1. Chwilówki online
  2. >
  3. Motopo?yczka

Motopo?yczka – opinie, po?yczki, kontakt

Serwis Motopo?yczka prowadzony jest przez firm? MBR FINANCE S.A. z Wroc?awia (siedziba mie?ci si? przy ul. Plac Solny 16). Kapita? zak?adowy spó?ki wynosi 500 000 z?. Firma udziela po?yczek pod zastaw samochodu (nawet do 80% jego warto?ci). Z zastawionego auta mo?na normalnie korzysta?.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Motopo?yczka logo
Ocena: 3.33
(ilość ocen: 3)
Dokładna nazwa firmy: MBR FINANCE S A
Siedziba firmy: Plac Solny 16, Wroc?aw
E-mail: kontakt@motopozyczka.pl
Telefon kontaktowy: 71 337 50 58
NIP: 8982204256
REGON: 22190609
KRS: 535456

Zalety i wady oferty Motopo?yczki

Oferta skierowana jest w stron? osób, które maj? problem z uzyskaniem kredytu bankowego, a kwoty popularnych chwilówek s? dla nich za niskie. W Motopo?yczce mo?na po?yczy? do 50 tys. z? na d?ugi okres sp?aty (nawet do 5 lat). Firma zapewnia indywidualne podej?cie do klienta. Ka?dy wniosek jest dok?adnie sprawdzany, a doradca pomaga dobra? najlepsze finansowanie. Decyzja o udzieleniu po?yczki podejmowana jest nawet w 24 godziny. Brak skomplikowanych formalno?ci i d?ugiego oczekiwania na decyzj? kredytow?, daje ofercie Motopo?yczki du?? przewag? nad kredytami bankowymi.

S?absz? stron? jest wysokie oprocentowanie – ca?kowite koszty s? wy?sze ni? koszty kredytów bankowych.

Ile mog? po?yczy? w Motopo?yczce?

Motopo?yczka oferuje od 3 000 do 50 000 z? na okres sp?aty od 6 do 60 miesi?cy.

Jakie warunki musz? spe?ni?, aby skorzysta? z oferty Motopo?yczki?

Oferta Motopo?yczki skierowana jest zarówno w stron? osób indywidualnych, jak i firm. Wymogiem jest uko?czone 18 lat i posiadanie dowodu osobistego. Po?yczkobiorca musi by? jedynym w?a?cicielem zastawianego auta. Pojazd nie mo?e by? zakupiony na raty (gdy s? one jeszcze niesp?acone) lub wzi?ty w leasing.

Jakich dokumentów b?d? potrzebowa?, aby po?yczy? pieni?dze?

Osoby, które chc? po?yczy? pieni?dze w Motopo?yczce, musz? przygotowa? zestaw dokumentów. Firma wymaga przedstawienia 2 dokumentów to?samo?ci (np. dowód osobisty i paszport). Niezb?dny jest tak?e dowód rejestracyjny samochodu oraz wa?na polisa OC.

Jak skorzysta? z oferty Motopo?yczki?

W serwisie Motopo?yczka dost?pny jest kalkulator. Na suwaku, nale?y ustawi? wysoko?? potrzebnej kwoty oraz termin sp?aty. Pod suwakiem zobaczymy miesi?czn? rat? dla wybranych parametrów. Kolejnym krokiem jest wype?nienie formularza kontaktowego (nale?y poda? swoje imi? i nazwisko lub nazw? firmy, numer telefonu oraz adres e-mail) i wyra?enie zgody na przetwarzanie danych (wszystkie informacje s? w pe?ni bezpieczne).

Konsultant Motopo?yczki kontaktuje si? z osob? sk?adaj?c? wniosek i przedstawia indywidualn? ofert? (w tym momencie mo?na dopyta? o wiele szczegó?ów). Doradca pomaga tak?e dokona? potrzebnych zabezpiecze?. Gdy formalno?ci zostan? dope?nione, pieni?dze trafiaj? na konto klienta.

O po?yczk? mo?na ubiega? si? tak?e bez wype?niania wniosku online. W takim przypadku, nale?y wys?a? wiadomo?? na adres firmy (kontakt@motopozyczka.pl) lub zadzwoni? do doradcy (tel. 71 337 50 58).

Kiedy otrzymam po?yczone pieni?dze?

Pieni?dze s? przelewane na konto klienta w czasie do 24 godzin od dostarczenia potrzebnych dokumentów.

Czy otrzymam kopi? umowy?

Motopo?yczka przesy?a kopi? podpisanej umowy na wskazany adres pocztowy.

Czy Motopo?yczka weryfikuje dane w rejestrach d?u?ników?

Na stronie Motopo?yczki nie s? dost?pne informacje na temat weryfikacji klientów w BIK, KRD, BIG, ERIF i innych bazach d?u?ników. Firma oferuje po?yczki pod zastaw, a zabezpieczeniem jest samochód, dlatego niski scoring lub drobne po?lizgi w sp?acie innych zad?u?e? nie s? przeszkod? w uzyskaniu potrzebnej gotówki.

Jakie koszty ponios??

Na stronie Motopo?yczki dost?pny jest kalkulator, który pozwala sprawdzi? wysoko?? miesi?cznej raty (jest ona uzale?niona od po?yczanej kwoty i okresu kredytowania). Na ca?kowit? kwot? po?yczki sk?ada si? m.in. oprocentowanie w skali rocznej oraz prowizja.

Jak mam sp?aci? po?yczk? w serwisie Motopo?yczka?

Harmonogram sp?aty rat za??czony jest do umowy. Dodatkowo firma informuje po?yczkobiorc? o zbli?aj?cym si? terminie kolejnej raty i kwocie, któr? nale?y wp?aci? (za pomoc? wiadomo?ci SMS oraz e-mail).

Czy istnieje mo?liwo?? sp?aty po?yczki przed terminem?

Motopo?yczka umo?liwia sp?at? zad?u?enia przed terminem. W tym celu, nale?y skontaktowa? si? z doradc? klienta (numer telefonu dost?pny jest w umowie).

A co, gdy nie sp?ac? po?yczki w terminie?

W przypadku opó?nienia sp?aty rat, Motopo?yczka nalicza odsetki karne i rozpoczyna dzia?ania windykacyjne. Wezwania do zap?aty mog? zosta? przes?ane listownie, za po?rednictwem SMS i e-mail. Przedstawiciel firmy mo?e równie? skontaktowa? si? z d?u?nikiem telefonicznie. Za podj?te dzia?ania windykacyjne, naliczane s? dodatkowe koszty.

W przypadku, gdy dzia?ania windykacyjne nie odnios? skutku, firma mo?e sprzeda? zastawiony samochód w celu pokrycia d?ugu (musz? zosta? spe?nione warunki zawarte w umowie).

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Motopo?yczka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *