1. Chwilówki online
 2. >
 3. Monedo Now

Monedo Now – po?yczki ratalne, opinie, kontakt

Po?yczkodawca dostosowuj?cy si? do oczekiwa? swoich klientów? Tak w?a?nie reklamuje si? Monedo Now! W naszym opisie sprawdzimy, jak bardzo elastyczna jest ta instytucja po?yczkowa i co dok?adnie mo?e zaoferowa? po?yczkobiorcom. Je?li masz pilne wydatki i zastanawiasz si?, z czyjej oferty skorzysta?, to koniecznie przeczytaj nasz? prezentacj?!

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Monedo Now logo
Ocena: 2.5
(ilość ocen: 6)
Dokładna nazwa firmy: Kreditech Sp. z o o
Siedziba firmy: ul. Prosta 51, Warszawa
E-mail: info@monedo.pl
Telefon kontaktowy: 22 652 60 60
NIP: 5252534005
REGON: 146209184
KRS: 0000429058

Szybka po?yczka online na raty – Monedo Now

Monedo Now (dawniej Zaimo) to marka, która nale?y do Kreditech Polska Sp. z o.o. Ta sama spó?ka jest w?a?cicielem Kredito24, oferuj?cej chwilówki online. W Monedo Now mamy mo?liwo?? zaci?gni?cia po?yczki na raty – to dobra wiadomo?? dla osób, które potrzebuj? wi?kszego zastrzyku gotówki.

Firma proponuje swoim klientom dost?p do us?ugi Monedo Pay – to elektroniczny portfel klienta. Otrzymujemy wirtualn? kart? p?atnicz? i mo?liwo?? ?ledzenia swoich finansów online. W wy?szym pakiecie b?dziemy mogli dysponowa? równie? kart? p?atnicz? MasterCard, która przyda nam si? podczas zakupów w sklepach stacjonarnych oraz przy wyp?atach z bankomatów.

Jak jednak prezentuje si? to, co nas interesuje najbardziej? O tym poni?ej. Zapraszamy do lektury!

Jak zaci?gn?? po?yczk? w Monedo Now?

Na samym pocz?tku nale?y wej?? na stron? po?yczkodawcy i za?o?y? na nim swoje konto klienta. Mo?emy po??czy? to z wype?nieniem wniosku o po?yczk? – w tym przypadku wystarczy wybra? wysoko?? kwoty oraz comiesi?cznej raty. Po wprowadzeniu danych kalkulator wyliczy nam ilo?? rat do sp?aty.

Jakie informacje nale?y poda? Monedo Now, gdy ubiegamy si? o po?yczk?? Przede wszystkim to standardowe dane osobowe, czyli: imi?, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, numer konta w banku. Poza tym po?yczkodawc? interesuje okres zatrudnienia, zawód, wysoko?? naszych zarobków, a tak?e ?ród?o dochodów.

Proszeni równie? jeste?my o podanie adresu i kontaktu do pracodawcy oraz wysoko?ci dotychczasowych miesi?cznych zobowi?za?. Kolejne rubryki formularza s?u?? mi?dzy innymi do podania osób do kontaktu, gdyby Monedo Now na przyk?ad nie mog?o si? do nas dodzwoni?. Musimy przyzna?, ?e t? instytucj? po?yczkow? interesuje sporo informacji na nasz temat.

Potwierdzi? to?samo?? mo?emy na dwa sposoby. Pierwszy to doskonale znany przelew weryfikacyjny. Na rachunek Monedo Now przelewamy 1 grosz lub 50 groszy, gdy korzystamy z przelewu za pomoc? platformy Sofort. Drugi sposób to skorzystanie z aplikacji KontoConnect.

W przypadku zaci?gania kolejnych po?yczek, procedura jest ju? znacznie prostsza: wystarczy z?o?y? wniosek za po?rednictwem naszego konta klienta lub aplikacji mobilnej. Firma umo?liwia nam sk?adanie równie? wniosków o pieni?dze za po?rednictwem SMS-a. Musi mie? on jednak prawid?ow? form?, czyli w wiadomo?ci wprowadzamy: Monedo Now <kwota po?yczki> z? <okres po?yczki> dni <PESEL>.

Formalno?ci, jakie czekaj? na klientów w Monedo Now?

Jakie formalno?ci nale?y spe?ni?, aby otrzyma? pieni?dze od Monedo Now? Zakres wymaga? jest do?? standardowy, nale?y bowiem:

 • mie? polskie obywatelstwo i mieszka? na terenie Polski,
 • by? osob? pe?noletni?,
 • mie? rachunek w banku oraz adres e-mail,
 • wyst?powa? we w?asnym imieniu.

Monedo Now: dla kogo oferta?

Propozycja po?yczkodawcy skierowana jest do osób pe?noletnich. I, co warto podkre?li?, nie ma tutaj ?adnych innych warunków wiekowych. To bardzo dobra wiadomo??, gdy? zobowi?zanie mo?e zaci?gn?? zarówno student, jak i emeryt.

Rejestry d?u?ników i Monedo Now

A czy Monedo Now zagl?da do rejestrów d?u?ników? Niestety tak, zatem osoby zad?u?one mog? spotka? si? z np. odmow? udzielenia po?yczki. Firma zagl?da do nast?puj?cych baz:

 • Biuro Informacji Kredytowej,
 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor,
 • Baza Zwi?zku Banków Polskich,
 • Krajowy Rejestr D?ugów BIG,
 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej,
 • Baza danych po?yczkodawcy.

Je?li macie jakie? zaleg?o?ci w p?atno?ciach, to zajrzyjcie do naszych rankingów: chwilówki bez BIK i chwilówki dla zad?u?onych. Tam znajdziecie firmy, które przymkn? oko na Wasze k?opoty finansowe i po?ycz? dodatkow? gotówk?.

Ile mo?emy po?yczy? i na jak d?ugo w Monedo Now?

Zacznijmy od tego, na jaki czas mo?emy po?yczy? pieni?dze. Na stronie g?ównej jest podana informacja o tym, ?e zobowi?zanie mo?e by? udzielone maksymalnie na 24 miesi?ce. Natomiast, wed?ug Warunków Umowy Ramowej Po?yczki w Monedo Now oraz dzia?u “O po?yczce”, zobowi?zanie mo?emy sp?aci? w ci?gu 36 miesi?cy.

Ma?? rozbie?no?? znajdujemy równie? przy minimalnym okresie trwania umowy. Po?yczkodawca w swoich dokumentach wskazuje, ?e s? to 3 miesi?ce, a kalkulator w jego serwisie, ?e jest to 6 miesi?cy.

A teraz co?, co dla wielu jest najistotniejsz? informacj?, a mianowicie: ile mo?na po?yczy? w Monedo Now? Po?yczkodawca oferuje zobowi?zania od kwoty 1500 do 10000 z?otych. W niektórych informacjach podanych na stronie minimalna kwota po?yczki zosta?a okre?lona na 3000 z?otych. My napisali?my ni?sz? sum?, bo jest ona akceptowana przez kalkulator po?yczki. W ka?dym razie, to ca?kiem spore kwoty, zatem mo?na po nie si?gn??, gdy na przyk?ad brakuje nam na remont lub musimy pilnie pokry? koszty drogiej naprawy samochodu.

Czy jednak ka?da osoba mo?e bez problemu dosta? tak wysok? po?yczk?? Niestety nie. Dost?pna kwota zale?y od naszych zarobków, liczy si? równie? zdolno?? kredytowa oraz historia naszych zobowi?za?. Musimy pami?ta?, ?e przy pierwszej po?yczce dost?pna suma b?dzie ni?sza ni? wynika to z naszych mo?liwo?ci – instytucja po?yczkowa stosuje taktyk? ograniczonego zaufania do nowych klientów.

Nie ma tutaj równie? sztywnych progów kwotowych, które s? zale?ne od ilo?ci wcze?niej zaci?gni?tych zobowi?za? w tej firmie. Monedo Now stawia na indywidualne podej?cie do klienta.

Teraz czas na koszty zobowi?zania. I tutaj jeste?my szczerze mówi?c zawiedzeni. Kalkulator po?yczek nie pokazuje RRSO, tylko podaje jego warto?ci: minimaln?, ?redni? oraz maksymaln?, które zmieniaj? si? w zale?no?ci od czasu sp?aty. Nie mamy jednoznacznej informacji, co do tego wska?nika. Skupmy si? zatem na tym, co wiemy.

Je?li po?yczymy od Monedo Now 1500 z?otych i chcemy sp?aca? zobowi?zanie w najni?szych mo?liwych ratach, to b?d? one wynosi? 107,05 z?. Czas trwania umowy to 23 miesi?ce. Ca?kowita kwota do zwrotu wyniesie 2462,16 z? (jako koszt po?yczki doliczony zosta? 1 grosz z op?aty weryfikacyjnej). Warto?? odsetek to 282,37 z?, a op?aty wynosz? 679,79 z?.

Powy?sza suma pieni?dzy po?yczona na 6 miesi?cy (raty po 314,69 z?) b?dzie nas kosztowa?a znacznie mniej – ca?kowita kwota do sp?aty wyniesie 1888,16 z?.

Jak szybko pieni?dze od Monedo Now b?d? na koncie?

Proces wyp?aty po?yczki jest ca?kowicie zautomatyzowany. Polecenie przelewu jest realizowane w ci?gu 5 minut od wydania pozytywnej decyzji. Je?li mamy rachunek w tym samym banku co Monedo Now, to potrzebn? sum? otrzymamy niemal natychmiast. W innych przypadkach jeste?my uzale?nieni od godzin ksi?gowania rozlicze? mi?dzybankowych.

Szybko?? wyp?at to na pewno jedna z najwi?kszych zalet tego po?yczkodawcy.

Sp?ata po?yczki w Monedo Now

Po?yczkodawca daje nam mo?liwo?? samodzielnego okre?lenia dnia, w którym b?dziemy regulowa? raty. W tym przypadku warto postawi? na dogodny dla nas termin np. w okolicach wyp?aty.

Raty mo?emy przelewa? z naszego rachunku osobistego lub poprzez nasz panel klienta w serwisie po?yczkodawcy. Aby skorzysta? z drugiej mo?liwo?ci, musimy posiada? aktywn? kart? debetow? Visa lub MasterCard. W panelu klienta mo?emy ustawi? p?atno?? cykliczn?, dzi?ki czemu nale?no?? b?dzie ?ci?gana automatycznie. Jest to bardzo wygodne rozwi?zanie – pami?tajmy tylko, ?eby na koncie mie? odpowiedni? ilo?? ?rodków. Po sp?aceniu ca?ej po?yczki opcja zostanie wy??czona.

Monedo Now: pierwsza po?yczka i program lojalno?ciowy

Wiele instytucji po?yczkowych nowym klientom oferuje darmowe pierwsze po?yczki, które wi??? si? z np. obni?onym oprocentowaniem, czy nawet RRSO na poziomie 0%. Niestety, w ofercie Monedo Now nie znale?li?my darmowej po?yczki.

Nie ma równie? informacji o tym, czy dla sta?ych klientów Monedo Now ma przygotowany jakikolwiek program lojalno?ciowy.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Monedo Now

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *