1. Chwilówki online
  2. >
  3. Mogo

Mogo – opinie, po?yczki, kontakt

Mogo Polska to cz??? grupy Mogo Finance. Oferuje szybkie po?yczki na prostych zasadach. Ich zabezpieczeniem s? zawsze samochody. Mo?na u nich równie? wzi?? po?yczk? na zakup samochodów u?ywanych ka?dej marki, niezale?nie od ich rocznika. Dla Mogo wa?ny jest czas, stabilno?? finansowa oraz bezpiecze?stwo. Wszystkie swoje us?ugi opieraj? na najnowocze?niejszych rozwi?zaniach technologicznych. Mogo maj? bardzo zaawansowane narz?dzia oraz procedury weryfikacji oceny na rynku. To pozwala dobra? jak najlepsz? metod? finansowania. Na uwag? zas?uguj? równie? ich przejrzyste warunki wzi?cia po?yczki oraz pomoc w czasie wspó?pracy.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Mogo logo
Ocena: 2.67
(ilość ocen: 3)
Dokładna nazwa firmy: Mogo Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Al. Krakowska 197, Warszawa
E-mail: info@mogo.pl
Telefon kontaktowy: 22-307-45-55
NIP: 7010514253
REGON: 362785160
KRS: 580983

Mogo – jakie rodzaje po?yczek ma w swojej ofercie?

Mogo oferuje mi?dzy innymi Po?yczk? na zakup samochodu. Mo?na wzi?? kwot? od 2500 z? do 45000 z?. Czas sp?aty to od  6 do 47 miesi?cy. Gwarancja niskiej miesi?cznej raty. Nie jest brany pod uwag? rocznik pojazdu.

Druga oferta to Po?yczka  pod zastaw samochodu do 45000 z?.  Decyzja o jej przyznaniu lub odmowie podejmowana jest w ci?gu 15 min. Mo?na wzi?? kwot? od 2500 do 45000 z?. Maksymalnie mo?esz dosta? po?yczk? na 85 procent Twojego samochodu. Pieni?dze s? wyp?acane jeszcze tego samego dnia.

Mogo – kto mo?e si? ubiega? o po?yczk??

Je?eli potrzebujesz Po?yczki na zakup samochodu, to musisz spe?nia? nast?puj?ce warunki: mie? uko?czone 21 lat, posiada? polskie obywatelstwo oraz dowód osobisty. Mogo nie gwarantuje, ?e ka?da osoba, która spe?nia te kryteria, otrzyma po?yczk?, bo decyzja jest uzale?niona równie? od innych parametrów.

Mogo – jaka jest maksymalna kwota po?yczki?

Maksymalnie mo?esz wzi?? 45 000 w jednej po?yczce. Jednak decyzja o wysoko?ci przyznanej kwoty jest zale?na od Twojej zdolno?ci kredytowej, oceny ryzyka kredytowego i warto?ci rynkowej samochodu. Mogo finansuje do 85% warto?ci rynkowej auta. Przyk?adowo, je?eli Twój samochód jest wart 20 000 z?, to mo?esz otrzyma? 17 000 z? w po?yczce.

Mogo – jak d?ugo trzeba czeka? na decyzj? od z?o?enia wniosku?

Najcz??ciej wst?pne rozpatrzenie wniosku zajmuje tylko 15 minut. Wtedy Mogo kontaktuje si? z Tob? i informuje o podj?tej decyzji. Mo?e równie? poprosi? o dodatkowe dane, na przyk?ad wyci?g z Twojego rachunku bankowego. Samochód jest natomiast wyceniany opieraj?c si? o ?redni? cen? takich samych pojazdów w Polsce oraz w Europie.

Mogo – czy s? jakie? op?aty za z?o?enie wniosku, wycen? samochodu lub przygotowanie dokumentacji?

Pierwsza dobra wiadomo?? jest taka, ?e samo z?o?enie wniosku jest bezp?atne. To samo dotyczy wyceny samochodu.  Gdy Twój wniosek zostanie zaakceptowany i podpiszesz z Mogo umow? po?yczki, wtedy b?dziesz musia? zap?aci? prowizj? w wysoko?ci 7,5%, nie ni?sz? ni? 650 z?. Mogo mo?e równie? pobra? op?aty za ujawnienie go jako wspó?w?a?ciciela samochodu oraz za pe?nomocnictwo do dokonania tej czynno?ci.

Mogo – jaki dowód to?samo?ci b?dzie Ci potrzebny?

?eby podpisa? umow? po?yczki, musisz okaza? dowód osobisty lub paszport.

Mogo – czy potrzebne jest za?wiadczenie o wysoko?ci zarobków?

Mogo mo?e poprosi? Ci? o wyci?g bankowy oraz o?wiadczenie o wysoko?ci zarobków. Nie b?dzie natomiast z pewno?ci? potrzebne za?wiadczenie od pracodawcy ani z Urz?du Skarbowego. Twoja zdolno?? kredytowa jest badana na podstawie Twojej historii kredytowej. Mogo ma wieloletnie do?wiadczenie w przyznawaniu po?yczek i równie? w oparciu o nie, okre?la kwot?, jak? mo?e Ci po?yczy?.

Mogo – jakie warunki nale?y spe?ni?, aby otrzyma? po?yczk? pod zastaw auta w Mogo?

Po?yczk? w Mogo mog? otrzyma? tylko te osoby, które posiadaj? w?asny samochód, z wa?nymi badaniami technicznymi, dopuszczone i zdolne do ruchu drogowego.

Mogo – czy mo?na uzyska? wi?cej ni? jedn? po?yczk? na wi?cej aut?

Obecnie jedna osoba mo?e wzi?? tylko jedn? po?yczk? na jedno auto. Je?eli wspó?praca b?dzie uk?ada? si? pomy?lnie, to Mogo mo?e zaproponowa? Ci kolejn? po?yczk?.

Mogo – w jaki sposób wpisa? Mogo jako wspó?w?a?ciciela?

W chwili podpisywania umowy z Mogo, dostaniesz od nich umow? przew?aszczenia (umowa warunkowa). Opieraj?c si? o ni? mo?esz wpisa? t? firm? w dowodzie rejestracyjnym oraz w karcie pojazdu samochodu. Mo?na to zrobi? w wydziale komunikacji. Przez ca?y czas mo?esz korzysta? ze swojego auta.

Mogo – sp?acanie po?yczki

Gdy ju? uzyskasz pozytywn? decyzj?, to b?dziesz otrzymywa? drog? elektroniczn? na Twój adres e-mail faktury od Mogo. Otrzymasz równie? szczegó?owy harmonogram sp?at rat po?yczki. To bardzo u?atwia ?ycie, bo zawsze wiadomo, jaka kwota jeszcze pozosta?a do sp?aty. Mogo dba o to, ?eby? nie zapomnia? o zbli?aj?cym si? terminie sp?aty. Zawsze dostaniesz e-mail i sms, z informacj?, kiedy masz op?aci? rat?.

Mogo – czy mo?na wcze?niej sp?aci? po?yczk??

Jak najbardziej istnieje taka mo?liwo??. Nale?y tylko z?o?y? wniosek o przedterminow? sp?at? po?yczki, a Mogo przeliczy rat? ko?cow?. Je?eli zale?y Ci na bardziej szczegó?owych informacjach, to skontaktuj si? z doradc?.

Mogo – co zrobi?, gdy nie mo?esz sp?aci? po?yczki na czas?

Wtedy mo?esz skontaktowa? si? z Twoim doradc? pod numerem telefonu  +48 22 307 45 55 albo napisa? na info@mogo.pl.  Je?eli potrzebujesz wi?cej czasu na sp?at?, to równie? warto tam zadzwoni? i poszuka? dobrego rozwi?zania dla obu stron.

Lokalizacja firmy

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Mogo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *