1. Chwilówki online
  2. >
  3. Kasomat

Kasomat – chwilówki, opinie, kontakt

Potrzebna Ci jest szybka po?yczka, a nie wiesz, z oferty, której firmy najlepiej jest skorzysta?? Zaciekawi?a Ci? oferta po?yczkodawcy Kasomat? Przybli?ymy Ci j?. Powiemy, jakie warunki musisz spe?ni? i jak wygl?da ca?a procedura uzyskania po?yczki.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kasomat logo
Ocena: 3
(ilość ocen: 5)
Dokładna nazwa firmy: Polska Platforma Finansowa Sp. z o. o.
Siedziba firmy: Pl. W?adys?awa Andersa 7, Pozna?
E-mail: info@kasomat.pl
Telefon kontaktowy: (61) 415-20-93
NIP: 7831738858
REGON: 365201709
KRS: 0000632303

Czym jest Kasomat?

Kasomat.pl to pierwszy na polskim rynku serwis udzielaj?cy b?yskawicznych po?yczek przez internet. Tutaj mo?esz otrzyma? krótkoterminow? po?yczk? nawet w ci?gu 30 minut. S? to typowe chwilówki, czyli po?yczki udzielane przez instytucj? pozabankow?. Pieni?dze z których finansowane s? chwilówki s? pobierane z zasobów w?asnych firmy. Z tego rodzaju ofert mog? skorzysta? osoby, którym bank odmówi? udzielenia kredytu i które s? w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Jakie warunki nale?y spe?ni?, aby otrzyma? po?yczk? w firmie Kasomat?

Aby ubiega? si? o po?yczk?, musisz przedstawi? aktualny dowód osobisty i wyci?g z konta bankowego za ostatnie trzy miesi?ce. Je?eli nie masz takiej mo?liwo?ci, to niezb?dny jest wyci?g z konta za ostatni miesi?c oraz rachunek za pr?d, gaz, wod?, media. Skany tych dokumentów nale?y przes?a? na adres weryfikacja@kasomat.pl. Niezb?dne jest równie? podanie numeru telefonu komórkowego oraz polskiego konta bankowego. Oczywi?cie rachunek bankowy musi by? aktywny. Jest mo?liwo?? uzupe?nienia oraz uaktualnienia danych w panelu klienta bez ogranicze? czasowych. O po?yczk? w firmie Kasomat mo?e ubiega? si? osoba, która ma uko?czone 20 lat. Górna granica wiekowa to 67 lat. Co wi?cej osoba ta musi zosta? zaakceptowana przez system Kasomat.pl i formularz scoringowy. Konieczna jest równie? pozytywna historia kredytowa. Wymagany jest brak negatywnych wpisów w bazach d?u?ników i Krajowym Rejestrze D?ugów.

Jak wzi?? po?yczk? w firmie Kasomat?

Najpierw nale?y wybra? kwot? oraz okres, w jakim chcesz sp?aci? po?yczk?. Nast?pnie konieczne jest podanie swoich danych oraz wyci?gu z konta. Informacje szczegó?owe dotycz?ce tego punktu by?y ju? podane wcze?niej. Nast?pnie nale?y przela? na podany przez po?yczkodawc? rachunek bankowy jednorazow? bezzwrotn? op?at? weryfikacyjn? w wysoko?ci 1 z?. Gdy pomy?lnie przejdziesz weryfikacj?, w ci?gu paru minut dostaniesz przelew z po?yczk?. Prawda, ?e bardzo prosta procedura?

Ile b?dziesz musia? czeka? na pieni?dze z po?yczki?

System Kasomat.pl jest czynny przez ca?? dob?. Jednak dla bezpiecze?stwa po?yczki s? wyp?acane tylko od poniedzia?ku do pi?tku, w godzinach 8:00-20:00. Pieni?dze znajd? si? na Twoim rachunku bankowym w czasie od 30 minut do 48 godzin. Wszystko zale?y od tego, czy firma Kasomat.pl wspó?pracuje z Twoim bankiem. Je?eli masz konto w którym? z wymienionych tutaj banków: PKO BP, Inteligo, Multibank, mBank, BRE Bank, BZ WBK oraz Alior, to otrzymasz pieni?dze w ci?gu 30 minut. Baza banków, z którymi wspó?pracuje system Kasomat.pl ca?y czas si? powi?ksza.

Na jaki czas mo?esz wzi?? po?yczk? i jakie jest jej oprocentowanie?

Mo?esz ubiega? si? o pierwsz? po?yczk? w maksymalnej kwocie 350 z?. Natomiast je?eli b?dziesz ju? sta?ym klientem i b?dziesz mia? dobr? histori? sp?acania, to ten limit zwi?ksza si? do 1000 z?. Odbywa si? to w oparciu o analiz? sp?acalno?ci chwilówek w systemie Kasomat.pl. Po?yczk? mo?na zaci?gn?? na okres od 1 do 30 dni. Co ciekawe jest mo?liwo?? wyd?u?enia terminu sp?aty o kolejne 30 dni. Oprocentowanie po?yczki to czterokrotno?? stopy lombardowej NBP, czyli 10 % w skali roku. Oznacza to, ?e je?eli we?miesz po?yczk? w kwocie 500 z? na 14 dni, to ca?kowita kwota do sp?aty b?dzie wynosi?a 632,67 z?. Oprocentowanie po?yczki to nie jedyny dodatkowy koszt. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 46104,97%.

Co stanowi zabezpieczenie po?yczki potrzebne do jej udzielenia?

Zabezpieczenie po?yczki to gwarancja bankowa lub por?czenie przez podmiot wskazany przez Kasomat.pl. Mo?e to by? równie? por?czenie przez podmiot wskazany przez po?yczkobiorc? po uprzedniej akceptacji przez Kasomat.pl. Aby uzyska? t? akceptacj?, trzeba si? skontaktowa? z serwisem Kasomat.pl przez formularz kontaktowy dost?pny na stronie.

Jak sp?aci? po?yczk? w systemie Kasomat.pl?

Je?eli chcesz ca?kowicie sp?aci? po?yczk? lub przed?u?y? termin jej sp?aty, to w tytule przelewu wpisz nast?puj?ce dane: imi?, nazwisko, ID po?yczki. Zanim dokonasz sp?aty, sprawd? numer rachunku, na który przelewasz pieni?dze. Znajdziesz go w umowie po?yczki. Adresatem przelewu jest Surat Sp. z o.o. , Andersia Business Centre, ul. Pl. Andersa 7, 61-894 Pozna?. Po?yczk? mo?esz sp?aci? w ka?dej chwili i nie ponosisz przy tym ?adnych dodatkowych kosztów. Na Twoim koncie w serwisie Kasomat.pl znajduje si? pe?en podgl?d po?yczki razem ze wszystkimi niezb?dnymi informacjami. Co zrobi?, je?eli nie jeste? w stanie zap?aci? raty w wymaganym terminie? Na pocz?tku mo?esz przed?u?y? termin sp?aty o 30 dni. W tym czasie musisz jedynie p?aci? bie??ce koszty po?yczki. Wystarczy, ?e zalogujesz si? na swoje konto w serwisie i przejdziesz do panelu ,,Przed?u? sp?at?”. Musisz jednak ca?y czas sp?aca? koszty widoczne w tym panelu, czyli bie??ce odsetki oraz por?czenie kredytu. Plusem jest to, ?e oprocentowanie w tym czasie si? nie zwi?ksza.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Kasomat

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *