1. Chwilówki online
 2. >
 3. Kobieta z kas?

Kobieta z kas? – chwilówki, opinie, kontakt

Tego na polskim rynku jeszcze nie by?o – oferta po?yczkowa skierowana specjalnie do kobiet! Idealne rozwi?zanie, kiedy w portfelu brakuje gotówki, a wydatki s? konieczne. Czy jednak to rozwi?zanie ró?ni si? od konkurencji? To, jak wygl?da taka “babska” chwilówka, w?a?nie sprawdzimy 🙂

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kobieta z kas? logo
Ocena: 4
(ilość ocen: 5)
Dokładna nazwa firmy: Friendly Finance Poland Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Z?ota 7 lok. 18, Warszawa
E-mail: kontakt@kobietazkasa.pl
Telefon kontaktowy: 22 535 35 53
NIP: 107-002-50-46
REGON: 146512445
KRS: 0000448749

Szybkie pieni?dze przez Internet – kobietazkasa.pl

Po?yczkodawcy rzadko kiedy decyduj? si? na tak wyra?ne ukierunkowanie na konkretnych klientów, w tym wypadku klientek 🙂 Kto stoi za mark? Kobieta z kas?? W?a?cicielem witryny jest Friendly Finance Poland, do której nale?y równie? Po?yczkomat. To kolejny krok w rozwoju operatora, który dzia?a ju? w pa?stwach skandynawskich i ?rodkowej Europie – teraz postanowi? ruszy? na podbój kobiecych portfeli i zagospodarowa? t? nisz? w chwilówkach.

Po?yczkobiorczynie mog? liczy? na chwilówki w wysoko?ci od 100 do 5 000 z?, a czas sp?aty mo?e by? wyznaczony na 7 do 31 dni. Klientki, które po raz pierwszy korzystaj? z us?ug kobietazkasa.pl, mog? liczy? na promocyjne warunki pierwszej po?yczki.

Nie ukrywajmy jednak – nas wszystkich najbardziej interesuje to, jak szczegó?owo przedstawia si? propozycja instytucji po?yczkowych. Czy poza etykiet? jest co? kobiecego w tych chwilówkach? Mo?e panie mog? liczy? na specjalne wzgl?dy? To w?a?nie sprawdzimy! 🙂

Kobieta z kas? – jak zaci?gn?? po?yczk??

Ta instytucja po?yczkowa za punkt honoru wzi??a sobie maksymalne uproszczenie procedur. Po?yczk? zaci?gamy przez Internet, zak?adaj?c konto na witrynie internetowej kobietazkasa.pl. Suwakami wybieramy kwot? oraz termin sp?aty. Nast?pnie przechodzimy do formularza z danymi osobowymi. Warto zaznaczy?, ?e samo za?o?enie profilu mo?emy równie? zrobi? telefonicznie. Wówczas to telemarketer b?dzie uzupe?nia? za nas wniosek po?yczkowy.

Podczas rejestracji niezb?dne jest podanie aktywnego numeru telefonu – to na ten numer dostaniemy nast?pnie SMS-a, w którym podany b?dzie kod. Jest on niezb?dny do zweryfikowania naszych danych – to b?dzie zarazem tytu? przelewu potwierdzaj?cego podane przez nas informacje. Transakcja weryfikacyjna powinna zosta? wykonana z naszego rachunku osobistego na konto wskazane przez instytucj? po?yczkow?. Wysoko?? przelewu to jeden grosz. Chwilówkodawca nie honoruje kont w SKOK-ach.

Wa?ne ostrze?enie – podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych mo?e skutkowa? odpowiedzialno?ci? cywiln? lub karn? osoby sk?adaj?cej wniosek. Szczególn? uwag? powinny zwróci? na to ?wie?o upieczone m??atki, które np. jeszcze nie zd??y?y uporz?dkowa? wszystkich formalno?ci po zmianie nazwiska.

Kiedy jednak uzupe?nimy prawid?owo wszystkie rubryczki i wykonamy przelew, to nie pozostaje nam nic innego jak poczeka? na decyzj? chwilówkodawcy. Ta, podobnie jak w przypadku Po?yczkomatu, powinna by? przekazana drog? SMS po oko?o 10 minutach.

Jakie formalno?ci w Kobieta z kas??

Umowa ramowa wymienia niezb?dne punkty do wa?no?ci tej umowy. Aby otrzyma? chwilówk? musisz by?:

 • konsumentk?;
 • obywatelk? polski, mieszka? oraz mie? meldunek na terenie Polski lub mieszka? na terenie Rzeczypospolitej i mie? nadany numer PESEL;
 • osob? zdoln? do sp?aty zobowi?zania i mie? zamiar uregulowa? nale?no??.

Tutaj sporo uwagi jest po?wi?cone intencji po?yczkobiorcy – niecne zamiary nie s? tu mile widziane 🙂

Kobieta z kas? – kto mo?e wzi?? chwilówk??

Jak napisali?my na pocz?tku: wymagania s? uproszczone. Prawda jest taka, ?e dla tego po?yczkodawcy, który kieruje swoj? ofert? do p?ci pi?knej, nie musisz nawet by? kobiet? 🙂 Ale ?arty na bok, czas na konkrety.

Je?li chodzi o kryterium wiekowe, to jest tylko jedno: musisz by? osob? powy?ej dwudziestego roku ?ycia. Innych wymaga? pod tym wzgl?dem nie ma, co jest dobr? wiadomo?ci?. Brak górnej granicy wiekowej i mo?liwo?? z?o?enia wniosku telefonicznie sprawia, ?e oferta tej instytucji po?yczkowej jest przyjazna dla osób starszych i tych, które nie chc? same uzupe?nia? wniosku, boj?c si? b??du lub technologii.

Wszystkie osoby, które nie maj? jeszcze 20 lat, mo?emy zach?ci? do przejrzenia naszego rankingu: chwilówki od 18 lat.

Czy s? sprawdzane rejestry d?u?ników?

Odpowied? na to pytanie mo?e niektórych rozczarowa?, ale ten po?yczkodawca sprawdza rejestry d?u?ników. A dok?adniej s? weryfikowane:

 • BIG InfoMonitor S.A.
 • Krajowy Rejestr D?ugów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 • Rejestr D?u?ników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A

Je?li widniejecie w którym? z tych spisów, to niestety chwilówki od Kobiety z kas? nie otrzymacie. Osoby, które mia?y w przesz?o?ci problemy z terminowym wywi?zaniem si? ze swoich zobowi?za? mog? si?gn?? do zestawie?: chwilówki bez BIK.

Do naszego rankingu chwilówki dla bezrobotnych mo?emy odes?a? równie? tych, którzy nie mog? wykaza? si? sta?ym dochodem – jest on niezb?dny do otrzymania po?yczki.

Kobieta z kas? – jakiej wysoko?ci mo?na wzi?? po?yczk? i jaki jest okres sp?aty?

To jest temat, który wszystkich zainteresowanych po?yczkami ciekawi najbardziej, czyli jak? kwot? mo?na otrzyma?? Przy pierwszej po?yczce mo?emy zaci?gn?? zobowi?zanie od 100 do 1 500 z?. Pó?niej ta kwota wzrasta stopniowo do 5 000 z?. Czas sp?at to minimalnie 7 dni, a maksymalnie 31.

Standardowo po?yczkodawcy na swoich stronach internetowych podaj? przyk?ady reprezentatywnej po?yczki – na stronie kobietazkasa.pl podane s? tylko warunki pierwszej, udzielanej na preferancyjnych warunkach chwilówki. Nie daje to zatem wgl?du w koszta, które mo?emy ponie?? bior?c kolejn? po?yczk?. Przed zalogowaniem (a zatem te? przed z?o?eniem wniosku), nie mamy dost?pu do Tabeli Op?at i Prowizji – konsument nie wie zatem, jakie mog? by? ewentualne op?aty za przed?u?enie terminu sp?aty zobowi?zania.

Lubimy pisa? Wam o RRSO, ewentualnych dodatkowych kosztach, ale niestety w tym przypadku nie mamy podstaw. Mo?emy tylko przypuszcza?, ?e koszta kolejnych chwilówek s? podobne jak w Po?yczkomacie, a zatem wysokie. Wyj?tkiem s? najwy?sze sumy po?yczone na najd?u?szy mo?liwy okres sp?aty.

A jak szybko pieni?dze z kobietazkasa.pl b?d? na koncie?

Wed?ug zapewnie? na stronie – najszybciej jak si? da 🙂 mo?e by? to nawet kwadrans, wszystko jeszcze zale?y od tego, czy wniosek z?o?ymy w godzinach pracy instytucji po?yczkowej, czyli od poniedzia?ku do pi?tku mi?dzy 8 a 21. Na minus jest brak dy?uru w weekendy, ale dost?pno?? w dni robocze jest na wysokim poziomie.

Pieni?dze b?d? natychmiast po wydaniu decyzji pozytywnej, je?li macie konto w jednym z tych banków:

 • Millennium,
 • PKO BP,
 • BZ WBK+Kredyt Bank,
 • Pekao SA,
 • mBank,
 • Alior Bank.

W innym przypadku wszystko zale?y od sesji bankowej, wi?c w najgorszym razie pieni?dze mog? wp?yn?? na Wasz rachunek do dwóch dni roboczych.

Sp?ata chwilówki w Kobieta z kas?

Najlepiej, gdy sp?ata odbywa si? zgodnie z harmonogramem. Wówczas nie gro?? Wam ?adne dodatkowe op?aty, telefony z monitami i t?umaczenie si? z ewentualnych trudno?ci.

Co jednak, gdy niemo?liwe b?dzie terminowe uiszczenie zobowi?zania? Po?yczkodawca umo?liwia przesuni?cie terminu sp?aty – sytuacja musi by? jednak zg?oszona wcze?niej. Wyznaczona równie? b?dzie op?ata – jej wysoko?? jest uzale?niona od sumy chwilówki i okresu przesuni?cia. Wa?ne, ?eby przelew wp?yn?? na konto marki Kobiety z kas? przed pierwotnym terminem sp?aty. Dopiero gdy op?acimy przesuni?cie rozliczenia, mo?emy odetchn?? spokojnie.

Termin sp?aty mo?na przesun?? tylko raz, kolejnych mo?liwo?ci ju? nie ma. Je?eli nie b?dziemy mogli odda? wyznaczonej sumy, to nasz d?ug zostanie przekazany firmie zewn?trznej.

Kobietazkasa.pl i pierwsza po?yczka

Osoby, które pierwszy raz si?gaj? po chwilówk? od tego po?yczkodawcy, b?d? mile zaskoczone – pierwsza chwilówka jest darmowa. Udzielona mo?e by? do 1 500 z?, ale niezale?nie od tego, jak? kwot? po?yczymy, to nie poniesiemy ?adnych dodatkowych kosztów. Czyli zaci?gaj?c zobowi?zanie na 1 000 z? terminowo odda? b?dziemy musieli dok?adnie tyle samo, czyli 1 000 z? – i ani z?otówki wi?cej!

Program lojalno?ciowy

Na stronie internetowej jest informacja o programie lojalno?ciowym, który Kobieta z kas? przygotowa?a dla swoich klientek. By do niego przyst?pi? trzeba parokrotnie wzi?? po?yczk? i sp?aci? j? terminowo. B?d?c w programie uzyskuje si? dost?p do zni?ek na nast?pne zaci?gane chwilówki. Szczegó?y programu s? podane na profilu klienta.

Na stronie kobietazkasa.pl jest równie? zak?adka, która “ukobieca” t? witryn? – chodzi o dzia? Stylebook. Znajdziecie tam porady dotycz?ce tego, gdzie warto uda? si? na wakacje, o tym, co warto mie? w torebce. Par? notatek po?wi?conych jest finansom, ca?a reszta to tak zwany lifestyle 🙂

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Kobieta z kas?

One thought on "Kobieta z kas?"

 1. Nataniel pisze:

  Na du?y plus jest to, ?e mo?na zaci?gna? sobie po?yczk? pierwsz? za darmo. Pieni?dze odda?em w terminie, wi?c nie by?o ?adnych kosztów. Ogólnie moge poleci? chwilówki w Kobieta z kas?. Na minus jest to, ?e nazwa jest troch? myl?ca i my?la?em na pocz?tku, ?e Kobieta z kas? jest tylko ofert? dla kobiet. Na szcz??cie nie i panowie te? mog? korzystac.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *