1. Chwilówki online
  2. >
  3. Mini Po?yczka

Minipo?yczka – chwilówki, opinie, kontakt

W?a?ciciel serwisu Minipozyczka.pl to Primus Finance Sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie. Oferuj? najnowsze rozwi?zania technologiczne. Firma przyk?ada bardzo du?? wag? do jako?ci obs?ugi i ma wielu zadowolonych klientów. W zespole serwisu Minipozyczka.pl znajduj? si? ludzie, którzy posiadaj? wieloletnie do?wiadczenie, które zdobyli w bran?y finansowej, mi?dzy innymi w bankach na rynku polskim, w firmach ubezpieczeniowych i po?yczkowych. Wszystkie wnioski o chwilówki s? rozpatrywane indywidualnie. Dane po?yczkobiorców s? sprawdzane w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) iw Biurach Informacji Gospodarczej (KRD, ERIF, InfoMonitor).

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Mini Po?yczka logo
Ocena: 4
(ilość ocen: 6)
Dokładna nazwa firmy: Primus Finance Sp. z o.o.
Siedziba firmy: Rodziny Hiszpa?skich 8, Warszawa
E-mail: kontakt@minipozyczka.pl
Telefon kontaktowy: 22 201 06 46
NIP: 5213717701
REGON: 363443466
KRS: 0000594858

Jakie s? zalety serwisu Minipozyczka.pl?

Wniosek o po?yczk? mo?na z?o?y? z ka?dego urz?dzenia, które ma dost?p do internetu, czyli laptopa, smartfonu oraz tabletu. Dzi?ki temu ca?a procedura jest o wiele wygodniejsza i prostsza. Aby z?o?y? wniosek o po?yczk?, wystarczy wykona? tylko trzy proste kroki. To ogromna oszcz?dno?? czasu. Decyzja kredytowa i pieni?dze na koncie to kwestia kilkunastu minut. Wszystkie Twoje dane s? odpowiednio zabezpieczone. Serwis Minipozyczka.pl posiada certyfikat SSL (najnowocze?niejsza metoda szyfruj?ca, która zapewnia bezpiecze?stwo przekazywanych przez Ciebie we wniosku danych). Nie musisz si? obawia?, ?e zostan? one przechwycone przez nieuprawnione osoby. W?a?ciciele serwisu Minipozyczka.pl przyk?adaj? bardzo du?? wag? do tego, aby ka?dy klient by? jak najbardziej zadowolony z oferowanych us?ug. Dlatego serwis zach?ca do wyra?ania opinii na jego temat, aby go ulepsza? i rozwija?. Brak ukrytych kosztów, gwiazdek oraz zawi?ych zapisów to kolejny atut tej firmy.

Na czym polega promocja „Pierwsza po?yczka w promocji”?

W tej promocji ka?dy klient otrzymuje 100 procent rabatu na prowizj? oraz odsetki od udzielonej po?yczki wed?ug Tabeli Op?at i Prowizji. Stanowi ona za??cznik do Ramowej Umowy Po?yczki. Wniosek o darmow? po?yczk? mo?na z?o?y? w czasie trwania promocji. Je?eli we?miesz po?yczk? w kwocie 1000 z?, to do zwrotu b?dziesz mia? 1000 z? i ani z?otówki wi?cej. Pami?taj, ?e aby nie ponosi? ?adnych wydatków zwi?zanych z wzi?ciem po?yczki, nale?y sp?aca? j? w okre?lonych dniach. Terminy zosta?y podane w Umowie Po?yczki. W przeciwnym razie b?dziesz mia? obowi?zek sp?aci? po?yczk? razem z prowizj? i odsetkami zgodnie z Tabel? Op?at i Prowizji. Szczegó?y promocji znajduj? si? w Regulaminie Promocji „Pierwsza po?yczka w promocji”.

Kto mo?esz wzi?? po?yczk? na promocyjnych warunkach w serwisie Minipozyczka.pl?

Do spe?nienia s? tylko dwa warunki. Nale?y z?o?y? wniosek o promocyjn? po?yczk? w Minipo?yczka w czasie trwania promocji. Drugim warunkiem jest to, ?eby nie mie? ju? wzi?tej wcze?niej po?yczki promocyjnej na zasadach okre?lonych w warunkach promocji.

Jak d?ugo b?d? czeka? na pieni?dze po przyznaniu po?yczki?

Pieni?dze zostan? przelane na Twoje konto b?yskawicznie. Serwis Minipozyczka.pl oferuje us?ug? szybkich przelewów BlueCash. Po tym linkiem:  https://moje.bm.pl/#!/obslugiwane-banki, znajdziesz banki, które s? obs?ugiwane przez us?ug? BlueCash. Je?eli Twój bank nie znalaz? si? na tej li?cie, to gotówka zostanie przelana na Twoje konto zgodnie z sesj? przychodz?c? Elixir.

Jak wzi?? po?yczk? w serwisie Minipozyczka.pl?

Najpierw nale?y na stronie g?ównej minipozyczka.pl na suwaku wybra? kwot? oraz okres po?yczki. Nast?pnym krokiem jest klikni?cie przycisku ,,Bior? po?yczk?”. Tutaj nale?y poda? podstawowe dane, które s? potrzebne do wydania decyzji kredytowej, zaakceptowa? wymagane zgody. Ostatnim etapem jest zweryfikowanie profilu za pomoc? przelewu weryfikacyjnego albo metod? szybkiej identyfikacji. Gdy zako?czysz ca?? procedur? to dostaniesz od serwisu Minipo?yczka.pl informacj? zawieraj?c? decyzj? kredytow? na sms lub na e-mail.

Co zrobi?, gdy nie mo?esz sp?aci? po?yczki na czas?

Gdy dojdzie po Twojej stronie do opó?nienia w sp?acie po?yczki, to po?yczkodawca ma mo?liwo?? naliczenia Ci odsetek zwi?zanych z nieterminow? p?atno?ci? w wysoko?ci odsetek maksymalnych za opó?nienie. Dok?adnie zosta?o to uregulowane w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego: ,, Maksymalna  wysoko??  odsetek  za  opó?nienie  nie  mo?e  w stosunku rocznym przekracza? dwukrotno?ci wysoko?ci odsetek ustawowych za opó?nienie (odsetki maksymalne za opó?nienie).” Odsetki ustawowe za opó?nienie to suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych. Koszty zwi?zane z opó?nieniem w sp?acie po?yczki okre?la Umowa Ramowa, któr? po?yczkodawca zawar? za po?rednictwem www.minipozyczka.pl. Co wi?cej, mo?esz mie? równie? obowi?zek pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu po?yczki, je?eli dojdzie do post?powania s?dowego. Zawsze pami?taj jednak o tym, ?e mo?esz skontaktowa? si? z po?yczkodawc? pod numerem telefonu: 22 201 06 46 lub wys?a? e-mail na adres: kontakt@minipozyczka.pl. Serwis jest czynny od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach: 08:00 – 20:00, a w soboty 08:00 – 15:00. Nie zwlekaj, bo najgorsze jest ukrywanie tego, ?e nie jeste? w stanie sp?aci? po?yczki.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Minipo?yczka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *