1. Chwilówki online
 2. >
 3. Miloan

Miloan – opinie, po?yczki, kontakt

Miloan to mi?dzynarodowa firma finansowa, oferuj?c? po?yczki krótkoterminowe dla klientów indywidualnych. W?a?cicielem marki jest Miloan Polska Sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie. Dlaczego warto po?ycza? w Miloan? Dla kogo jest oferta firmy i kto mo?e z niej skorzysta?? Wszystkiego dowiesz si? z tego artyku?u.

Miloan logo
Ocena: 3.58
(ilość ocen: 12)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: MILOAN POLSKA SP. Z O.O.
Siedziba firmy: ul. Domaniewska 39, Warszawa
E-mail: kontakt@miloan.pl
WWW: www.miloan.pl
Telefon kontaktowy: +48 533 100 533
Godziny pracy: 7:00 - 20:00
NIP: 5223060869
REGON: 364236137
KRS: 0000613477

Dlaczego warto po?ycza? w Miloan?

Miloan to przede wszystkim polska firma z siedzib? w Warszawie, co podnosi jej wiarygodno??. Spó?ka Miloan Polska Sp. z o.o. stworzy?a wygodn? i intuicyjn? platform? internetow?, która u?atwia wzi?cie szybkiej po?yczki on-line. System jest przejrzysty i bezpieczny.

Miloan zapewnia szybk? decyzj? o kredycie, kontakt z obs?ug? on-line 24 godziny na dob? i bezpiecze?stwo danych swoich klientów. W razie pyta? zawsze mo?esz skontaktowa? si? z doradc? pod numerem telefonu +48 533 100 533 (pn.-pt.: 7:00-20:00) lub skorzysta? z formularza kontaktowego na stronie internetowej: miloan.pl.

 

Jak wzi?? po?yczk? w Miloan?

Serwis Miloan chwali si? przejrzystymi warunkami sp?aty i szybk? decyzj?. Aby wzi?? po?yczk?, wystarczy spe?ni? kilka podstawowych warunków. S? to:

 • uko?czone 22 lat;
 • dowód osobisty;
 • osobiste konto bankowe;
 • telefon komórkowy;
 • dost?p do poczty e-mail.

Je?li spe?niasz warunki, mo?esz wzi?? swoj? pierwsz? po?yczk? do 1500 z? w kilku prostych krokach:

 • Krok 1 – Z?ó? wniosek na stronie internetowej.

Odwied? stron? internetow? www.miloan.pl, odnajd? odpowiedni formularz, wybierz kwot? po?yczki oraz okres sp?aty, a nast?pnie zapoznaj si? z dokumentami i kliknij w przycisk >Z?Ó? WNIOSEK. Nast?pnie uzupe?ni? wszystkie pola swoimi danymi, sprawd? ich poprawno?? i przejd? dalej przyciskiem >ZAREJESTRUJ SI?. Je?li wszystko przebieg?o jak nale?y, otrzymasz na swój telefon kod SMS. Podaj go w odpowiednim polu, odpowiedz na kilka pyta?, które u?atwi? obs?udze rozpatrzenie Twojego wnioski po?yczkowego i kliknij >WY?LIJ.

 • Krok 2 – Potwierd?, ?e to w?a?nie Ty.

Aby upewni? si?, ?e nikt nie podszywa si? pod Ciebie, system poprosi o wersyfikacj? Twoich danych. W tym celu wystarczy post?powa? zgodnie z poleceniami systemu. Najprostszym sposobem weryfikacji jest op?ata identyfikacyjna, która wynosi zaledwie 1 grosz. Op?at? mo?esz wnie?? standardowym przelewem lub pomoc? systemu BlueCash, który b?dzie dost?pny na Twoim profilu Miloan po zalogowaniu. W tym przypadku op?ata wynosi 1 z?.

 • Krok 3 – Gotowe! Oczekuj na decyzj?.

Teraz pozostaje Ci ju? tylko czeka? na ocen? Twojego wniosku i decyzj? w sprawie udzielenia po?yczki. Je?li wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, pieni?dze na Twoim koncie pojawi? si? po 15 minutach.

To nie jest Twoja pierwsza po?yczka w Miloan? Dostaniesz j? jeszcze sprawniej. Wystarczy, ?e zalogujesz si? do systemu i swojego Panelu Klienta, wpisuj?c adres e-mail i has?o. Wybierz kwot? po?yczki, okres sp?aty i kliknij przycisk >WY?LIJ. Teraz wystarczy ponownie oczekiwa? na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Warto doda?, ?e w przypadku drugiej, trzeciej i kolejnej po?yczki, mo?esz wnioskowa? o kwot? wy?sz? ni? 1500 z?.

Ile po?ycz? i ile oddam w Miloan?

Warunki korzystania z oferty Miloan s? dost?pne na stronie internetowej. Przed podpisaniem umowy warto zapozna? si? ze wszystkimi dokumentami i regulaminami. Pierwsza po?yczka nie mo?e by? wy?sza ni? 1500 z?. Je?li j? sp?acisz, kolejnym razem mo?esz ubiega? si? o wy?sz? kwot?. Warto jednak zaznaczy?, ?e jednocze?nie mo?na podpisa? tylko jedn? umow? po?yczki, co wi??e si? z tym, ?e kolejny wniosek mo?na z?o?y? dopiero po sp?acie wcze?niej zaci?gni?tej kwoty.

Na ca?kowity koszt po?yczki sk?ada si? prowizja oraz odsetki w wysoko?ci okre?lonej w Tabeli Op?at i Prowizji. Wysoko?? prowizji zale?y od kwoty oraz okresu sp?aty. Poza po?yczon? kwot? do sp?acanie b?dzie:

 • prowizja, wynosz?ca od 0% do 27,47% kwoty po?yczki;
 • odsetki kapita?owe, wynosz?ce 10% i naliczane s? wed?ug stopy zmiennej w wysoko?ci dwukrotno?ci sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego;
 • odsetki za nieterminow? sp?at?, wynosz?ce 14% i naliczane s? wed?ug stopy zmiennej w wysoko?ci dwukrotno?ci sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.

 

Jak sp?aci? po?yczk? w Miloan?

Zasady sp?aty po?yczki w Miloan s? proste. Wystarczy przela? po?yczan? kwot?, wraz z odsetkami, na konto bankowe Miloan Polska. Odbiorc? jest Miloan Polska sp. z o.o, numer konta to 57 1160 2202 0000 0003 0967 3345, a w tytule nale?y wpisa? numer swojej aplikacji. Pami?taj o tym, ?e przelew mo?e trwa? do jednego dnia roboczego. Szczegó?y dotycz?ce sp?aty ka?dy klient znajdzie w swoim panelu. Po zaksi?gowaniu przelewu, Miloan wysy?a informacj? e-mail, w której potwierdza sp?at? zobowi?zania.

Warto doda?, ?e termin sp?aty, który widnieje na umowie, nie jest ostateczny. W przypadku problemów finansowych, mo?na poprosi? konsultanta o przed?u?enie czasu sp?aty o 7, 14 lub 30 kolejnych dni. Jak to zrobi?? Wystarczy kontakt telefoniczny pod numerem +48 533 100 533 lub e-mail: kontakt@miloan.pl. Pami?taj o tym, ?e przed?u?enie sp?aty to dodatkowy koszt. O jego wysoko?ci dowiesz si? od konsultanta lub z informacji w swoim panelu. Je?li zdecydujesz si? na przed?u?enie, wystarcz op?aci? nale?n? kwot?, która automatycznie przed?u?a termin sp?aty.

Lokalizacja firmy

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Miloan

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *