1. Chwilówki online
 2. >
 3. MoneyMan

MoneyMan – chwilówki, opinie, kontakt

MoneyMan to kolejna instytucja po?yczkowa, który chcemy Wam przedstawi?. Ten chwilówkodawca proponuje swoim klientom po?yczki online, które mo?na sp?aca? ratalnie, a tak?e po?yczki krótkoterminowe.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

MoneyMan logo
Ocena: 4.24
(ilość ocen: 21)
Dokładna nazwa firmy: ID Finance Poland sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Hrubieszowska 6A, Warszawa
E-mail: kontakt@moneyman.pl
Telefon kontaktowy: 22 122 02 21
NIP: 527-275-12-37
REGON: 363055557
KRS: 0000587232

Szybkie po?yczki nawet w 15 minut – MoneyMan

Marka MoneyMan nale?y do ID Finance Poland sp. z o.o. i zosta?a za?o?ona w pod koniec 2015 roku. Ta instytucja po?yczkowa stawia na proste zasady, które b?d? w pe?ni zrozumia?e dla klientów. MoneyMan ceni sobie równie? czas po?yczkobiorców, dlatego ich us?ugi s? ekspresowe. Jest to mo?liwe dzi?ki szybkiej, internetowej weryfikacji danych osób, które wnioskuj? o chwilówk?.

Z t?umu innych po?yczkodawców MoneyMan wyró?nia to, ?e sp?aty po?yczki mo?na dokonywa? w systemie ratalnym. W ofercie jest równie? pierwsza chwilówka na warunkach promocyjnych. Dost?pne dla klientów kwoty to od 100 do 5000 z?. Okres sp?aty zale?y od rodzaju po?yczki: te krótkoterminowe udzielane s? na od 5 do 61 dni, a te ratalne od 2 do 6 miesi?cy.

Jak wzi?? chwilówk??

By zaci?gn?? po?yczk? w MoneyMan potrzebujemy urz?dzenia z dost?pem do Internetu. Je?li jest to nasz pierwszy kontakt z t? firm?, to musimy uzupe?ni? formularz zg?oszeniowy na ich stronie. Tym samym za?o?ymy swój profil klienta. Uzupe?nienie wszystkich rubryk nie powinno zaj?? nam wi?cej ni? 15 minut.

Nast?pny krok to potwierdzenie danych osobowych za pomoc? przelewu z rachunku osobistego na kwot? 1 grosza. Mo?emy równie? wybra? opcj? potwierdzenia to?samo?ci za pomoc? aplikacji Instator AB – wówczas przez podstron? programu logujemy si? na nasze konto bankowe, a aplikacja pobiera potrzebne po?yczkodawcy dane. Warto przy okazji podkre?li?, ?e Instator AB s?u?y nie tylko do potwierdzania naszej to?samo?ci – program mo?e jednocze?nie zrobi? analiz? naszej zdolno?ci kredytowej (bilans wp?at, sta?ych obci??e?, wyp?at itp).

Po pe?nej rejestracji (wraz ze z?o?onym wnioskiem) decyzj? o przyznaniu po?yczki mo?emy mie? nawet w minut?. Informacje otrzymamy drog? SMS-ow? i mailow?, dlatego po z?o?eniu wniosku lepiej mie? telefon pod r?k? i ca?y czas by? online. Je?li z jakich? wzgl?dów weryfikacja mia?aby potrwa? d?u?ej, to pracownik MoneyMan skontaktuje si? z nami i o tym poinformuje.

MoneyMan i formalno?ci

W przypadku tego po?yczkodawcy jest bardzo podobnie, jak u konkurencji, a mianowicie nale?y mie?:

 • polskie obywatelstwo,
 • konto osobiste,
 • aktywny numer telefonu oraz adres email.

I to wszystkie formalno?ci, jakie czekaj? na nas w MoneyMan 😉

Dla kogo chwilówka w MoneyMan

Tutaj mamy dobr? wiadomo?? – aby skorzysta? z oferty tego po?yczkodawcy wystarczy mie? uko?czone 18 lat. Nie ma ?adnej dodatkowej granicy wiekowej. To stawia MoneyMan w jednym szeregu z Wonga, gdzie równie? nie ma ?adnych ogranicze? pod wzgl?dem wieku.

Czy MoneyMan sprawdza BIK?

Tutaj natomiast niektórzy mog? poczu? si? zawiedzeni: MoneyMan sprawdza rejestry niesolidnych klientów. Które spisy s? sprawdzane? Tego niestety nie ujawnia, w umowie widnieje zapis o weryfikacji zdolno?ci kredytowej w oparciu o zewn?trzne i wewn?trzne bazy danych. Mo?emy zatem za?o?y?, ?e je?li kto? widnieje w ERIF, BIG Infomonitor, KRD, BIK, to prawdopodobnie spotka si? z decyzj? odmown?. Tym osobom od razu mo?emy podsun??: po?yczki bez za?wiadcze? i po?yczki bez BIK. W trakcie weryfikacji proszeni jeszcze jeste?my o podanie danych pracodawcy, wi?c je?li kto? nie ma sta?ego zatrudnienia, to niech lepiej zajrzy tutaj: po?yczki dla bezrobotnych.

Jaka kwota i na jaki okres po?yczana jest w MoneyMan?

W MoneyMan mamy do czynienia z dwoma rodzajami po?yczek: krótkoterminowymi lub ratalnymi. Sposób sp?aty zale?ny jest od kwoty po?yczki. Instytucja po?yczkowa proponuje nam nast?puj?ce produkty w zale?no?ci od tego, jak? kwot? chcemy po?yczy?. I tak, klientom proponowane s? nast?puj?ce produkty:

 • Start – od 100 do 1000 z?, na okres od 5 do 61 dni.
 • SuperStart – od 100 do 1500 z?, na okres od 5 do 61 dni.
 • Mega – od 1550 z? do 2000 z?, na okres od 5 do 61 dni.
 • Turbo – od 2050 z? do 4000 z?, na okres od 2 do 4 miesi?cy.
 • Superturbo – od 4050 z? do 5000 z?, na okres od 5 do 6 miesi?cy.

Dwie ostatnie propozycje s? sp?acane ratalnie, pozosta?e w ca?o?ci. Dost?pno?? po?yczki zale?y od tego, czy ju? wcze?niej korzystali?my z us?ug MoneyMan. I tak za pierwszym mo?emy skorzysta? tylko z oferty Start, za drugim z SuperStart, za trzecim Mega, a po?niej z Turbo. Za pi?tym i nast?pnym razem mo?emy skorzysta? z najwy?szego progu kwotowego i produktu SuperTurbo.

Przyk?adowo po?yczaj?c 1500 z? na 30 dni oddamy MoneyMan w sumie 1912,50 z?. Prowizja wynosi 27,5%, a RRSO 1921,8%. Sporym minusem strony jest to, ?e przy kwotach po?yczki nie s? wy?wietlane dane o RRSO, ale o dziennym koszcie po?yczki. Zapewne dlatego, ?e ta druga liczba jest z pewno?ci? bardziej akceptowalna dla przeci?tnego Kowalskiego.

MoneyMan – ile czeka si? na pieni?dze?

Tutaj podobnie jak w innych prabankach wszystko zale?y od tego, w jakim banku mamy konto i ile trwa sesja. W najlepszym wypadku na pieni?dze czekamy maksymalnie kwadrans, a w najgorszym 24h (licz?c tylko dni pracuj?ce!).

MoneyMan oferuje tak?e wyp?at? gotówki oddzia?ach Poczty Polskiej lub przez listonosza (je?li wska?emy dok?adny adres odbioru). Takie sposób dostarczenia pieni?dzy wi??e si? z dodatkow? op?at? za przekaz pocztowy. Gdy wybierzemy to rozwi?zanie, to musimy pami?ta? o okazaniu dowodu osobistego pracownikowi poczty.

Same po?yczki s? udzielane tylko w dni robocze (poniedzia?ek-pi?tek), podczas pracy infolinii instytucji po?yczkowej, czyli od godziny 9:00 do 19:00. Je?li wniosek z?o?ymy w innym terminie, to musimy poczeka? do godzin pracy biura.

Jak sp?aci? chwilówk? w MoneyMan?

Tutaj mamy dwie mo?liwo?ci: tradycyjny przelew lub przez konto u?ytkownika na stronie internetowej MoneyMan. Je?li wybierzemy t? drug? opcj?, to klikni?cie w “Moje konto” i po wyborze banku, w którym mamy rachunek, zostaniemy przeniesieni do strony p?atno?ci natychmiastowych. Po zalogowaniu si? i dokonaniu transakcji pieni?dze s? natychmiast na koncie instytucji po?yczkowej.

W przypadku przelewu tradycyjnego musimy pami?ta?, ?e ksi?gowanie mo?e potrwa? d?u?ej – nie warto zostawia? zatem tej sprawy na ostatni? chwil?.

A co w przypadku nieterminowej sp?aty? Tutaj MoneyMan ostrzega naliczeniem wszelkich mo?liwych dodatkowych odsetek, a tak?e wst?pieniem na drog? s?dow?. Informacja o braku terminowej sp?aty zostanie dodatkowo umieszczona w rejestrach d?u?ników. Uwaga! Instytucja po?yczkowa ma prawo zleca? podmiotom zewn?trznym upominanie si? o zwrot pieni?dzy oraz odsprzeda? ewentualny d?ug.

Uwaga! Bior?c po?yczk? krótkoterminow? nie mamy mo?liwo?ci przesuni?cia terminu sp?aty. Inaczej rzecz si? ma w przypadku po?yczki ratalnej. Wniosek o przed?u?enie sp?aty mo?emy z?o?y? zarówno przed wyznaczonym terminem rozliczenia, jak i po nim. Decyzja MoneyMan zale?na b?dzie od naszej zdolno?ci kredytowej i historii. Przesuni?cie terminu sp?aty wi??e si? równie? z dodatkowymi kosztami, wi?c oczywi?cie najlepiej jest sp?aci? zobowi?zanie terminowo.

Mo?liwy jest równie? scenariusz optymistyczny, w którym zastrzyk gotówki otrzymamy wcze?niej ni? si? tego spodziewali?my. Wtedy mo?emy odda? ca?? kwot? przed terminem, a MoneyMan zwróci nam cz??? kosztów po?yczki.

MoneyMan i pierwsza chwilówka

Podobnie jak w innych instytucjach po?yczkowych, tak i w tym jeste?my kuszeni pierwsz? darmow? po?yczk?. Chwilówki dla nowych klientów s? z regu?y bardzo atrakcyjne. A ile i na ile daje MoneyMan?

Osoby pierwszy raz korzystaj?ce z oferty instytucji po?yczkowej mog? skorzysta? z produktu Start, czyli po?yczy? kwot? od 100 do 1000 z? na okres mi?dzy 5 a 61 dni. Zasady s? podobne jak u innych po?yczkodawców, czyli po?yczaj?c 500 z? oddajemy w wyznaczonym terminie 500 z? i ani grosza wi?cej 🙂

Programy lojalno?ciowe w MoneyMan

Dla sta?ych klientów instytucje po?yczkowe przygotowa?y program lojalno?ciowy. Zbierane s? w nim punkty, które nast?pnie mo?na wykorzystywa? jako zni?ki na chwilówki. Ale to nie jedyna droga. Mo?na równie? dzi?ki nim przed?u?y? okres sp?aty zobowi?zania (bez ?adnych dodatkowych konsekwencji) albo wzi?? po?yczk? z wy?szego poziomu ni? jest nam dost?pny. A w jaki sposób zyskuje sie punkty? Po pierwsze poprzez terminowe sp?acanie swoich zobowi?za? wobec MoneyMan. Po drugie, poprzez polecanie instytucji po?yczkowej swoim znajomym. Ostatni? mo?liwo?ci? jest dzielenie si? pozytywnymi recenzjami na temat MoneyMan. Pe?en podgl?d zdobytych punktów dost?pny jest na profilu u?ytkownika.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Moneyman

8 thoughts on "MoneyMan"

 1. Irina pisze:

  Polecam chwilówki w MoneyMan. Maj? dobr? obs?ug? klienta, a na pieni?dze czeka si? naprawd? krótko – chyba dosta?am najszybciej pieni?dze. Korzystalam zarówno z po?yczek ratalnych, jak i krótkoterminowych. MoneyMan mog? poleci? wszystkim, którzy chc? korzysta? z us?ug solidnej firmy, która dotrzymuje warunków umowy. Pozdrawiam.

 2. Pola ?ak pisze:

  Po?yczk? mo?na dosta? od r?ki. Mi?a i profesjonalna obs?uga. Wystarczy pami?ta? o sp?acie i nie ma problemów.

 3. Zuzanna Kiejpasz pisze:

  B?yskawicznie udzielaj? po?yczki. To ich wyró?nia na rynku. Dla mnie s? na 5 z plusem.

 4. Irma pisze:

  Po?yczka godna uwagi. Firma wysoko w rankingach.

 5. panek344 pisze:

  Firma ok. Koszta spoko, mo?e przy po?yczkach na d?u?szy czas jest drogo ale je?li potrzebuje si? kasy na miesi?c czy na maksymalnie dwa to jest ca?kiem spoko. NIe mam zastrze?e?.
  Kontakt profesjonalny, pomog?, wyt?umacz?. Sam formularz ?atwy, wype?nienie zaj??o minut?.Kasa przelana na nast?pny dzie? ale mo?e to dlatego,?e sk?ada?em podanie wieczorem. Ale z rana ju? by?a.

 6. amalan pisze:

  Mega ba?em si? jak bra?em u nich po?yczk? bo by?a to pierwsza pozyczka prywatna z jakiej korzysta?em, ale wszystko by?o ok. Tak jak w umowie, nie by?o ?adnych kruczków Sp?aci?em w terminie. Nie podoba mi si? jeydnie to, ?e po zako?czonej po?yczce ciagle wysy?aj? mi jakie? reklamy na maila. Ale teraz to jest tak chyba z kazd? firma.

 7. Bener pisze:

  Nie mam tutaj ?adnych zastrze?e?.Po?yczk? w moneyman bra?em 2 razy.Za pierwszym jak i za drugim razem kaska zosta?a wyp?acona szybciej Koszta dok?adnie takie jak w ustaleniach ( na stronie za pomoc? suwaka mo?na sobie zobaczyc ile bedzie kosztowa?a po?yczka). Za pierwszym razem by?em w trudnej sytuacji i potrzebowalem gotówki jak tlenu. Pyta?em si? w 2 firmach i ?adna nie chcia?a mi udziei? po?yczki przez 1 stary wpis w bik z przesz?ósci Dla moneyman nie by?o to problemem.

 8. karolinkaaa pisze:

  Chyba najlepsza darmowa pozyczka jak? mo?na wzi?c. Wprawdzie znajdzie si? firmy, które po?yczaj? wi?cej kasy ( Moneyman po?ycza 1500 z?) ale zwykle po?yczaja na dwa tygodnie czy na miesi?c. Tutaj po?yczane pieniadze s? na 61 dni. Jak dla mnie mega plus.
  Reszta równie? w porz?dku.Po?yczka wyp?acona terminowo, formularz prosty. Nie ma wielu punktów, które trzeba wypelni?.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *