci??ony dodatkowymi kosztami.

Kto mo?e otrzyma? Kart? Trzynastk??

Aby otrzyma? Kart? Trzynastk?, nale?y spe?ni? kilka wymaga?:

 • mie? od 22 do 70 lat,
 • mie? polskie obywatelstwo oraz mieszka? na terenie Polski,
 • mie? pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych,
 • otrzyma? pozytywn? ocen? zdolno?ci kredytowej (przej?? weryfikacj?),
 • zawrze? umow? po?yczki,
 • mie? zdolno?? do sp?aty zobowi?za?,
 • nie mie? zobowi?za? w Karcie Trzynastce (zawieraj?c raz umow?, mo?esz j? odnowi? dopiero po sp?acie zobowi?zania i wyga?ni?ciu pierwszej umowy).

Gdzie Trzynastka weryfikuje zdolno?? kredytow? klienta?

Trzynastka weryfikuje histori? kredytow? potencjalnego po?yczkobiorcy w BIK, BIG, KRD oraz ERIF. Wpisy w bazach danych mog? by? powodem odmownej decyzji kredytowej, je?eli wydadz? si? dla po?yczkodawcy niepokoj?ce. Mo?na wi?c domniema?, i? niewielkie zad?u?enie nie stoi na przeszkodzie, aby móc otrzyma? Kart? Trzynastk?.

Czy mog? mie? kilka Kart Trzynastek w tym samym czasie?

Jeden klient mo?e posiada? tylko jedn? aktywn? kart?. Je?eli potrzebujesz wi?kszej ilo?ci gotówki, po 9 miesi?cach b?dziesz móg? zwi?kszy? limit na karcie do 5.000 z?. Terminowe sp?acanie zobowi?za? umo?liwia zwi?kszenie limitu nawet o kilka tysi?cy.

Jakie s? dodatkowe koszty korzystania z Karty Trzynastki?

Obok odsetek za ka?de wydane 100 z? (5,10 z? w skali miesi?ca) klient ponosi dodatkowe koszty za:

 • wyp?at? w bankomacie – koszt w wysoko?ci 5 z? niezale?nie od pobieranej kwoty,
 • sprawdzenie stanu konta w bankomacie – koszt 1,50 z?.

Klient nie ponosi ?adnych dodatkowych kosztów za p?atno?ci kart?.

Jakie dokument s? potrzebne, aby otrzyma? po?yczk? w Trzynastce?

Wystarczy posiadanie wa?nego dowodu osobistego. Ponadto klient musi poda? swój numer telefonu komórkowego, adres e-mail oraz swój numer rachunku bankowego w Polsce.

Limit na karcie oraz kwota wykorzystana – co oznaczaj? te poj?cia?

Pierwsza karta, któr? otrzymuje klient, ma limit pocz?tkowy w wysoko?ci do 4.000 z?. Limit ten mo?e by? mniejszy (od 200 z? do 4.000 z?). Jego wysoko?? nale?y okre?li? podczas sk?adania wniosku. Nie musisz wykorzysta? ca?ego limitu. Karta Trzynastka dzia?a na zasadzie: „nie korzystasz – nie p?acisz odsetek”. Odsetki naliczane s? tylko od wykorzystanej kwoty.

Kwota wykorzystana to suma pieni?dzy, któr? klient wykorzysta?. Dla przyk?adu p?ac?c za zakupy w sklepie 200 z? oraz wyp?acaj?c z bankomatu 300 z?, ??czna kwota wykorzystana wynosi 500 z?. Je?eli limit na karcie klienta wynosi 4.000 z?, ma on w tej chwili do dyspozycji jeszcze 3.500 z?.

Nie sp?aci?em limitu na karcie – co teraz?

Je?eli klient nie sp?aci zad?u?enia w terminie, Trzynastka mo?e wypowiedzie? mu umow?. Tym samym zostanie on obci??ony kosztami odsetek wynikaj?cych z opó?nie? w sp?acie. Rozpocz?ta zostanie równie? procedura windykacyjna.

Gdy te dzia?ania nie przynios? zamierzonego rezultatu (sp?aty zad?u?enia wraz z odsetkami), Trzynastka ma prawo do przekazania sprawy do zewn?trznej firmy windykacyjnego lub skierowania jej do s?du.

Co najistotniejsze, gdy zad?u?enie utrzyma si? co najmniej 60 dni, Po?yczkodawca b?dzie mia? prawo do przekazania informacji o zad?u?eniu do BIG. Wi??e si? to bezpo?rednio z obni?eniem zdolno?ci kredytowej, a tak?e zmniejszeniem wiarygodno?ci i trudno?ciami z zaci?gni?ciem kolejnej po?yczki w banku lub innej firmie po?yczkowej.

Lokalizacja firmy

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Trzynastka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *