1. Chwilówki online
  2. >
  3. Money Guru

Money Guru – chwilówki, opinie, kontakt

Money Guru to firma udzielaj?ca szybkich po?yczek przez internet. Jakie warunki trzeba spe?ni?, aby wzi?? chwilówk?? Czy s? jakie? ograniczenia wiekowe? Jakie dokumenty trzeba mie? ze sob?? Ile maksymalnie mo?esz po?yczy?? Wszystkiego dowiesz si? z tego artyku?u.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Money Guru logo
Ocena: 2.25
(ilość ocen: 4)
Dokładna nazwa firmy: Monevo Ltd
Siedziba firmy: ul. Domaniewska 39A, Warszawa
E-mail: info@moneyguru.com.pl
Telefon kontaktowy: brak informacji
NIP: Z1498441
REGON: 06511345
KRS:

Money Guru – czym ta firma wyró?nia si? na rynku?

Money Guru nale?y do Monevo Limited, która stanowi cz??? grupy kapita?owej Quint Group Limited. Jest to presti?owa brytyjska firma, która by?a wielokrotnie nagradzana. Money Guru jest po?rednikiem finansowym. Innowacyjny serwis umo?liwia wys?anie Twojego wype?nionego wniosku o chwilówk? do rzetelnych firm. Atrakcyjn? ofert? po?yczki, w pe?ni dopasowan? do Twoich indywidualnych potrzeb otrzymasz w 15 minut. Money Guru zapewnia bezpiecze?stwo Twoich danych osobowych. Korzystanie z us?ug tego po?rednika finansowego pozwala na zaoszcz?dzenie czasu i pieni?dzy.

Jak mo?na z?o?y? wniosek o chwilówk? w Money Guru?

Pierwszym krokiem jest wype?nienie wniosku. Nale?y poda? tam dane, takie jak przy zak?adaniu konta bankowego, którego numer wpisujesz we wniosku. Konto jest podstaw? do zweryfikowania Twojej to?samo?ci. Nast?pnie Money Guru przekieruje Ci? na stron? internetow? po?yczkodawcy, który wyda? wst?pnie decyzj?, ?e da Ci po?yczk?. W dalszej kolejno?ci na podany we wniosku numer konta bankowego musisz przela? symboliczn? kwot?, aby potwierdzi? Twoj? to?samo??. Trzymaj si? instrukcji podanych na stronie po?yczkodawcy. Teraz przysz?o Ci ju? tylko czeka? na otrzymanie pieni?dzy. Jak widzisz ca?a procedura jest bardzo prosta i nie zajmuje wiele czasu.

Jakie formalno?ci trzeba dope?ni?, je?eli chcesz wzi?? po?yczk? w Money Guru?

Ka?dy po?yczkodawca ma swoje wymogi, je?eli chodzi o udzielanie po?yczek. Jednak zgodnie z przepisami prawa ka?dy wnioskodawca musi spe?ni? pewne ogólne warunki. Musi by? obywatelem RP, by? pe?noletni, mi?dzy dochody oraz konto w banku. Wymogiem jest równie? posiadanie w?asnego numeru telefonu komórkowego oraz zdolno?ci kredytowej. Numer rachunku bankowego pozwala na okre?lenie Twojej ogólnej kondycji finansowej.

Dla kogo jest przeznaczona chwilówka w Money Guru?

Money Guru nie stawia ?adnych ogranicze?, je?eli chodzi o górn? granic? wiekow?. Natomiast je?eli chodzi o doln? granic? wiekow?, to o po?yczk? mog? ubiega? si? osoby, które s? pe?noletnie, czyli uko?czy?y 18 lat.

Money Guru – czy jest sprawdzana historia kredytowa?

Podczas sk?adania wniosku i weryfikacji Twoich danych nie jest to konieczne. Jednak Money Guru jest tylko po?rednikiem. Niektórzy po?yczkodawcy mog? sprawdzi? Twoj? wiarygodno?? na podstawie informacji w Biurze Informacji Kredytowej lub innej tego rodzaju instytucji.

Ile maksymalnie mo?na po?yczy? w Money Guru i na jak d?ugo?

Minimalna kwota po?yczki to 100 z?. Natomiast maksymalna to 10 000 z?. To, ile zaoferuje Ci po?yczkodawca jest zale?ne od tego, jak zostanie przez niego oceniona Twoja zdolno?? kredytowa. Maksymalny czas sp?aty chwilówki to 12 miesi?cy.

Kiedy otrzymasz pieni?dze z chwilówki w Money Guru?

Minimalny czas oczekiwania na przelew od otrzymania pozytywnej decyzji od po?yczkodawcy to 15 min. Pami?taj jednak o tym, ?e wszystko jest zale?ne od procesu ksi?gowania pieni?dzy w Twoim banku.

Jak sp?aci? po?yczk? w Money Guru?

Wzi?cie kredytu powinno by? zawsze przemy?lan? decyzj?. Nawet wtedy, gdy co? si? sta?o i potrzebujesz pieni?dzy na nag?e wydatki. Po?yczaj tylko i wy??cznie wtedy, gdy posiadasz zdolno?? kredytow?. Gdy masz trudno?ci, aby op?aci? rat? w terminie, to koniecznie napisz lub zadzwo? do po?yczkodawcy. Na pewno ma on ?wiadomo??, ?e tego rodzaju sytuacje mog? si? wydarzy?. Ka?dy z nich ma swoje procedury, które pozwalaj? przenie?? termin zap?aty raty, w jaki? skrajnych sytuacjach. Jednak musisz pami?ta? o tym, ?e wyd?u?enie sp?aty po?yczki prawie zawsze jest zwi?zane z dodatkowymi kosztami. Wszystkie warunki sp?aty znajduj? si? w umowie po?yczkowej. Dlatego nigdy nie podpisuj ?adnego dokumentu przed jego wcze?niejszym, dok?adnym przeczytaniem. Je?eli wzi??e? po?yczk? w ciemno mo?esz by? teraz zaskoczony wysoko?ci? op?at.

Czy s? jakie? op?aty za korzystanie z serwisu Money Guru?

Samo korzystanie z serwisu jest darmowe i nie wi??e si? z ?adnymi zobowi?zaniami. Mo?esz wype?ni? wniosek i otrzyma? ofert?, ale nie znaczy to, ?e musisz z niej skorzysta?, je?eli nie b?dzie Ci ona odpowiada?a.

Czy mo?na wzi?? chwilówk? w Money Guru, je?eli masz jakie? niesp?acone kredyty?

To zale?y. Ka?dy po?yczkodawca najpierw sprawdza zdolno?? finansow? wnioskodawcy. Je?eli op?acasz w terminie swoje dotychczasowe zobowi?zania, to istnieje du?e prawdopodobie?stwo, ?e dostaniesz chwilówk? w Money Guru bez ?adnych problemów.

W jaki sposób mo?esz z?o?y? reklamacj? w Money Guru?

Pami?taj o tym, ?e w reklamacji musz? si? znale?? Twoje dane, opis sytuacji, propozycja rozwi?zania problemu i uzasadnienie reklamacji. Pismo nale?y kierowa? do kierownika ds. obs?ugi klienta (Compliance Managera) pisemnie lub drog? elektroniczn?. Reklamacja powinna by? rozpatrzona w ci?gu 5 dni roboczych od jej otrzymania przez Money Guru.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Money Guru

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *