1. Chwilówki online
  2. >
  3. kokos.pl

Kokos.pl – chwilówki, opinie, kontakt

Szukasz szybkiej chwilówki, bez zb?dnych formalno?ci, któr? mo?esz wzi?? przez Internet? Sprawd? serwis Kokos.pl. Znajdziesz tam ciekaw? ofert?. Postaramy si? j? Tobie przybli?y?.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

kokos.pl logo
Ocena: 2
(ilość ocen: 2)
Dokładna nazwa firmy: Blue Media Spó?ka Akcyjna
Siedziba firmy: ul. Powsta?ców Warszawy 6, Sopot
E-mail: brak informacji
Telefon kontaktowy: 587604855
NIP: 5851351185
REGON: 191781561
KRS: 0000320590

Czym jest serwis Kokos.pl?

Najwa?niejsz? zasad?, któr? kieruje si? ten po?yczkodawca jest to, ?eby klienci czuli si? bezpiecznie. Kokos.pl dzia?a ju? od 10 lat. To pierwszy serwis na rynku, który mia? w swojej ofercie szybkie po?yczki gotówkowe przez Internet. Gotówka pochodzi od zaufanych instytucji. Zasady brania po?yczek s? proste i jasne. W?a?cicielem, operatorem i g?ównym inwestorem w serwisie Kokos.pl, jest Blue Media S.A. Ta firma wprowadza nowoczesne rozwi?zania w zakresie us?ug p?atniczych oraz finansów. Ma status Krajowej Instytucji P?atniczej. Te rozwi?zania wykorzystuj? mi?dzy innymi operatorzy sieci komórkowych, najwi?ksze banki w Polsce oraz instytucje z sektora publicznego, na przyk?ad urz?dy miast. W 2016 roku Blue Media ma na swoim koncie przetworzenie ponad 600 mln transakcji internetowych. Dla serwisu Kokos.pl bardzo wa?ne jest zaufanie. Bardzo du?? wag? przyk?ada do tego, aby ca?y proces po?yczkowy by? bardzo przejrzysty. Od razu wiesz, ile b?dzie kosztowa?a po?yczka i ile masz czasu na jej sp?acenie. Drugim wa?nym aspektem tego serwisu jest bezpiecze?stwo. Wszystkie dane u?ytkowników s? bardzo dobrze chronione. Po?yczki s? dost?pne dla ka?dego, kto spe?ni podstawowe warunki, bez wychodzenia z domu i konieczno?ci dostarczania dodatkowych dokumentów. Ca?y proces z?o?enia wniosku o po?yczk? trwa zazwyczaj tylko kilka minut.

Kto mo?e si? ubiega? o po?yczk? w serwisie Kokos.pl?

Tutaj naprawd? jest ma?o warunków do spe?nienia, bo tylko trzy. Pierwszym jest to, ?eby mie? 18 lat, drugim, ?eby posiada? pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych, a ostatnim to, ?eby by? obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej.  Zgodnie z art. 11 kodeksu cywilnego: ,,Pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych nabywa si? z chwil? uzyskania pe?noletno?ci.”

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w serwisie Kokos.pl?

Najpierw nale?y okre?li? szczegó?y po?yczki. To znaczy kwot? oraz okres kredytowania. Maksymalnie mo?na wzi?? do 5000 z? na 6 miesi?cy. Nast?pnie nale?y wype?ni? krótki formularz, w którym podasz swoje podstawowe dane osobowe. Po wype?nieniu formularza nale?y nacisn?? przycisk „Chc? po?yczy?”. Kolejnym krokiem jest wykonanie przelewu weryfikacyjnego. Wymagana kwota przelewu to tylko 1 grosz. Ma on na celu sprawdzenie, czy dane w?a?ciciela rachunku s? zgodne z informacjami podanymi przez Ciebie we wniosku. Nast?pnie musisz poczeka? na decyzj? po?yczkodawcy. Je?eli b?dzie pozytywna, to pieni?dze po paru minutach znajd? si? na Twoim koncie. Przelew weryfikacyjny wykonuje si? tylko przy pierwszej po?yczce. Pó?niej wystarczy tylko zalogowa? si? na Twoje konto.

Kiedy dostaniesz gotówk? w serwisie Kokos.pl?

Po?yczka w serwisie Kokos.pl jest wyp?acana zaraz po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Opó?nienia w zaksi?gowaniu kwoty na koncie mog? wynika? st?d, ?e bank po prostu jeszcze nie przekaza? przelewu. Je?eli potrzebujesz pieni?dzy bardzo szybko to sprawd?, szczegó?owe godziny ksi?gowania wp?at w Twoim banku. Je?eli chcesz si? dowiedzie? wi?cej na ten temat, to skontaktuj si? z Centrum Pomocy pod numerem telefonu: 58 7604 855. Jest czynne poniedzia?ku do pi?tku od 7:00 do 22:00 i w sobot? w od 8:00 do 16:00.

Jak weryfikowana jest zdolno?? do sp?aty po?yczki?

Serwis Kokos.pl sprawdza zdolno?? kredytow? na kilka sposobów. Najpierw u?ytkownik dokonuje przelewu weryfikacyjnego. To pozwala na sprawdzenie przez po?yczkodawc?, czy dane w?a?ciciela rachunku zgadzaj? si? z danymi osoby, która z?o?y?a wniosek o udzielenie po?yczki. W?a?ciciele serwisu Kokos.pl sprawdzaj? po?yczkobiorc? w nast?puj?cych rejestrach:

  • KRD- Krajowy Rejestr D?ugów,
  • BIK – Biuro Informacji Kredytowej;
  • BIG Infomonitor- Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor.
  • ZBP- Zwi?zek Banków Polskich.

Kokos.pl wysy?a zapytania do tych wszystkich instytucji i czeka na odpowiedzi. Je?eli dane wnioskodawcy i dane w?a?ciciela rachunku s? zgodny i w bazach nie ma negatywnej historii kredytowej, to po?yczka dostaje scoring, który okre?la czy po?yczka b?dzie przyznana. Okre?la te? ogólny limit kredytowy dla ka?dego u?ytkownika.

Je?eli informacje w wymienionych wcze?niej rejestrach, b?d? ma?o szczegó?owe, to serwis Kokos.pl mo?e Ci? poprosi? o wys?anie wyci?gów bankowych z  ostatnich trzech miesi?cy. Dopiero po ich sprawdzeniu, zostanie Ci przyznany indywidualny limit po?yczki.

Kiedy lepiej nie bra? po?yczki w serwisie Kokos.pl?

Najwa?niejsze jest to, ?eby po?ycza? odpowiedzialnie. Kalkulator dost?pny na ich stronie internetowej pozwala na to, ?eby dopasowa? wysoko?? raty do Twoich mo?liwo?ci. Wygodny i czytelny harmonogram sprawia, ?e ?atwiej jest kontrolowa? proces sp?acania po?yczki. Jednak je?eli zazwyczaj masz problem z tym, ?eby sp?aca? swoje d?ugi w terminie, nie ma ?adnego sta?ego zatrudnienia albo bierzesz po?yczk? tylko po to, ?eby sp?aci? stare d?ugi, to zaci?ganie kolejnego zobowi?zania nie jest dobrym rozwi?zaniem.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Kokos.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *