1. Chwilówki online
  2. >
  3. Kuki

Kuki – chwilówki, opinie, kontakt

Kuki to serwis po?yczkowy prowadzony przez firm? Fincapital Sp. z o.o. z Warszawy (z kapita?em zak?adowym 5 000 z?). W ofercie dost?pne s? szybkie po?yczki na dowolny cel.

kuki.pl logo
Ocena: 3.78
(ilość ocen: 23)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: FinCapital Sp. z o. o.
Siedziba firmy: ul. Post?pu 18B, Warszawa
E-mail: info@kuki.pl
WWW: www.kuki.pl
Telefon kontaktowy: 22 349 94 10
Godziny pracy: Pon. - Pt. 08:00 - 22:00, Sb.-Ndz. 9:00-17:00
NIP: 7010642695
REGON: 366100525
KRS: 0000653383

Zalety i wady po?yczek od Kuki

Po?yczki w serwisie Kuki dost?pne s? dla ka?dego i pozwalaj? pokry? niespodziewane wydatki. Firma nie wymaga por?cze? czy za?wiadcze? o dochodach wystawionych przez pracodawc?. Decyzja podejmowana jest w kilkana?cie minut, a pieni?dze trafiaj? na konto po oko?o 15 minutach od momentu zaakceptowania wniosku. Szybka i intuicyjna rejestracja w serwisie, b?yskawiczne rozpatrywanie wniosków oraz mo?liwo?? przed?u?enia terminu sp?aty to podstawowe zalety chwilówek w Kuki. S?absz? stron? jest wysokie oprocentowanie charakterystyczne dla szybkich po?yczek pozabankowych.

Ile mog? po?yczy? w Kuki?

W ofercie Kuki dost?pne s? po?yczki krótkoterminowe w wysoko?ci do 250 do 8 000 z?. Termin sp?aty to 1-30 dni. Osoby, które po raz pierwsze korzystaj? z chwilówek w Kuki, mog? po?yczy? od 250 do 3 000 z?.

Czy Kuki oferuje darmowe po?yczki?

W ofercie Kuki dost?pna jest pierwsza po?yczka za 0 z?. Aby skorzysta? z darmowej chwilówki, nale?y zwróci? pieni?dze w terminie.

Jakie warunki musz? spe?ni?, aby skorzysta? z oferty Kuki?

Po?yczki od Kuki dost?pne s? dla osób w wieku od 20 do 75 lat, które s? obywatelami RP i mieszkaj? na terenie Polski. Po?yczkobiorca musi posiada? pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych. Niezb?dny jest wa?ny dowód osobisty, numer telefonu komórkowego oraz rachunek bankowy zarejestrowany na w?asne nazwisko.

Jakie dokumenty b?d? potrzebowa??

Chwilówki w Kuki udzielane s? online. Firma wymaga jedynie wa?nego dowodu osobistego oraz o?wiadczenia o wysoko?ci miesi?cznych przychodów i wydatków (nie s? potrzebne za?wiadczenia o dochodach wydane przez pracodawc?).

Jak Kuki weryfikuje dane?

Dane s? sprawdzane poprzez przelew weryfikacyjny w wysoko?ci 0,01 z?. Nale?y go wykona? na jeden z rachunków bankowych Kuki. Numery rachunków dost?pne s? w zak?adce „Kontakt” na firmowej stronie. Najlepiej dokona? przelewu na rachunek w banku, w którym posiadamy konto osobiste (w ten sposób przelew zostanie szybciej zaksi?gowany). W tytule przelewu powinni?my wpisa? formu?? „Potwierdzam warunki umowy Kuki.pl” i poda? swój numer PESEL.

Jak po?yczy? pieni?dze w Kuki?

Na suwaku, dost?pnym na stronie Kuki, nale?y wybra? kwot? oraz termin sp?aty. System przedstawi nam symulacj? kosztów. Kolejnym krokiem jest klikni?cie w przycisk „We? po?yczk?” w celu rejestracji konta w serwisie.
W formularzu rejestracyjnym trzeba poda? dane osobowe (imi? i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, seri? i numer dowodu osobistego), numer telefonu i adres e-mail oraz dane finansowe (rodzaj dochodu, miesi?czny przychód, miesi?czne wydatki).
Po rejestracji konta, system Kuki weryfikuje telefon komórkowy. Na podany numer wysy?any jest specjalny kod weryfikacyjny (wiadomo?? SMS), który nale?y przepisa? w specjalne pole na stronie firmy po?yczkowej. Kolejnym krokiem jest wykonanie przelewu weryfikacyjnego (w wys. 0,01 z?). Gdy dane zostan? zweryfikowane, wniosek trafia do oceny.
Informacja o przyznaniu po?yczki jest przesy?ana za pomoc? wiadomo?ci SMS lub e-mail oraz trafia do indywidualnego konta klienta na stronie Kuki. Pieni?dze s? przelewane w 15 minut od momentu pozytywnej decyzji kredytowej.

Jakie ?ród?a dochodów s? akceptowane przez Kuki?

Firma Kuki nie wymaga za?wiadcze? o dochodach. W formularzu rejestracyjnym nale?y jednak poda? ?ród?o przychodów. Firma akceptuje m.in. umowy o prac?, umowy zlecenie i o dzie?o, renty, emerytury, stypendia studenckie, dochody z tytu?u prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej.

Jakie koszty ponios??

Pierwsza po?yczka w Kuki dost?pna jest za darmo. W przypadku kolejnych chwilówek, naliczane s? odsetki oraz prowizje. W serwisie udost?pniony jest kalkulator kredytowy, który pozwala pozna? wysoko?? prowizji, odsetki, roczn? stop? RRSO oraz ca?kowite koszty po?yczkowe. W ten sposób mo?na szybko oceni?, czy po?yczka jest konkurencyjna, a my b?dziemy w stanie sp?aci? ca?? kwot? w wybranym terminie.

Jak szybko otrzymam po?yczone pieni?dze?

Pieni?dze przelewane s? na konto Klienta w 15 minut od momentu pozytywnej decyzji kredytowej (w dni robocze). Szybko?? realizacji przelewu zale?y od banku po?yczkobiorcy. Aby gotówka zosta?a zaksi?gowana jak najszybciej, warto wykona? przelew weryfikacyjny na konto w banku, który prowadzi nasz osobisty rachunek.

Kuki posiada rachunki w:

• Pekao SA,
• PKO Banku Polskim / Inteligo,
• mBanku, Bre Banku, MultiBanku,
• ING Banku ?l?skim,
• Alior Banku,
• Millenium Banku,
• Getin Banku,
• BZWBK.

Co zrobi?, gdy nie mog? sp?aci? po?yczki w terminie?

Kuki przewiduje mo?liwo?? odroczenia terminu sp?aty po?yczki o 7, 14 lub 30 dni. Mo?na tego dokona? po zarejestrowaniu na indywidualne konto klienta w serwisie lub kontaktuj?c si? z dzia?em windykacji: tel. 22 349 94 12, e-mail: windykacja@kuki.pl.

W przypadku pierwszej po?yczki, termin mo?na przed?u?y? 2 razy. Przy kolejnych po?yczkach, istnieje mo?liwo?? jednokrotnego odroczenia terminu sp?aty. Za przed?u?enie terminu sp?aty, nale?y ponie?? dodatkow? op?at?. Gdy nie sp?acimy d?ugu w terminie i nie skorzystamy z nale?nego przed?u?enia, firma nalicza odsetki karne za opó?nienie oraz przekazuje spraw? na drog? s?dow?.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o kuki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *