1. Chwilówki online
  2. >
  3. Lendon Raty

Lendon Raty – chwilówki, opinie, kontakt

Lendon Raty to jedna z bardzo popularnych firm po?yczkowych. Co mo?e Ci zaoferowa?? Czy naprawd? mo?na wzi?? w niej po?yczk? przez Internet bez zb?dnych formalno?ci i na atrakcyjnych warunkach? Przekonajmy si?!

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Lendon Raty logo
Ocena: 1
(ilość ocen: 1)
Dokładna nazwa firmy: Creamfinance Poland spó?ka z o. o.
Siedziba firmy: ul. Kasprzaka 2/8, Warszawa
E-mail:
Telefon kontaktowy: 22 388 64 44
NIP: 525-254-89-58
REGON: 146563260
KRS: 0000453034

Najwa?niejsze informacje o Lendon Raty

Lendon Raty jest mi?dzynarodow? firm?. Ma swój oddzia? nie tylko w Polsce, ale równie? w Czechach, ?otwie, Hiszpanii, Danii, Gruzji i Meksyku. Firma jest zrzeszona w Polskim Zwi?zku Instytucji Po?yczkowych. Mo?esz si? obawia? si? o Twoje dane po?yczkowe, poniewa? s? one szyfrowane kluczem SSL. Lendon Raty jest po?yczkodawc?, który wyró?nia si? wygod?, jasnymi zasadami i przejrzysto?ci?. Sam podejmujesz decyzj?, jak? kwot? po?yczki jeste? zainteresowany oraz w ilu ratach chcesz j? sp?aci?. Serwis LendonRaty.pl zapewnia Ci komfortowy dost?p przez 24 godziny na dob? do Panelu Klienta. Znajdziesz w nim wszystkie informacje odnosz?ce si? do Twojej po?yczki. Co wi?cej, o zbli?aj?cym si? terminie sp?aty raty b?dzie poinformowany za pomoc? SMS-a. Je?eli masz pytania, to wystarczy skontaktowa? si? z serwisem, aby znale?? na nie zadowalaj?c? odpowied?. Dzia? Obs?ugi Klienta jest czynny od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od 08:00 do 22:00. Natomiast w soboty i w niedziel? w godzinach 09:00 do18:00. Mo?esz skontaktowa? si? z nim przez formularz kontaktowy, pisz?c bezpo?rednio na adres e-mail: info@lendonraty.pl lub zadzwoni? pod numer telefonu: +22 388 66 33.

Kto mo?e otrzyma? po?yczk? w serwisie Lendon Raty?

Aby ubiega? si? o chwilówk?, nale?y spe?nia? wszystkie poni?sze warunki:

  • mie? uko?czone 21 lat,
  • posiada? sta?e miejsce zamieszkania w Polsce,
  • mie? regularne ?ród?o dochodu.

Dodatkowo wymagana jest akceptacja nast?puj?cych dokumentów: Ramowej Umowy Po?yczki LendonRaty, Umowy szczegó?owej, Regulaminu serwisu internetowego. Trzeba te? wyrazi? zgody, które s? wymagane w formularzu rejestracyjnym.

Umowa Ramowa Po?yczki LendonRaty jest dost?pna na stronie: https://www.lendonraty.pl/ramowa-umowa. Mo?na j? bezp?atnie pobra? i na spokojnie si? z ni? zapozna?.

Jak wzi?? po?yczk? w Lendon Raty?

Wystarczy wykona? trzy proste kroki. Ich dok?adny opis znajdziesz poni?ej:

  • Krok numer 1 – wybór kwoty i terminu sp?aty. Na suwakach na górze strony: https://www.lendonraty.pl/#s_how_to, wybierz kwot?, która Ci? interesuje oraz ilo?? rat do sp?aty. Pó?niej kliknij przycisk „We? po?yczk?”.
  • Krok numer 2 – wype?nienie prostego wniosku. Musisz teraz przej?? przez krótki formularz rejestracyjny. Nale?y w nim poda? swoje dane (dane osobiste, adres zameldowania, informacje o zatrudnieniu i miesi?cznych obci??eniach) oraz zaznaczy? zgody i o?wiadczenia. Trzeba równie? potwierdzi? ch?? wzi?cia szybkiej po?yczki.
  • Krok numer 3 – teraz pozosta?o ju? tylko czekanie na pozytywn? decyzj? od po?yczkodawcy i cieszenie si? pieni?dzmi. O wymaganym terminie sp?aty ka?dej raty b?dziesz na bie??co informowany przez Lendon Raty.

Jak? maksymaln? kwot? mo?na po?yczy? w serwisie Lendon Raty i na jak d?ugo?

Dla nowych klientów po?yczkodawca oferuje pierwsz? chwilówk? w kwocie maksymalnie 6 000 z? na okres 18 miesi?cy. Natomiast stali klienci mog? liczy? nawet na 10 000 z?, a okres sp?aty to do 24 miesi?cy.

W jaki sposób otrzymuje si? pieni?dze z po?yczki w Lendon Raty?

Po?yczkodawca przelewa pieni?dze na wcze?niej zweryfikowany numer rachunku bankowego. To, ile czasu up?ynie od podj?cia przez Lendon Raty pozytywnej decyzji kredytowej do momentu, gdy pieni?dze znajd? si? na Twoim koncie zale?y  od sesji transferowych Twojego banku. Po?yczkodawca nie ma na to ju? ?adnego wp?ywu.

Czy dochody s? weryfikowane u pracodawcy przez serwis Lendon Raty?

LendonRaty.pl mo?e sprawdzi? podane przez Ciebie dane u Twojego pracodawcy. Wszystkie wnioski o udzielenie po?yczki s? rozpatrywane indywidualnie. Nie zawsze b?dzie konieczno?? zweryfikowania wysoko?ci wynagrodzenia u pracodawcy.

Co mam zrobi?, je?eli nie mam mo?liwo?ci zap?aci? nast?pnej raty?

Wtedy bez zb?dnej zw?oki musisz si? skontaktowa? z po?yczkodawc?. Nasi doradcy pomog? Ci w rozwi?zaniu tego problemu. Dzia? windykacji jest czynny od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od 08:00 do 20:00. Zadzwo? pod ten numer telefonu: +22 388 66 34.

Na czym polega us?uga Instantor?

Dzi?ki tej us?udze mo?liwa jest natychmiastowa weryfikacja Twojego rachunku bankowego i wst?pne okre?lenie zdolno?ci kredytowej. Nie ma ju? konieczno?ci dokonywania przelewu weryfikacyjnego. Us?uga jest dostarczana przez firm? Instantor AB. Na jej stronie internetowej znajdziesz wi?cej interesuj?cych informacji na ten temat.

Czy mo?na odst?pi? od umowy po?yczki w serwisie Lendon Raty?

Tak, zgodnie z prawem masz na to 14 dni od daty zawarcia umowy. Wystarczy wys?a? na adres korespondencyjny po?yczkodawcy (al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa), wys?a? pisemne o?wiadczenie o odst?pieniu od umowy lub zeskanowane o?wiadczenie z Twoim czytelnym podpisem na adres e-mail: info@lendonraty.pl. Wzór formularza o odst?pieniu od umowy znajdziesz na Twoim koncie w serwisie, po zalogowaniu si? na nie. Otrzyma?e? go równie? po zawarciu po?yczki na Twój adres e-mail.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Lendon Raty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *