1. Chwilówki online
  2. >
  3. KredytOK

KredytOK – opinie, po?yczki, kontakt

Marka KredytOK funkcjonuje na polskim rynku ju? od 1999 roku i jest cz??ci? zrzeszonej w Zwi?zku Przedsi?biorstw Finansowych spó?ki Capital Service, której siedziba mie?ci si? w Ostro??ce.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

KredytOK logo
Ocena: 1.67
(ilość ocen: 3)
Dokładna nazwa firmy: Capital Service S.A.
Siedziba firmy: ul. Janusza Korczaka 73, Ostro??ka
E-mail: kontakt@kredytok.pl
Telefon kontaktowy: 601 500 500
NIP: 758-235-17-11
REGON: 14591449
KRS: 0000407127

Marka KredytOK oferuje obecnie jedynie po?yczk? rataln? w wysoko?ci od 1000 do 7000 z?, udzielan? na 4 miesi?ce.

Kiedy zostanie rozpatrzony wniosek o po?yczk??

Informacja o decyzji kredytowej jest przekazywana w trakcie rozmowy telefonicznej z Konsultantem.

Kto mo?e stara? si? o po?yczk??

Ka?dy pe?noletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który jest w?a?cicielem aktywnego telefonu komórkowego i nie zosta? ubezw?asnowolniony. Wnioskuj?c o po?yczk?, nale?y przedstawi? za?wiadczenie o dochodach. Nie musz? one pochodzi? z tytu?u zatrudnienia, bowiem KredytOK nie dzwoni do pracodawcy, ale powinny wi?za? si? z regularnym wp?ywem gotówki na konto.

Co weryfikuje KredytOK?

Chc?c stara? si? o chwilówk?, jeste?my kontrolowani pod k?tem figurowania w rejestrach d?u?ników: BIK, KRD, ERIF oraz BIG InfoMonitor. Jednocze?nie obecno?? w której? z tych baz nie przekre?la szansy na otrzymanie kredytu, a jedynie mo?e spowodowa?, ?e nasza pro?ba zostanie przeniesiona do innego po?yczkodawcy wspó?pracuj?cego z Kredyt OK i podchodz?cego do kwestii zad?u?enia mniej restrykcyjnie.

Koszty po?yczki

RRSO po?yczki ratalnej na 4 miesi?ce w KredytOK wynosi 73.68%.

Jak mo?na otrzyma? pieni?dze?

Po pozytywnej weryfikacji klienta KredytOK wysy?a ?rodki finansowe na jego konto bankowe albo za po?rednictwem us?ugi GIRO – pozwala je odebra? w dowolnym urz?dzie b?d? te? banku pocztowym. Mo?liwe jest tak?e dostarczenie gotówki do klienta przez mobilnego doradc?.

Jak sp?aci? po?yczk??

Mo?na to zrobi? w momencie up?ywu okre?lonego umow? terminu lub te? przed nim. W tym celu nale?y odpowiednio zatytu?owany przelew wys?a? na jeden z obs?ugiwanych przez KredytOK rachunków bankowych.

Co w sytuacji nieoddania po?yczki w wymaganym czasie?

W takim przypadku nale?y mailowo b?d? te? telefonicznie (infolinia pracuje w dni robocze od 8 do 20 oraz w soboty od 9 do 17) skontaktowa? si? z przedstawicielem KredytOK i w miar? mo?liwo?ci uzgodni? korzystniejsze warunki sp?aty. W przeciwnym razie firma prawdopodobnie zacznie wysy?a? ponaglaj?ce monity i obci??a? ich kosztami klienta, a nawet mo?e rozpocz?? czynno?ci windykacyjne.

Odst?pienie od umowy

Zobowi?zanie, które zawrzemy, mo?e zosta? zerwane w ci?gu 14 dni od podpisania. Aby je cofn??, nale?y wys?a? odpowiedni? wiadomo?? na maila KredytOK albo poczt? i w czasie nie d?u?szym ni? 30 dni zwróci? otrzymane ?rodki.

Lokalizacja centrali firmy

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o KredytOK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *