1. Chwilówki online
 2. >
 3. Kredito24

Kredito24 – chwilówki, opinie, kontakt

Wa?n? rol? w przypadku zaci?gania chwilówki odgrywa czas wyp?aty pieni?dzy. Jedn? z szybciej dzia?aj?cych firm w tym zakresie jest Kredito24, które za pomoc? automatycznego systemu podejmuje decyzje 24 godziny na dob?, przez 7 dni w tygodniu. Czym si? charakteryzuje taka szybka po?yczka w Kredito24?

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kredito24 logo
Ocena: 3.53
(ilość ocen: 19)
Dokładna nazwa firmy: Kreditech Polska Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Prosta 32, Warszawa
E-mail: info@kredito24.pl
Telefon kontaktowy: 71 88 11 077
NIP: 5252534005
REGON: 146209184
KRS: 0000429058

Kredito24 – natychmiastowe po?yczki i nie tylko

Chwilówkodawca bardzo mocno zaznacza, ?e najwa?niejszy w jego dzia?aniu jest czas, który cz?sto dla klientów jest na wag? z?ota. Szybka weryfikacja, dzi?ki automatycznemu systemowi w Kredito24, pozwala otrzyma? pieni?dze mo?liwie, jak najszybciej.

Kredito24 to polska firma, z niemieckimi korzeniami, która na naszym rynku jest rozpoznawaln? mark? w bran?y szybkich po?yczek. Chwilówkodawca dla nowych i sta?ych klientów przygotowa? formu?? szybkich i prostych chwilówek, które mo?na zaci?gn?? przez Internet lub za pomoc? SMS-a (opcja ta jest mo?liwa tylko dla osób, które sp?aci?y pierwsz? po?yczk?).

Ponadto, w swojej ofercie Kredito24 posiada te? szereg innych po?yczek/kredytów. Mo?emy je zaci?gn?? na dom, samochód, na start dzia?alno?ci gospodarczej. W?ród proponowanych produktów jest tak?e kredyt gotówkowy.

W jaki sposób zaci?gn?? chwilówk? w Kredito24?

Podobnie, jak wi?kszo?? firm po?yczkowych, Kredito24 stawia na proste i szybkie zaci?gni?cie chwilówki. Pieni?dze na naszym koncie mog? znale?? si? w krótkim czasie, i aby je otrzyma? nie musimy rusza? si? z domu.

Pierwsz? chwilówk? mo?emy zaci?gn?? tylko poprzez Internet – nale?y uzupe?ni? specjaln? aplikacj?, w której zobligowani jeste?my poda? takie dane jak m.in.: imi?, nazwisko, seri? i numer dowodu osobistego, czy dane o zarobkach lub zatrudnieniu. W tym miejscu zaznaczamy, ?e informacje te nie s? weryfikowane.

Je?li wnioskujemy o drug? lub kolejn? chwilówk? w Kredito24, to mo?emy zrobi? to równie? przez wniosek na stronie www lub za pomoc? specjalnej wiadomo?ci SMS.

Nie ma mo?liwo?ci zaci?gni?cia po?yczki po kontakcie z telefonicznym konsultantem.

Warto odnotowa?, ?e po otrzymaniu pieni?dzy, firma wy?le nam poczt? umow? ramow? po?yczki, któr? musimy wydrukowa? i podpisa?, a nast?pnie wys?a? na adres chwilówkodawcy. Je?li tego nie zrobimy, nie b?dziemy mogli ubiega? si? o kolejne po?yczki.

Jakie s? formalno?ci w Kredito24?

Chwilówka to szybka po?yczka, której cech? charakterystyczn? s? minimalne formalno?ci. W przypadku Kredito24, sytuacja wygl?da podobnie. Firma wymaga od nas jedynie posiadania wa?nego dowodu osobistego, aktywnego numeru rachunku bankowego oraz telefonu komórkowego.

Numer konta oraz telefonu zostan? zweryfikowane podczas aplikowania o szybk? po?yczk?. Dlatego nale?y poda? tylko i wy??cznie prawdziwe dane. Warto pami?ta?, ?e rachunek bankowy musi by? na nasze dane!

Dla kogo po?yczka w Kredito24?

Chwilówki Kredito24 to po?yczki, po które mo?e si?gn?? ka?da osoba – wystarczy sko?czy? 18 lat. W przypadku tej instytucji po?yczkowej nie ma górnej granicy wieku. Jednak?e firma zaznacza, ?e jej standardowa oferta nie jest skierowana do rencistów, bezrobotnych, osób bez dochodu oraz zad?u?onych.

Je?li jeste?cie w jednej z powy?szych grup – nie martwcie si?! Macie jeszcze troch? mo?liwo?ci, by zaci?gn?? szybk? po?yczk?, wskazówek szukajcie na stronach: chwilówki dla bezrobotnych, chwilówki na dowód, chwilówki dla studentów, chwilówki bez za?wiadcze?.

Czy Kredito24 sprawdza BIK, KRD, BIG?

Krótka i zwi?z?a odpowied? brzmi: tak! Firma zagl?da do nast?puj?cych baz: BIG, BIK, KRD, BIG Infomonitor, ERIF. Jednak jak sama podkre?la: nawet je?li znajdujemy si? w jednej z powy?szych baz, to nie przekre?la to naszych szans na otrzymanie pieni?dzy.

Kredito24, bierze pod uwag? szereg czynników podczas udzielania szybkiej po?yczki. Weryfikacja w rejestrach to jeden z nich, je?li firma uzna, ?e b?dziemy w stanie sp?aci? zobowi?zanie, to z pewno?ci? nie spotkamy si? z odmown? decyzj?.

Uwaga: w niektórych przypadkach firma mo?e nas poprosi? o przedstawienie za?wiadczenia o zarobkach.

Kredito24 po?yczka – jakiej wysoko?ci i na jaki okres czasu?

W tej instytucji po?yczkowej, podobnie jak w przypadku firmy np. Vivus, czy Wonga, nikt nie zapyta nas o przeznaczenie pieni?dzy – mo?emy je wyda? na dowolny cel. Kredito24 udziela po?yczek od 300 do 3000 z?. Warto zaznaczy?, ?e nie ma limitu pierwszej po?yczki – mo?emy zaci?gn?? nawet 3000 z?. Jednak, jak radzi sama firma, na pocz?tek warto po?yczy? kwot? nieprzekraczaj?c? 1300 z?. Ale decyzja i tak zale?y od nas. Pami?tajmy tylko, aby zachowa? zdrowy rozs?dek i nie przeceni? swoich mo?liwo?ci.

Je?li chodzi o terminy sp?at, to mo?emy po?yczy? pieni?dze od 7 do maksymalnie 30 dni.

Kiedy otrzymamy pieni?dze z po?yczki?

Firma, jak wi?kszo?? chwilówkodawców, dzia?a szybko i wnioski rozpatrywane s? nawet w kilkana?cie minut. Pieni?dze na naszym koncie mog? znale?? si? w bardzo krótkim czasie – s? one wysy?ane za pomoc? przelewów ekspresowych. Jednak wp?yw pieni?dzy na naszym rachunku w du?ej mierze zale?y od naszego banku. Warto pami?ta?, ?e cz??? instytucji bankowych nie obs?uguje przelewów natychmiastowych i w rezultacie wp?yw mo?emy mie? na koncie dopiero nast?pnego dnia od dnia z?o?enia wniosku.

Sp?ata po?yczki w Kredito24

W przypadku sp?at, mamy stosunkowo szeroki wachlarz mo?liwo?ci. Oczywi?cie, najlepiej uregulowa? nale?no?? w terminie, lub przed jego up?ywem – za wcze?niejsz? sp?at? nie zostaniemy obci??eni dodatkowymi kosztami.

Je?li natomiast, nie uda nam si? uzbiera? wystarczaj?cej kwoty do sp?aty, to Kredito24 przygotowa?o dwie mo?liwo?ci i s? to:

 • przed?u?enie po?yczki o 7, 15 lub 30 dni;
 • cz??ciowa sp?ata – mo?emy odda? tyle, ile posiadamy, a brakuj?c? kwot? po prostu przed?u?y?.

W przypadku przed?u?enia musimy pami?ta? nie tylko o odsetkach, ale równie? kosztach zwi?zanych z przed?u?eniem. S? to nast?puj?ce op?aty:

 • 12% ca?kowitej kwoty po?yczki w przypadku przed?u?enia o 7 dni;
 • 16% ca?kowitej kwoty po?yczki w przypadku przed?u?enia o 15 dni;
 • 32% ca?kowitej kwoty po?yczki w przypadku przed?u?enia o 30 dni.

Jak widzicie, koszty s? niema?e, a ponadto grozi nam wpisanie do KRD. Dlatego dobrze zastanówmy si?, czy pieni?dze z po?yczki s? nam niezb?dne do ?ycia.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Kredito24

2 thoughts on "Kredito24"

 1. KazimierzW pisze:

  Czy ta firma ma jakie? biura w terenie? Czy musz? wzi?? chwilówk? tylko przez internet? Czy kto? zna jakie? dobre firmy w P?ocku, które udzielaj? kredytów osobom na rencie?

 2. Nick pisze:

  Szybko i sprawnie. Wnioski mo?na sk?ada? non stop. Szkoda, ?e pierwszej chwilówki nie mo?na wzi?? przez telefon. To by mi znacznie u?atwi?o spraw?. Ale tak te? nie jest najgorzej. Tylko prosz? uwa?a? na koszty, bo takie niskie to one nie s?. Nie polecam te? przed?u?ania kredytu o 7 i 30 dni – najlepiej o 15 dni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *