1. Chwilówki online
  2. >
  3. Kolejna chwilówka

Ranking: kolejna chwilówka

Chwilówka to dobre rozwi?zanie, tylko w niektórych wypadkach i warto zawsze dobrze zastanowi? si?, czy pieni?dze z szybkiej po?yczki s? nam faktycznie potrzebne. Bardzo cz?sto pierwsza chwilówka kusi nas zerowymi kosztami, niestety taka promocja ko?czy si? wraz z zaci?gni?ciem kolejnej po?yczki w danej instytucji po?yczkowej. Jak zaci?gn?? tak? chwilówk? z g?ow?? O tym w naszym ma?ym poradniku na dole strony 🙂

Jeste?cie zdecydowani, by wzi?? kolejn? chwilówk?? Je?li tak, to poni?ej przygotowali?my dla Was ranking kolejnych szybkich po?yczek! Zapraszamy.

Vivus.pl logo
Ocena: 3.41
(ilość ocen: 17)
Kwota pożyczki

100 - 7500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Extra Portfel logo
Ocena: 3.47
(ilość ocen: 19)
Kwota pożyczki

500 - 6000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Smart po?yczka logo
Ocena: 3.7
(ilość ocen: 10)
Kwota pożyczki

600 - 7000 zł

Czas na spłatę

300 - 30 dni

Lendon.pl logo
Ocena: 3.69
(ilość ocen: 26)
Kwota pożyczki

500 - 6000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

kuki.pl logo
Ocena: 3.78
(ilość ocen: 23)
Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Po?yczka Plus logo
Ocena: 3.4
(ilość ocen: 15)
Kwota pożyczki

200 - 10000 zł

Czas na spłatę

30 - 35 dni

Netcredit logo
Ocena: 3.77
(ilość ocen: 22)
Kwota pożyczki

300 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Szybka Gotówka logo
Ocena: 3.92
(ilość ocen: 12)
Kwota pożyczki

400 - 15000 zł

Czas na spłatę

7 - 65 dni

Kolejna chwilówka – co musicie wiedzie?!

Kolejna chwilówka to ju? koszty!

Gdy przyzwyczaili?my si? do tego, ?e zaci?gni?cie pierwszej chwilówki bardzo cz?sto jest darmowe, to przy kolejnych szybkich po?yczkach mo?e czeka? nas kosztowne zderzenie z rzeczywisto?ci?. Oferty promocyjne przygotowane s? dla nowych klientów, wi?c je?li b?dziemy chcieli ponownie w tej samej firmie zaci?gn?? po?yczk?, to musimy liczy? si? ju? z szeregiem ró?nych op?at.

Chwilówki to bardzo kosztowne po?yczki i chocia? ich oprocentowanie nie jest zbyt wysokie, to instytucje po?yczkowe doliczaj? do nich szereg op?at, które sprawiaj?, ?e RRSO to kilkaset, czy kilka tysi?cy procent. Jest to cena, któr? p?acimy za zaci?gni?cie po?yczki przy minimum formalno?ci.

O jakich kosztach mówimy? Instytucje po?yczkowe najcz??ciej dolicz? nam op?aty manipulacyjne, czy administracyjne, ale tak?e te zwi?zane z ubezpieczeniem. Wszystko to mo?e sko?czy? si? tym, ?e po?yczaj?c 500 z?, za 10 dni b?dziemy musieli odda? nawet ponad 600 z?! Drogo prawda?

A do tego mog? doj?? koszty zwi?zane z nieterminow? sp?at? – odsetki, koszty przed?u?enia, op?aty za monity. Instytucje po?yczkowe nawet dzie? po terminie sp?aty, potrafi? wys?a? pisma wzywaj?ce do zap?aty, a ich koszt mo?e wynie?? nawet 100 z?!

W zwi?zku z tym podkre?lamy: chwilówki bierzmy z g?ow? i traktujmy jako ostateczno??!

Jakie dokumenty do kolejnej chwilówki?

Oczywi?cie tutaj mamy równie? do czynienia z minimum formalno?ci – standardowo po?yczkodawca b?dzie od nas wymaga? wa?nego dokumentu to?samo?ci oraz podania podstawowych danych. Mo?e od nas wymaga? tak?e, uzupe?nienia o?wiadczenia o zarobkach, czy krótkiej ankiety. Informacje z tych miejsce nie b?d? weryfikowane.

Inaczej b?dzie ze sprawdzeniem naszej historii w BIK, KRD, czy BIG – wi?kszo?? instytucji po?yczkowych mo?e nas zweryfikowa? pod tym k?tem. Dlatego je?li mamy problem z d?ugami, to mo?emy nie otrzyma? pieni?dzy. W takim wypadku zapraszamy do naszego rankingu chwilówek dla zad?u?onych.

Je?li decydujemy si? zaci?gn?? chwilówk? w oddziale instytucji po?yczkowej, to otrzymamy pieni?dze do r?ki. W przypadku takiego rozwi?zania jak chwilówka online, mo?e nas jeszcze czeka? weryfikacja numeru konta lub/i telefonu. Wszystko zale?y od firmy po?yczkowej.

Kiedy nie zaci?ga? kolejnej chwilówki?

Odpowied? na powy?sze pytanie jest bardzo prosta – nie bierzmy kolejnej chwilówki, je?li nie sp?acili?my innych szybkich po?yczek. Nigdy nie nale?y zaci?ga? zobowi?zania pieni??nego, tylko dlatego, ?eby sp?aci? nim poprzedni d?ug! W ten sposób mo?emy wpa?? w powa?ne tarapaty finansowe!

Chwilówki nie warto te? bra?, je?li jeste?my zad?u?eni lub pieni?dze chcemy wyda?, na rzeczy, które nie s? nam niezb?dne do ?ycia. Lepiej odmówi? sobie przyjemno?ci, ni? potem p?aci? wysokie koszty kolejnej chwilówki! Zach?camy do regularnego oszcz?dzania, dzi?ki któremu b?dziemy mogli spe?nia? swoje marzenia bez kosztownych konsekwencji!

Ranking chwilówek – sprawd? najta?sze kolejne chwilówki!

Zaci?gni?cie kolejnej chwilówki w danej instytucji po?yczkowej wi??e si? ju? z wysokimi kosztami, którymi z pewno?ci? obci??y nas firma. Je?li bierzemy po?yczk?, to warto porówna? jej wszystkie koszty, które wp?ywaj? na RRSO, termin i mo?liwo?ci sp?aty, czy koszty zwi?zane z nieterminowym uregulowaniem d?ugu.

Zbieranie danych, analiza i ich porównanie mo?e kosztowa? nas sporo czasu. Dlatego specjalnie dla Was przygotowali?my ranking kolejnych chwilówek – dzi?ki nam, znajdziecie najlepsz? ofert? dost?pn? na rynku. Nie chcemy si? powtarza? po raz kolejny, ale to w?a?nie z nasz? pomoc? zaoszcz?dzicie czas, nerwy no i oczywi?cie pieni?dze. Serdecznie zapraszamy do naszego rankingu 🙂