1. Chwilówki online
  2. >
  3. LoanMe

LoanMe – opinie, po?yczki, kontakt

Prezes firmy LoanMe to Amerykanin Joseph Sesso. Po?yczkodawca ten wywodzi si? ze Stanów Zjednoczonych, a jego polska filia zlokalizowana jest w Warszawie. W naszym kraju dzia?a ona od lutego 2015 roku.

LoanMe zosta?anagrodzona certyfikatem Firmy Wiarygodnej Finansowo.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

LoanMe logo
Ocena: 2.67
(ilość ocen: 3)
Dokładna nazwa firmy: LoanMe Sp. z.o.o.
Siedziba firmy: Aleje Jerozolimskie 142 B (6 pi?tro), Warszawa
E-mail: kontakt@loanme.pl
Telefon kontaktowy: 22 377 78 00
NIP: 5272729611
REGON: 360839407
KRS: 0000544100

Jak wzi?? po?yczk? w LoanMe?

Sposobów poinformowania przedstawicieli firmy o ch?ci zaci?gni?cia chwilówki, mo?e by? kilka. Pierwszy z nich jest standardem w tym sektorze i polega na odwiedzeniu strony internetowej oraz wype?nieniu znajduj?cego si? na niej formularza kredytowego. Mo?emy równie? zadzwoni? pod numer telefonu obs?ugiwany przez LoanMe i zostawi? swój, a nawet wys?a? prywatn? wiadomo?? za po?rednictwem Facebooka. Gdy to zrobimy, w ci?gu kilkunastu minut oddzwoni do nas konsultant z firmy i z jego telefoniczn? pomoc? wype?nimy blankiet, o którym by?a mowa wcze?niej. Trzeba jeszcze dostarczy? chwilówkodawcy odpowiednie dokumenty. Mo?na wys?a? ich skany mailem albo przekaza? kopie kurierowi, który odwiedzi nas z umow?. Inn? opcj? jest podpisanie jej elektronicznie.

Ile trzeba czeka? na pieni?dze od LoanMe?

Dzi?ki najnowszym technologiom (system FastApp i aplikacja Instantor) weryfikacja zdolno?ci kredytowej oraz to?samo?ci klienta trwa zwykle kilkana?cie minut. Gdy proces ten zostanie zako?czony wydaniem pozytywnej decyzji, firma na swój koszt wysy?a kuriera z umow?. Po jej podpisaniu otrzymujemy ?rodki na swoje konto bankowe w czasie nie d?u?szym ni? jeden dzie? roboczy liczony od dnia, w którym firma otrzyma?a podpisany egzemplarz umowy – zazwyczaj 3 dni od jej podpisania. Dok?adne oczekiwanie uzale?nione jest od godzin sesji przelewowych placówki, w której mamy rachunek.

Kto mo?e  otrzyma? po?yczk??

Ka?dy, kto uko?czy? 18 rok ?ycia i jest pe?noprawnym obywatelem Rzeczpospolitej z miejscem zamieszkania na jej obszarze. By stara? si? o kredyt, nale?y równie? posiada? aktywny numer telefonu komórkowego, poczt? e-mail, rachunek bankowy oraz sta?y dochód, który jeste?my w stanie udokumentowa? wyci?giem potwierdzaj?cym regularny nap?yw gotówki na konto. Przeszkod? równie? mo?e by? figurowanie w rejestrach d?u?ników, o czym poni?ej.

Co weryfikuje LoanMe?

Nowi klienci s? kontrolowani pod k?tem obecno?ci w bazach: BIG InfoMonitor, KRD, a tak?e ERIF. Jednak?e posiadanie niewielkiego wpisu na wymienionych listach nie zawsze dyskwalifikuje potencjalnego beneficjenta po?yczki. Mo?e ewentualnie skutkowa? podwy?szeniem co do niego progu wymaga?, np. je?li chodzi o dochody. Przedstawiciele LoanMe nie dzwoni? do pracodawców.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Staraj?c si? o po?yczk?, nale?y przedstawi? swój dowód osobisty i za?wiadczenie o sta?ych dochodach wraz z informacj?, z jakiego ?ród?a one pochodz?.

Jak mo?na otrzyma? pieni?dze?

Jedyn? form? przekazywania ?rodków finansowych wykorzystywan? przez LoanMe, jest przelew bankowy.

Ile mo?na po?yczy??

Klienci firmy mog? ubiega? si? o kwot? z przedzia?u 500-4500 z?.

Na ile?

Obecnie LoanMe oferuje po?yczki wy??cznie na 5 tygodni.

Oprocentowanie

RRSO, jakie narzuca firma, wynosi oko?o 1265%. W zale?no?ci po?yczonej kwoty wska?nik ten mo?e si? zmieni? o +/- 0.5%.

Czy mo?na nadp?aca? raty?

Tak, ka?da nadwy?ka w sp?acie jest zaliczana na poczet kolejnego etapu zwracania wierzytelno?ci.

Sp?ata po?yczki

Zwrotu zobowi?zania nale?y dokona? w wyznaczonym czasie albo przed jego up?ywem. Mo?na zrobi? to, wysy?aj?c opatrzony stosownym tytu?em przelew na jeden z obs?ugiwanych przez LoanMe rachunków w bankach: Alior, WBK, Millenium, Pekao, PKO, DNB, BG? oraz mBank. Wp?ata ca?o?ci lub tygodniowej raty musi by? wykonana na indywidualne konto klienta utworzone w tym celu przez firm?.

Co w przypadku nieterminowej sp?aty?

Je?li nie mo?na odda? po?yczki w wymaganym okresie, warto niezw?ocznie skontaktowa? si? z konsultantem LoanMe mailowo b?d? te? telefonicznie – przy pomocy infolinii, która jest aktywna od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 8:00-20:00 i w soboty od 10:00 do 18:00.W przypadku niepoinformowania przedstawicieli po?yczkodawcy o niemo?no?ci uregulowania wierzytelno?ci trzeba spodziewa? si? otrzymywania ponaglaj?cych monitów, naliczania karnych odsetek, wpisu do BIG, a nawet rozpocz?cia dzia?a? windykacyjnych prowadzonych przez zewn?trzn? firm?.

Pierwsza po?yczka

LoaNMe oferuje mo?liwo?? brania pierwszej darmowej po?yczki, w maksymalnej wysoko?ci, któr? proponuje swoim sta?ym klientom. Jej RRSO wynosi 0%. Jednocze?nie musi ona zosta? ca?kowicie sp?acona w czasie 30 dni.

Przed?u?enie po?yczki

Firma nie daje szansy zmiany terminu, w jakim musi zosta? zwrócone zobowi?zanie finansowe.

Odst?pienie od umowy

Po?yczkobiorca ma mo?liwo?? zerwania zawartego zobowi?zania w ci?gu 14 dni od podpisania umowy. W tym celu musi on przes?a? do firmy LoanMe (drog? elektroniczn? b?d? te? pocztow?) odpowiedni? informacj? i w terminie nie d?u?szym ni? 30 dni zwróci? ?rodki, jakie od niej otrzyma?.

Lokalizacja firmy

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o LoanMe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *