1. Chwilówki online
  2. >
  3. Lime kredyt

Lime Kredyt – chwilówki, opinie, kontakt

Firma ta jest internetowym serwisem pozwalaj?cym swoim klientom na branie tzw. chwilówek, czyli b?yskawicznych po?yczek. Dzi?ki jej us?ugom mog? oni zaci?ga? zobowi?zania finansowe on-line. W naszym kraju funkcjonuje ona od maja 2015 roku, a jej prezesem jest Nefedov Aleksei. Oprócz Polski, placówki Lime Kredyt znajduj? si? te? na terenie Rosji, W?och oraz RPA.
Beneficjenci us?ug tego chwilówkodawcy maj? mo?liwo?? otrzymania pieni?dzy w dowolnej formie – przelewu na rachunek bankowy, konto PayPal, a tak?e kart? kredytow?.
Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Lime kredyt logo
Ocena: 3.67
(ilość ocen: 6)
Dokładna nazwa firmy: Lime Kredyt Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. ?w. Filipa 23/6, Kraków
E-mail: support@lime-kredyt.pl
Telefon kontaktowy: 22 389 50 55
NIP: 6783154750
REGON: 361575650
KRS: 557478

Jak wzi?? po?yczk? w Lime Kredyt?

Aby uzyska? b?yskawiczny kredyt w opisywanej firmie, nale?y zarejestrowa? si? na jej stronie internetowej, ustawi? po??dane parametry chwilówki, czyli planowany czas, w jakim zostanie ona sp?acona i to, ile gotówki chcemy otrzyma?, a nast?pnie potwierdzi? zawarcie transakcji, wpisuj?c w odpowiednim miejscu otrzymany SMS-em kod. W celu pobrania kolejnej po?yczki trzeba zalogowa? si? do swojego, ju? istniej?cego profilu i post?pi? podobnie.

Kiedy zostanie rozpatrzona pro?ba o chwilówk??

Dok?adny czas, w jakim podejmowane s? decyzje o przyznaniu b?d? nie pieni?dzy, zale?ny jest od wielu czynników, jak m.in. godziny sesji przelewowych banku, w którym mamy konto i pora z?o?enia wniosku, a tak?e ilo?? takowych, jaka w ostatnim okresie nap?yn??a do Lime Kredyt. Jednak przeci?tnie waha si? on od kilku do kilkunastu godzin.

Kto mo?e stara? si? o po?yczk? w Lime Kredyt?

Chwilówk? w tej firmie mog? dosta? tylko ci, którzy posiadaj? dost?p do Internetu, a tak?e zarejestrowany w Polsce telefon komórkowy i maj? jak przyj?? pieni?dze – s? w?a?cicielami rachunków bankowych, kart kredytowych albo kont PayPal. Ponadto musz? oni by? pe?noprawnymi obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej i nie mog? figurowa? w bazie d?u?ników BIK. Aby otrzyma? szybki kredyt, nale?y te? mie? sta?y dochód  b?d?cy gwarantem mo?no?ci sp?acenia po?yczki  nie mniejszy ni? 2000 z?. Jednocze?nie firma nie oczekuje od swoich klientów zastawów.

Dokumenty, jakie nale?y przedstawi?, chc?c otrzyma? chwilówk?

Aby uzyska? b?yskawiczny kredyt, trzeba posiada? (i móc okaza?) dowód osobisty oraz co najmniej jeden inny akt potwierdzaj?cy to?samo?? – legitymacj? studenck?, prawo jazdy, etc. Trzeba równie? mie? wyci?g potwierdzaj?cy regularne otrzymywanie pieni?dzy, które oznacza posiadanie sta?ej pracy.

Co weryfikuje Lime Kredyt?

Nowi klienci s? sprawdzani pod k?tem obecno?ci w rejestrze d?u?ników BIK.

Jak wysok? po?yczk? mo?na otrzyma??

Warto?ci chwilówek, o jakie maj? prawo ubiega? si? beneficjenci us?ug firmy, wynosi od 100 do 3250 z?. Dok?adne kwoty, o które mog? si? oni stara?, zale?? od przypisanej im taryfy, o czym ni?ej.

Taryfy Lime Kredyt

Opisywana firma po za?o?eniu konta w jej serwisie, przydziela swoich klientów do okre?lonej taryfy spo?ród 4 dost?pnych – Start, Silver, Gold i VIP. W pierwszych trzech minimalna suma chwilówki to 100 z?, a maksymalna sukcesywnie zwi?ksza si? i wynosi odpowiednio: 900, 1700 oraz 3250 z?. Ich wspólne oprocentowanie oscyluje w granicach od 11 do 27,3%. Natomiast w przypadku taryfy VIP oprocentowanie po?yczki (które jednak zaczyna si? od 0,6% dziennie) i mo?liwa do uzyskania kwota ustalane s? indywidualnie.

Jak zwi?kszy? swoj? taryf??

Ka?demu nowemu klientowi przydzielana jest taryfa Start. Aby „przeskoczy?” na inn?, a co za tym idzie zyska? mo?liwo?? po?yczania pieni?dzy na korzystniejszych warunkach, nale?y: uzupe?ni? dane w swoim profilu na stronie po?yczkodawcy, regularnie korzysta? z us?ug firmy, zarejestrowa? w niej dodatkowe karty kredytowe, poleca? j? znajomym i reklamowa? w mediach spo?eczno?ciowych, a przede wszystkim terminowo regulowa? zobowi?zania.

Jak szybko trzeba sp?aci? chwilówk??

Termin, w jakim powinno si? odda? po?yczk?, zale?y od posiadanej taryfy, ale przeci?tnie wynosi od 7 do 30 dni.

Jak sp?aci? po?yczk? w Lime Kredyt?

Ui?ci? nale?no?? wobec chwilówkodawcy powinno si? przede wszystkim w wymaganym terminie lub przed nim. W tym celu nale?y zalogowa? si? na jego stronie, przej?? do zak?adki „Sp?a? po?yczk?” i wykona? zamieszczone tam instrukcje – przela? ?rodki na odpowiednie konto bankowe, opatruj?c przelew stosownym tytu?em.

Co, je?li nie odda si? chwilówki w ustalonym okresie?

W takiej sytuacji firma Lime Kredyt mo?e przekaza? dane klienta do BIK, gdzie zostan? one umieszczone; doliczy? do kwoty po?yczki sum? odsetek wynik?? z opó?nienia; rozpocz?? proces windykacji d?ugu, a jego kosztami obci??y? niep?ac?cego beneficjenta us?ug, jak i zmieni? jego taryf?, co spowoduje, i? w przysz?o?ci b?dzie móg? on zaci?ga? w Lime Kredyt po?yczki na gorszych zasadach.

Czy mo?na przed?u?y? termin sp?aty po?yczki?

Tak, aby to zrobi?, nale?y wykupi? odpowiedni kupon. Wi??e si? to z dodatkowymi kosztami, lecz pozwala przed?u?y? zobowi?zanie – nawet wielokrotnie – o 7, 14 albo 21 dni.

Promocje i benefity

Firma Lime Kredyt nie oferuje specjalnych bonifikat, a jedynie system premiowania sta?ych klientów poprzez przydzielanie im wy?szych taryf. Dodatkowo czasami organizuje konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, jak np. ostatni, w którym mo?na by?o za wymy?lenie sloganu reklamowego dla po?yczkodawcy wygra? smartfona i bony rabatowe do sieci sklepów Biedronka.

Odst?pienie od umowy

Po?yczkobiorca mo?e zerwa? podpisane zobowi?zanie w czasie nie d?u?szym ni? 14 dni od jego zawarcia. W tym celu musi przes?a? do firmy Lime Kredyt stosowne zawiadomienie i zwróci? pieni?dze, jakie od niej otrzyma?.

Lokalizacja firmy

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Lime Kredyt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *