1. Chwilówki online
 2. >
 3. Lendon

Lendon – chwilówki, opinie, kontakt

Lendon to jedna z wiod?cych firm po?yczkowych, która specjalizuje si? w udzielaniu chwilówek przez Internet oraz telefon. Bez wychodzenia z domu mo?emy po?yczy? pieni?dze, które s? nam potrzebne. Jak? zatem ofert? przygotowa? ten chwilówkodawca dla swoich klientów?

Lendon.pl logo
Ocena: 3.69
(ilość ocen: 26)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: Creamfinance Poland spó?ka z o. o.
Siedziba firmy: Al. Jerozolimskie 134, Warszawa
E-mail: info@lendon.pl
WWW: https://www.lendon.pl/
Telefon kontaktowy: 22 388 64 44
Godziny pracy: Pn. - Pt. 08:00 - 20:00,
Sb. - Nd. 09:00 - 18:00

NIP: 525-254-89-58
REGON: 146563260
KRS: 0000453034

Lendon – chwilówki przez Internet i telefon

Lendon to chwilówkodawca z ambicjami, który nie tylko przygotowa? stosunkow? szerok? ofert? szybkich po?yczek przez Internet, to tak?e firma, proponuj?ca darmowe porady w zakresie finansów. Po?yczkodawca bardzo ch?tnie podkre?la, ?e w najwa?niejsze s? dla niego jasne i rzetelne warunki umów.

Firma dla swoich klientów przygotowa?a szybk? po?yczk?, któr? mo?na zaci?gn?? przez Internet lub telefon. Drugi wariant mo?liwy jest tylko w przypadku drugiej i kolejnej po?yczki.

Jak wzi?? po?yczk? w Lendon?

Lendon stawia na nowoczesne rozwi?zania i komfort klientów, dlatego po?yczki mo?emy zaci?gn?? tylko w systemie direct, czyli przez Internet lub telefon. Opcja online skierowana jest do wszystkich potencjalnych klientów – wystarczy uzupe?ni? odpowiedni formularz na stronie firmy. Inaczej sytuacja wygl?da w przypadku zaci?gania po?yczki za pomoc? telefonu. Ta propozycja przygotowana jest tylko dla klientów, którzy w przesz?o?ci zarejestrowali si? na stronie firmy i zaci?gn?li pierwsz? po?yczk?. By wzi?? tak? chwilówk? wystarczy kontakt z Dzia?em Obs?ugi Klienta.

Na dzie? dzisiejszy Lendon chwilówki nie oferuje po?yczek przez SMS.

Jak wygl?daj? formalno?ci w Lendon?

Podobnie, jak w przypadku innych firm po?yczkowych, chwilówki w Lendon to minimum formalno?ci. Firma wymaga od nas posiadania:

 • polskiego obywatelstwa,
 • osobistego rachunku w jednym z banków, dzia?aj?cych w Polsce;
 • aktywnego numeru telefonu.

W przypadku pierwszej chwilówki wymagana jest rejestracja na stronie firmy – za rejestracj? pobierana jest op?ata, na szcz??cie jest to symboliczna kwota: 1 gr.

Kto mo?e ubiega? si? o chwilówk? w Lendon?

Jak wielokrotnie wspominali?my w naszym serwisie, firmy po?yczkowe przed potencjalnymi klientami stawiaj? ró?ne warunki wiekowe. W przypadku chwilówek w Lendon, po?yczkobiorca musi mie? co najmniej 21, a maksymalnie 75 lat. Je?li te granice wieku s? dla Was nieosi?galne to zapraszamy do naszych stron: Chwilówki dla 18-latków, Chwilówki dla emerytów.

Chwilówka Lendon bez BIK, KRD i BIG

Lendon zastrzega, ?e mo?e w przypadku niektórych klientów dochodzi? do weryfikacji w bazach BIG, BIK oraz KRD. Jednak, je?li nawet gdzie? b?dzie znajdowa? si? wpis o nas, to firma po?yczkowa dopuszcza mo?liwo?? przyznania nam pieni?dzy, o które wnioskujemy. Oznacza to, ?e chwilówkodawca oferuje po?yczki osobom zad?u?onym oraz w upad?o?ci.

Ile mo?emy po?yczy? i na jak d?ugo?

Obecnie chwilówki na dowód w Lendon udzielane s? wy??cznie na okres dok?adnie 30 dni. Lendon nie oferuje równie? mo?liwo?ci refinansowania czy przed?u?enia okresu sp?aty po?yczki. Natomiast co do kwot to tutaj ju? wszystko zale?y od naszej historii z firm? Lendon. Minimalna kwota jak? mo?emy po?yczy? to 500 z?, natomiast kwota maksymalna zale?y od tego, któr? po?yczk? zaci?gamy. Gdy jest to nasza pierwsza chwilówka, to maksymalnie mo?emy uzyska? 3000 z?. Natomiast dla klientów powracaj?cych po kolejn? po?yczk? w Lendon, maksymaln? kwot? jest 6000 z?. Jak sama firma podkre?la – na warunki oraz wysoko?? kwoty ma wp?yw historia klienta. Je?li sp?acamy d?ugi terminowo, to mo?emy liczy? na coraz lepsze oferty i warunki.

Kiedy otrzymamy pieni?dze z chwilówki?

Lendon to firma, która dzia?a nawet w ?wi?ta – wnioski mo?na sk?ada? o dowolnej porze dnia i nocy. Natomiast s? one rozpatrywane w godzinach pracy firmy (dane znajduj? si? u góry strony). Po potwierdzeniu i akceptacji po?yczki, pieni?dze na naszym koncie mog? znale?? si? ju? w 10 minut, pod warunkiem, ?e posiadamy konto w nast?puj?cych bankach: Alior Bank S.A. , Bank Pekao S.A., PKO Bank Polski S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Millennium Bank S.A., mBank S.A. W przypadku innych banków termin mo?e wyd?u?y? si? nawet do 24 godzin.

Jak sp?aci? po?yczk? w Lendon?

Odpowied? na powy?sze pytanie brzmi oczywi?cie: terminowo. W takim przypadku nale?y wykona? odpowiedni przelew za pomoc? bankowo?ci internetowej lub w oddziale banku lub na poczcie. Je?li nieszcz??liwie z?o?y?o si?, ?e nie jeste?my w stanie w terminie odda? po?yczonej kwoty, firma daje nam mo?liwo?? refinansowania o 10, 20 lub 30 dni pó?niej – by to uczyni? nale?y skontaktowa? si? z firm? lub zalogowa? do Strefy Klienta.

Uwaga: Lendon w przypadku braku sp?aty po?yczki w terminie mo?e przekaza? nasze dane do BIG.

Lokalizacja firmy

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Lendon

9 thoughts on "Lendon"

 1. Przemys?aw Tafli?ski pisze:

  lendon test comment – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 2. Katon pisze:

  Tak, jak si? raklamuj?: ma?o formalno?ci, szybka wyp?ata pieni?dzy no i umowa prosto i dobrze skonstruowana. Zatem gor?co polecam wszystkim. Ja jestem klientom od jakiego? czasu i mam teraz dobre warynki, tylko ?e sp?aca?em wszystkie zaci?gni?te po?yczki zawsze terminowo. Polecam.

 3. Hardy pisze:

  nie polecam – zawiod?em si?, niby taka nowoczesna firma, a na pieni?dze czeka?em jeden dzie?

 4. Miko?aj pisze:

  Szybkie po?yczki mo?na mie? praktycznie od r?ki. Ja wzi??em kredyt w Lendonie ju? par? razy i za ka?dym razem by?o w porz?dku. O nic nie mo?na si? przyczepi?. Dlatego te?: polecam i nie ma co si? zbyt d?ugo zastanawia?, jak potrzebuje si? pieni?dzy na wczoraj. Pozdrawiam serdecznie.

 5. Agnieszka pisze:

  Niejednokrotnie korzysta?am z us?ug serwisu LendOn i nigdy nie by?o ?adnych problemów. Polecam!

 6. Bener pisze:

  Hej wszystkim!
  Sprawa jest dosy? pilna, poniewa? potrzebuj? zaci?gna? po?yczk? gotówkow?. Przegl?dam strony, szukam w internecie, generalnie du?o tego w sieci, informacji na temat po?yczek, plusów i minusów. Chcieli?my zaci?gan? 1700 z? na 1 rok, przez internet, aby przelali na konto. Pytanie czy i gdzie s? jakie? haczyki?

 7. rusto pisze:

  Nie maj? duzych wymaga? co do zdolno?ci kredytowej .Wcze?niej zadna firma nie chcia?a mi da? kasy bo mam wpisy w bik a u nich problemu nie by?o. Za pierwszym razem pozycza?em 500 z? bez kosztów, za drugim razem po?yczy?em ju? tysiaka. Za?atwienie formalno?ci idzie sprawnie.

 8. boczekt pisze:

  Odejmuje gwiazdk? za to,?e sk?ada?em podanie o 1500 z?. A oni zaproponowali mi 1300 z?. W sumie nie wiem czemu. Bo pracuj?, nie mam zaleg?o??i ani ?adnych wpisów.
  Jednak wszystko by?o w jak najlepszym porz?dku. Przelew nadany szybko. Kontakt równie? na dobrym poziomie. Formularz prosty i przyst?pny dla ka?dego.

 9. Tomasz Rokon pisze:

  Jak dla mnie firma jest jak najbardizej w porz?dku. Szczególnie w stosunku do innych firm, które po?yczaj? chwilówki. Brak tam ukrytych op?at. Tak wi?c od samego pocz?tku wie sie ile b?dzie konkretnie kosztowa?a po?yczka. Tak wiec nie rozumiem pretensji o koszta.
  Firma du?a, ma d?ugi sta?.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *