1. Chwilówki online
  2. >
  3. LendUp

LendUp– opinie, chwilówki, kontakt

LendUp jest jedn? z najnowszych marek po?yczkowych na konkurencyjnym rynku po?yczek. Sprawdzimy, ?e oferta chwilówki na raty w LendUp.pl jest warta uwagi. Jakie s? jej parametry? Jakie warunki trzeba spe?ni?, ?eby j? otrzyma?? Czy s? to chwilówki bez BIK?

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

LendUp logo
Ocena: 1
(ilość ocen: 1)
Dokładna nazwa firmy: PROFI CREDIT Polska S.A.
Siedziba firmy: ul. Browarna 2, Bielsko Bia?a
E-mail:
Telefon kontaktowy: 801 805 806
NIP: 547-215-10-80
REGON: 243624011
KRS: 0000518190

Jak parametry ma chwilówka na dowód w LendUp?

Pieni?dze z udzielonej chwilówki na dowód mo?esz przeznaczy? na dowolny cel. To, na co wydarz otrzymane pieni?dze, nie ma znaczenia dla po?yczkodawcy, podczas podejmowania decyzji kredytowej. Jednak, je?eli w dodatkowym polu, wybierzesz, na co przeznaczysz po?yczk?, to mo?esz otrzyma? dodatkow? korzy??, która u?atwi realizacj? Twojego celu. LendUp daje Ci nast?puj?ce mo?liwo?ci: sprz?t RTV/AGD, wypoczynek, remont, samochód, wydatki bie??ce lub inny cel. Maksymalna kwota po?yczki, jak? mo?na wzi?? przez Internet to 15 000 z?. Jednak, aby pozna? maksymaln? kwot?, która Tobie by przys?ugiwa?a, nale?y z?o?y? wniosek online. Propozycja chwilówki dla zad?u?onych jest ustalana indywidualnie, w zale?no?ci od Twojej zdolno?ci kredytowej. Je?eli chodzi o odsetki, to przy po?yczkach branych przez Internet odsetki (RSO) wynosz? 0%. Od dnia 01.01.2016 roku zgodnie z art. 359 §2(1), ustawa\y z dnia 23.04.1964 roku Kodeks cywilny maksymalne odsetki wynosz? 10%. Natomiast wed?ug art. 481 §2(1), ustawy z dnia 23.04.1964 roku Kodeks cywilny, maksymalne odsetki za opó?nienie wynosz? 14%.

Dla kogo jest chwilówka w LendUp?

Aby móc z?o?y? wniosek o po?yczk? w LendUp nale?y spe?ni? ??cznie nast?puj?ce warunki: nie m?odszym ni? 18 lat i nie starszym ni? 80 lat, by? obywatelem Polski legitymuj?cym si? aktualnym dowodem osobistym, posiada? sta?y dochód od co najmniej miesi?ca (licz? si? tylko umowa o prac?, umowa zlecenie i umowa o dzie?o), mie? konto bankowe z dost?pem do bankowo?ci elektronicznej, adres e-mail i numer telefonu. Przy braniu chwilówki przez Internet chwilówki dla zad?u?onych nie ma obowi?zku okazywania ?adnych dokumentów ani za?wiadcze?. W czasie wype?niania wniosku online, b?dziesz musia? tylko poda? niektóre dane, na przyk?ad z Twojego dowodu osobistego.

Kiedy otrzymasz pieni?dze na konto?

Pieni?dze s? wyp?acane w formie przelewu na rachunek bankowy. Sp?ata po?yczki równie? odbywa si? przez Internet. Wyp?aty po?yczek odbywaj? si? za pomoc? ekspresowych przelewów (nawet w weekendy i ?wi?ta). Pieni?dze na Twoje konto zostan? przelane zaraz po akceptacji wniosku.

Jak wzi?? chwilówk? w LendUp?

Aby z?o?y? wniosek o chwilówk?, trzeba zostawi? na stronie LendUp swoje imi? oraz numer telefonu. W nast?pnym etapie mo?esz samodzielnie wype?nia? wniosek przez Internet albo telefonicznie z pomoc? Agenta LendUp. Co ciekawe, gdy z?o?ysz wniosek online i zaci?gniesz po?yczk? przez Internet, to nie b?dziesz musia? p?aci? odsetek.

Proces weryfikacji po?yczkobiorcy w LendUp

LendUp sprawdza wpisy o potencjalnych klientach w nast?puj?cych miejscach: Biurze Informacji Kredytowej (BIK), i w rejestrach Biur Informacji Gospodarczej (BIG; np. BIG InfoMonitor, KRD czy ERIF). Warto jest zdawa? sobie z tego spraw? przed z?o?eniem wniosku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *