1. Chwilówki online
  2. >
  3. Monument Fund

Monument Fund – opinie, po?yczki, kontakt

Monument Fund to jedna z nielicznych firm po?yczkowych na rynku, która skupia si? g?ównie na przedsi?biorcach. To w?a?nie dla nich tworzone s? pakiety, które mo?na indywidualnie dostosowywa? do swoich potrzeb. Monument Fund oferuje znacznie wi?ksze pieni?dze, ni? pozosta?e korporacje zajmuj?ce si? chwilówkami. Dlaczego jeszcze warto zainteresowa? si? dzia?alno?ci? Monument Fund?

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Monument Fund logo
Ocena: 2.5
(ilość ocen: 2)
Dokładna nazwa firmy: MONUMENT FUND S.A.
Siedziba firmy: ul. Miodowa 14/5, Kraków
E-mail: biuro@monumentfund.pl
Telefon kontaktowy: +48 790 588 010
NIP: 6762515007
REGON: 365621937
KRS: 0000640924

Monument Fund – firma po?yczkowa dla przedsi?biorców

Wielk? zalet? Monument Fund jest to, ?e zosta?a ona stworzona przez grup? wykszta?conych i do?wiadczonych finansistów. Dzi?ki temu, ?e oferta firmy skierowana jest do przedsi?biorców, regu?y przyznawania ?wiadcze? s? klarowne i dopasowane do warunków gospodarczych. Idea przyznawania po?yczek opiera si? na zasadach kredytu hipotecznego – osoba, która jest zainteresowana pobieraniem dodatkowych pieni?dzy, musi posiada? nieruchomo??, która spe?nia oczekiwania po?yczkodawców.

Na uwag? zas?uguje fakt, ?e Monument Fund udost?pnia kredyty od 50 tysi?cy do nawet 5 milionów z?! Tak ogromnych funduszy ci??ko szuka? u innych firm, a w bankach i podobnych instytucjach s? one przewa?nie dost?pne jedynie dla ju? rozwini?tych i dobrze prosperuj?cych przedsi?biorstw.

Kredyt Monument Fund – jak wzi?? po?yczk??

W celu otrzymania kredytu w Monument Fund wystarczy jedynie zg?osi? si? do biura obs?ugi klienta, które to pokieruje w dalszych krokach. Mo?na to zrobi? telefonicznie, mailowo lub przez wype?nienie formularza udost?pnionego na stronie internetowej firmy. Po rozmowie z pracownikiem potrzebne jest przekazanie danych osobnych, a tak?e za?wiadczenie o posiadanej nieruchomo?ci, która b?dzie stanowi? zabezpieczenie dla po?yczanych pieni?dzy. Nast?pnie osoby odpowiedzialne za finanse okre?l? jej warto?? i na tej podstawie oszacuj? maksymalny próg pieni??ny, jaki b?dzie dost?pny dla kredytobiorcy. Zazwyczaj ten proces trwa ok. 2 dni. Wszystkie wyliczenia trafi? do zainteresowanej osoby ju? w formie umowy, któr? nale?y podpisa? w jednej z dwudziestu placówek Monument Fund w kraju.

Warto podkre?li?, ?e nie ma znaczenia fakt, czy na co dzie? osoba ubiegaj?ca si? o po?yczk? mieszka w innym kraju – wa?ne, aby raz pojawi?a si? w punkcie przedsi?biorstwa i osobi?cie z?o?y?a podpis na dokumentach.

Formalno?ci Monument Fund

Wymagania formalne dotycz?ce pobrania kredytu w Monument Fund s? ograniczone do minimum. Po?yczk? mo?e otrzyma? ka?dy, kto uko?czy? 18 lat, jest lub planuje by? przedsi?biorc?, a dodatkowo mo?e udowodni? to, ?e jest w?a?cicielem nieruchomo?ci. Brane s? pod uwag? wy??cznie:

  • nieruchomo?ci komercyjne,
  • nieruchomo?ci przemys?owe,
  • nieruchomo?ci mieszkalne,
  • nieruchomo?ci niestandardowe (wymagaj? dodatkowego sprawdzenia przez pracowników Monument Fund),
  • dzia?ki inwestycyjne.

Wszystkie z wy?ej wymienionych nieruchomo?ci musz? znajdowa? si? w wi?kszych miastach, w których liczba mieszka?ców jest wi?ksza ni? 50 tys. Nie mo?na zatem skorzysta? z kredytu, je?li dysponuje si? np. dzia?k? budowlan? na wsi.

Dla kogo po?yczka Monument Fund?

Monument Fund wspó?pracuje z osobami, które s? lub planuj? w przysz?o?ci zosta? przedsi?biorcami. Pieni?dze mo?na otrzyma? na jakikolwiek cel, który jest zwi?zany z dzia?alno?ci? gospodarcz?. Mo?e by? wi?c to zap?acenie zaleg?ych ?wiadcze?, op?acenie wyp?at pracownikom, zakup towaru lub nowego sprz?tu, a tak?e inne wydatki, które zosta?y bezpo?rednio wygenerowane przez konkretn? dzia?alno??.

Po?yczka w Monument Fund a baza BIK, KRD, BIG

Jako jedna z nielicznych firm, Monument Fund nie bierze pod uwag? tego, czy dany przedsi?biorca znajduje si? w rejestrze d?u?ników, ani tak?e nie sprawdza jego historii kredytowej.

Jakiej wysoko?ci i na jak d?ugo kredyt Monument Fund?

Minimalna kwota, któr? mo?na zaci?gn?? w Monument Fund, to 50 tys. z?, a maksymalna to a? 5 mln z?. O dok?adnej warto?ci dost?pnej po?yczki decyduje warto?? nieruchomo?ci, która b?dzie zabezpieczeniem (na hipotece lub przew?aszczenie). Warto pami?ta? o tym, ?e nie trzeba przedstawia? tylko jednej nieruchomo?ci – do wniosku mo?na dodawa? ich wiele, dzi?ki czemu znacznie wzrasta warto?? dost?pnej po?yczki.

Okres kredytowania wynosi 3, 6, 12 lub 18 miesi?cy. Niekiedy jest on jednak ustalany indywidualnie w zale?no?ci od potrzeb klienta, wi?c dost?pne jest wynegocjowanie mniej standardowych okresów p?atno?ci. W szczególnych przypadkach Monument Fund mo?e zaproponowa? nawet opcj? przed?u?enia. Wielk? zalet? firmy jest to, ?e pieni?dze mo?na odda? przed terminem i nie jest do tego potrzebne aktualizowanie umowy.

Kiedy otrzymamy pieni?dze z po?yczki Monument Fund?

Procedura przyznawania po?yczki w Monument Fund jest stosunkowo szybka. Po wype?nieniu wniosku lub po rozmowie z konsultantem i dostarczeniu niezb?dnych dokumentów, w szczególno?ci po zaprezentowaniu nieruchomo?ci, pracownicy potrzebuj? ok. 2 dni na jej wycen?. Po skomponowaniu umowy wystarczy z?o?y? na niej osobi?cie podpis w jednej z 20 placówek Monument Fund umiejscowionych we wszystkich wi?kszych miastach w Polsce. Po dokonaniu formalno?ci pieni?dze mog? trafi? na konto po?yczkobiorcy nawet nast?pnego dnia roboczego. Ca?y proces mo?e wi?c trwa? od 4 do 7 dni.

Lokalizacja firmy

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Monument Fund

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *