1. Chwilówki online
 2. >
 3. Mamonto

Mamonto – chwilówki, opinie, kontakt

Mamonto jest serwisem, który po?redniczy mi?dzy firm? po?yczkow? a klientem. W ofercie znajduje si? krótkoterminowa po?yczka przez Internet. Klient za po?rednictwem serwisu Mamonto mo?e z?o?y? wniosek o chwilówk? w wysoko?ci od 100 z? do 1500 z?. Maksymalny czas sp?aty to 30 dni. Po?yczkodawc? serwisu jest firma ?atwy Kredyt. Jest ona cz??ci? spó?ki PolCredit Sp. z o.o. Siedziba firmy znajduje si? przy ul. Pokornej 2 lok. 1044 w Warszawie.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Mamonto logo
Ocena: 1.5
(ilość ocen: 2)
Dokładna nazwa firmy: PolCredit sp z o.o
Siedziba firmy: ul. Pokorna 2, lok. 1044, Warszawa
E-mail: kontakt@mamonto.pl
Telefon kontaktowy: 48 22 228 21 03
NIP: 5213635239
REGON: 146251000
KRS: 0000429935

Kilka s?ów na temat chwilówek w Mamonto

Mamonto to marka firmy, która po?redniczy mi?dzy serwisem ?atwykredyt.pl a po?yczkobiorc?. Mo?na zaci?gn?? niewielki kredyt. Maksymalna kwota to 1500 z?. Jest mo?liwo?? sp?aty po?yczki przed wyznaczonym terminem, a tym samym obni?enie kosztów ca?kowitych.

Jakie warunki trzeba spe?ni?, aby otrzyma? po?yczk? w serwisie Mamonto?

Przede wszystkim nie mo?na widnie? w ?adnym rejestrze d?u?ników. Mowa tutaj na przyk?ad o :

 • KRD- Krajowym Rejestrze D?u?ników;
 • Rejestrze D?u?ników ERIF;
 • BIG Infomonitor- Biurze Informacji Gospodarczej Infomonitor.

W dodatku nale?y: mie? sta?e miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, by? w wieku od 20 do 70 lat oraz posiada? sta?e ?ród?o dochodu.

Je?eli nie masz zaleg?o?ci w sp?acaniu rat i odsetek oraz nie widniejesz w ?adnym rejestrze d?u?ników, ani nie masz otwartej po?yczki u po?yczkodawcy, to nie ma ?adnego problemu, aby sk?ada? wniosek o chwilówk? w serwisie Mamonto.pl.

Jakie dokumenty s? potrzebne, aby otrzyma? po?yczk? w serwisie Mamonto.pl?

Aby zweryfikowa? Twoj? zdolno?? kredytow? serwis Mamonto.pl mo?e ??da? od Ciebie wyci?gu bankowego, za?wiadczenia o zatrudnieniu albo innego dokumentu, który potwierdzi sta?y dochód. Zazwyczaj nie s? potrzebne ?adne inne dokumenty.

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w serwisie Mamonto.pl?

Najpierw musisz wype?ni? wniosek kredytowy. W pierwszym etapie podajesz podstawowe dane, takie jak: imi?, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz PESEL. Trzeba te? zaznaczy? te trzy poni?sze zgody:

 1. na przetwarzanie danych osobowych,
 2. na otrzymywanie informacji handlowych dotycz?cych produktów i us?ug finansowych drog? elektroniczn? za po?rednictwem wiadomo?ci e-mail przez spó?ki nale??ce do Grupy Kapita?owej SARE,
 3. zgod? na otrzymywanie informacji handlowych dotycz?cych produktów i us?ug finansowych drog? elektroniczn? za po?rednictwem wiadomo?ci g?osowych przez spó?ki nale??ce do Grupy Kapita?owej SARE.

Podane przez Ciebie we wniosku po?yczkowym informacje s? ca?kowicie bezpieczne. Po?yczkodawca zaraz po zebraniu przekazuje je do GIODO.

Gdy ju? z?o?ysz wniosek po?yczkowy, to na podany przez Ciebie numer telefonu dostaniesz smsa z informacj? o decyzji po?yczkodawcy. Wykonaj przelew na kwot? jednego grosza i czekaj na telefon z serwisu w celu weryfikacji danych. Teraz tylko czekaj na pieni?dze. Przelew mo?esz otrzyma? nawet w 15 minut.

Wniosek o po?yczk? w serwisie Mamonto.pl drog? elektroniczn? mo?esz sk?ada? przez 24 godziny na dob?. W ka?dym dniu tygodnia. Natomiast rozpatrywanie wniosków jest mo?liwe tylko w godzinach pracy Biura Obs?ugi Klienta, czyli  od poniedzia?ku do pi?tku 7:00 do 22:00 i w weekendy od 9:00 do 20:00.

Ile b?dziesz musia? czeka? na wyp?at? po?yczki z serwisu Mamonto.pl?

Je?eli masz rachunek bankowy w jednym z wymienionych przez po?yczkodawc? we wniosku banków oraz gdy otrzymasz od niego wst?pn? akceptacj?, to pieni?dze znajd? si? na Twoim koncie z ci?gu 15 minut. Natomiast je?eli twój rachunek bankowy jest w innym banku, to czas zaksi?gowania przelewu jest uzale?niony od miejsca, w którym posiadasz konto.

Serwis Mamonto.pl wspó?pracuje z nast?puj?cymi bankami:

 • Bank Zachodni WBK (BZWBK, obecnie Santander),
 • PKO BP,
 • Pekao SA,
 • Alior Bank,
 • Bank Millennium,
 • mBank,
 • Bank Pocztowy,
 • BG? BNP Paribas,
 • Getin Bank.

W jaki sposób jest wyp?acana po?yczka w Mamonto.pl?

Po?yczka jest wyp?acana w postacie bezp?atnego przelewu na konto lub przez czek GIRO. Czek GIRO daje mo?liwo?? wyp?aty gotówki w wybranym przez Ciebie punkcie Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego. Je?eli chcesz skorzysta? z opcji czeku GIRO, to podczas sk?adania wniosku po?yczkowego wybierz funkcj?: „ Wyp?ata po?yczki za pomoc? czeku GIRO”. Gdy wniosek b?dzie rozpatrzony pozytywnie, to wszystkie informacje niezb?dne do wyp?acenia po?yczki zostan? przys?ane na Twój adres e-mail we wniosku i smsem na podany przez Ciebie we wniosku numer telefonu komórkowego. Nast?pnie mo?esz pój?? do wybranego przez Ciebie punktu Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego, aby zrealizowa? czek GIRO.

Sp?ata po?yczki w serwisie Mamonto.pl

Na pocz?tku nale?y zauwa?y?, ?e w serwisie Mamonto.pl mo?esz sp?aci? po?yczk? przed terminem i nie poniesiesz za to ?adnych dodatkowych kosztów. Natomiast je?eli nie jeste? w stanie sp?aci? po?yczki w wymaganym terminie, to bez paniki. W serwisie Mamonto.pl ka?dy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Je?eli masz jaki? problem ze sp?at? po?yczki, to tak szybko, jak tylko mo?liwe, skontaktuj si? z Biurem Obs?ugi Klienta. Jest czynne od poniedzia?ku do pi?tku 7:00 do 22:00 i w weekendy od 9:00 do 20:00.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Mamonto

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *