1. Chwilówki online
 2. >
 3. ?atwy Kredyt

?atwy Kredyt – chwilówki, opinie, kontakt

?atwy Kredyt to firma z korzeniami ?otewskimi, która na polskim rynku dzia?a od 2012 roku. Po?yczkodawca oferuje krótkoterminowe po?yczki przez Internet. Co musimy wiedzie? przed zaci?gni?ciem zobowi?zania w tej firmie?

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

?atwy Kredyt logo
Ocena: 3.86
(ilość ocen: 7)
Dokładna nazwa firmy: PolCredit Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Pokorna 2 lok. 1044, Warszawa
E-mail: info@latwykredyt.pl
Telefon kontaktowy: 22 228 21 03
NIP: 521-363-52-39
REGON: 146251000
KRS: 0000429935

?atwy Kredyt – oferta krótkoterminowych po?yczek

?atwy Kredyt to serwis internetowy, za którym stoi firma PolCredit Sp. z o.o., b?d?ca przedstawicielstwem ?otewskiej spó?ki Lateko Lizingis. Zosta?a ona za?o?ona w 1997 roku i na ?otwie obs?u?y?a ju? blisko 400 000 klientów. W Polsce firma dzia?a od 2012 roku.

Po?yczkodawca w swojej ofercie posiada szybkie chwilówki, które mo?emy zaci?gn?? tylko i wy??cznie przez Internet. Poni?ej przedstawiamy wszystkie najwa?niejsze informacje, dotycz?ce po?yczek w tej firmie. Zapraszamy 🙂

Jak wzi?? chwilówk? w ?atwy Kredyt?

Jaka sama nazwa wskazuje, o po?yczk? w tej firmie powinno by? ?atwo 🙂 I tak w rezultacie jest, gdy? od pierwszej po?yczki mo?e dzieli? nas wys?anie formularza online, w którym musimy poda? tylko podstawowe informacje. Po udanej rejestracji b?dziemy musieli potwierdzi? nasze dane, wysy?aj?c z rachunku osobistego przelew na kwot? 1 gr.

Po udanej weryfikacji, je?li decyzja po?yczkodawcy b?dzie pozytywna – informacja wysy?ana jest za pomoc? SMS-a, na nasze konto powinna wp?yn?? kwota, o któr? wnioskowali?my.

Druga i kolejna po?yczka to jeszcze krótsza droga do pieni?dzy – w tym przypadku musimy zalogowa? si? na nasze konto i w odpowiedniej zak?adce wnioskowa? o chwilówk?.

Na dzie? dzisiejszy nie ma mo?liwo?ci wzi?cia po?yczki przez telefon.

Jakie formalno?ci nale?y spe?ni??

?atwy Kredyt, podobnie jak konkurencja, stawia na minimum formalno?ci. By uzyska? wsparcie finansowe w tej firmie musimy posiada? polskie obywatelstwo i mieszka? na terenie kraju. Standardowo musimy by? w?a?cicielami osobistego rachunku w banku oraz aktywnego numeru telefonu.

Dla kogo chwilówka ?atwy Kredyt?

Po?yczkodawcy przed swoimi klientami stawiaj? ró?ne warunki – najcz?stszym z nich jest odpowiedni wiek potencjalnego chwilówkobiorcy. Bardzo rzadko zdarza si?, ?e firmy nie maj? takich limitów – wyj?tkiem od regu?y jest np. Wonga. A czy ?atwy Kredyt stawia takie wymagania?

Niniejsza firma chwilówkowa udziela szybkich po?yczek tylko i wy??cznie osobom w przedziale wiekowym 20-65 lat. Nie jest to dobra wiadomo?? dla ca?kiem sporego grona osób, wi?c je?li jeste?cie poza granicami to zapraszamy Was do: chwilówki od 18 lat i chwilówki dla emerytów.

Czy sprawdzany jest BIG?

Obecnie wi?kszo?? firm chwilówkowych prze?wietla swoich klientów w ró?nych rejestrach. Nie inaczej jest z firm? ?atwy Kredyt, która nie przyzna nam chwilówki, je?li posiadamy negatywn? histori? w BIG.

Nie mo?ecie si? poszczyci? dobr? histori? w rejestrach? Koniecznie zajrzyjcie do naszych rankingów: chwilówki bez BIK, chwilówki dla zad?u?onych, chwilówki z komornikiem.

Ile i na jaki czas mo?na po?yczy? pieni?dze?

Odpowied? na powy?sze pytanie zale?y od tego, która to jest nasza po?yczka w ?atwym Kredycie. Je?li jeste?my nowym klientem to maksymalnie mo?emy zaci?gn?? 1500 z?, na okres do 30 dni.

Natomiast, gdy jest to druga lub kolejna chwilówka, to mo?emy zdecydowa? si? na po?yczk? od 100 do 3000 z?, a najd?u?szy termin sp?aty to 30 dni.

W porównaniu z konkurencj?, okres sp?aty nie nale?y do najd?u?szych, je?li potrzebujecie pieni?dzy na np. 40, czy 60 dni, to sprawd?cie firm? np. Ferratum, Ekspres Kasa.

Ile czeka si? na pieni?dze w ?atwy Kredyt?

?atwy Kredyt posiada dostosowan? ofert? do potrzeb klientów i podobnie, jak inne firmy po?yczkowe, stawia na szybkie dzia?anie. Jak zaznacza sam chwilówkodawca od momentu z?o?enia wniosku, po wykonanie przelewu mo?e min?? zaledwie 15 minut. Oczywi?cie o tym, kiedy pieni?dze znajd? si? na naszym koncie, decyduje to, w którym banku mamy rachunek.

Na najszybszy wp?yw na konto mog? liczy? klienci takich banków jak: Bank BPH, mBank, Bank Pocztowy, BNP Paribas, Getin Bank, Alior Bank, Bank PEKAO, Millenium Bank, PKO BP, BZ WBK.

Sp?ata po?yczki ?atwy Kredyt

Po?yczk? ?atwy Kredyt najlepiej jest sp?aci? terminowo – mamy na to czas maksymalnie 30 dni, je?li wybrali?my taki okres na sp?at?. Firma daje nam mo?liwo?? wcze?niejszego uregulowania nale?no?ci, a tym samym mo?emy otrzyma? zwrot kosztów za niewykorzystany okres.

Sytuacja wygl?da inaczej, je?li nie zd??ymy na czas uregulowa? d?ugu. W takim przypadku mo?emy dokona? przed?u?enia sp?aty o 7, 14 lub 30 dni. Musimy pami?ta?, ?e nie jest to darmowe rozwi?zania i firma obci??y nas op?atami z tego tytu?u.

Je?li nie zdecydujemy si? na przed?u?enie, a nie sp?acimy terminowo chwilówki, to zostaniemy obci??eni m.in. kosztami monitów, czy windykacji.

Pierwsza po?yczka w ?atwy Kredyt

Promocja pierwszej darmowej po?yczki zosta?a niestety wycofana wraz z dniem 05.07.2018r. O tak? po?yczk? mo?na si? ubiega? w firmach takich jak: Vivus, czy Lendon – tam RRSO jest na poziomie 0%,  a wi?c nie poniesiemy ?adnych kosztów zwi?zanych z zaci?gni?ciem chwilówki. U opisywanego po?yczkodawcy mo?emy po?yczy? maksymalnie 1500 z? na 30 dni.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o ?atwy Kredyt

6 thoughts on "?atwy Kredyt"

 1. Waldek999 pisze:

  Polecam pierwsz? chwilówk? w ?atwy Kredyt bo nie ma kosztów. Warto te? wzi?? tak? chwilówk? w innych firmach – to du?a oszcz?dno?? na kosztach, która jak wiadomo s? wysokie.

 2. blabla pisze:

  Chwilówki w ?atwy Kredyt to chyba dbre rozwi?zanie dla wszystkich. To jedyna firma chwilówkowa z której korzystam – zacz??em od darmowej po?yczki, to koszty by?y 0 z?. Kolejne to ju? wiadomo trzeba p?aci? koszty, wed?u mnie nie s? one zbyt wysokie, ldlatego warto korzysta? z tej firmy. Po?yczki w ?atwy Kredyt to te? plus bo s? dost?pne przez internet i wygodnie sobie siedz? w domu i zaci?gam chwilówki, ale tylk wtedy kiedy ich potrzebuj?. Bo wiadomo po?yczek nei warto zaci?ga? z byle powodu. Oczywi?cie polecam firm?.

 3. Brajanna pisze:

  Przed wzi?ciem jakiejkolwiek po?yczki d?ugo czytam o ofertach. Opinie, warunki po?yczek. Nie zawiod?am si? w przypadku ?atwego kredytu. Wszystko by?o tak jak w umowie. Kredyt nie by? równie? tak drogi pod wzgl?dem cennika w porównaniu do innych firm.
  Ma?y minusik za kontakt. NIe za podej?cie konsultanta bo to by?o naprawd? fajne ale za to,?e trudno jest si? do nich dodzwoni?.

 4. gwiazdag pisze:

  Nie mia?am najmniejszego problemu z wzi?ciem pozyczki w tej firmie. Wniosek jest wyj?tkowo krótki i czytelny. Wype?ni?am sama co zaje?o mi jakie?….2 min? Jedyne o co si? pytaj? to podstaowe najwazniejsze informacje. Gdy bra?am po?yczk? pierwszy raz to przelew dosta?am po kilku godzinach Za drugim razem jeszcze szybciej. Po godzinie.

 5. Ed Kar pisze:

  Bra?em tam po?yczk? 700 z?.By?y na koncie w równo 3 godziny. Jak dla mnie to dobry czas bo w poprzedniej firmie musia?em czeka? do nast?pnego dnia. Za to na pewno plus.Kosztów nie oceniam, s? jakie s?, ale przynajmniej wszystko jest wiadome od pocz?tku. Jednak s? i minusy:
  brak promocji dla sta?ych klientów
  niska maksymalna kwota po?yczki
  i czasami niemozno?? dodzwonienia sie na infolni? ( moim zdaniem powinni zatrudni? o wiele wiecej konsultantów).

 6. betka315 pisze:

  By?am zadowolona. Mog? poleci?. Po pierwsze jest ??two i to bardzo. Bo strona wygodna i faktycznie jak brzmi nazwa kredyt mozna dosta? bezproblemowo.
  Po drugie obs?uga mi?a, az przyjemnie by?o do nich zadzwoni?.
  Po trzecie przy po?yczkach na krótki czas koszta nie s? a? takie wysokie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *