1. Chwilówki online
 2. >
 3. Netcredit

Net Credit – chwilówki, opinie, kontakt

Szybka po?yczka od r?ki przez Internet? W tym specjalizuje si? kolejny chwilówkodawca, którego profil prezentujemy w naszym serwisie. Net Credit, bo o tej firmie mowa, proponuje chwilówki bez wychodzenia z domu. Co warto wiedzie? o produktach tego po?yczkodawcy?

Netcredit logo
Ocena: 3.77
(ilość ocen: 22)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: Net Credit Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Prosta 68, Warszawa
E-mail: info@netcredit.pl
WWW: www.netcredit.pl
Telefon kontaktowy: 22 598 77 99
Godziny pracy: Pn. - Pt. 08:00 - 21:00,
Sb. 08:00 - 19:00

NIP: 527-26-70-266
REGON: 145874815
KRS: 0000401570

Net Credit – szybkie pieni?dze

Na naszym rynku, dzia?a wiele firm po?yczkowych, które mo?ecie ocenia? w naszym serwisie. Jednym z chwilówkodawców jest firma Net Credit – rozpocz??a ona swoj? dzia?alno?? w Polsce w grudniu 2011 roku. Oddzia?y po?yczkodawcy znajduj? si? równie? w m.in. Czechach, Gruzji, Rosji, na ?otwie.

W naszym kraju firma koncentruje si? na udzielaniu szybkich po?yczek, o które nowi klienci mog? wnioskowa? przez Internet. Natomiast, stali chwilówkobiorcy maj? te? do wyboru takie dodatkowe kana?y jak wnioskowanie telefoniczne i przez SMS. Firma proponuje im te? udzia? w programie lojalno?ciowym.

Chwilówka w Net Credit – jak wzi???

Zaci?gni?cie chwilówki w Net Credit, podobnie jak w Filarum, czy Kredito24, jest bardzo proste. W przypadku pierwszej po?yczki nale?y online uzupe?ni? krótki formularz oraz poda? wysoko?? chwilówki i termin jej sp?aty. Nast?pn? procedur? jest weryfikacja naszych danych – tutaj czeka na nas wykonanie przelewu (z naszego rachunku bankowego) na kwot? albo 1 gr albo 1 z?.

Jak zaznacza sama firma – weryfikacja odbywa si? bardzo szybko i w krótkim czasie mo?emy otrzyma? pieni?dze na swój rachunek bankowy.

Stali klienci o chwilówk? Net Credit mog? wnioskowa? poprzez swoje konto w serwisie firmy. Ponadto, maj? równie? mo?liwo?? wzi?cia po?yczki poprzez wys?anie odpowiedniego SMS-a lub kontakt telefoniczny z konsultantem.

Firma nie posiada swoich stacjonarnych oddzia?ów w Polsce.

Jakie s? formalno?ci w Net Credit?

Chyba tutaj nikogo nie zaskoczymy :-), bo formalno?ci s? typowe jak dla wi?kszo?ci chwilówek. Trzeba na sta?e mieszka? w Polsce i posiada? wa?ny dowód osobisty. Ponadto, niezb?dny b?dzie nasz aktywny rachunek bankowy i aktualny numer telefonu.

I to wszystko 🙂

Kto mo?e otrzyma? po?yczk??

O pieni?dze w firmie mo?e wnioskowa? ka?dy polski obywatel, który jest w wieku od 20 do 70 lat. Natomiast, Net Credit bardzo mocno podkre?la, ?e jego oferta skierowana jest do osób, które otrzymuj? sta?e dochody – po?yczkodawca nie wymaga od nas dokumentów z pracy ani o zarobkach.

Je?li nie jeste?cie w odpowiednim wieku, to koniecznie sprawd?cie oferty m.in. Wonga, Vivus, – u tych chwilówkodawców spektrum wieku jest znacznie szersze.

Czy jest sprawdzany BIK, KRD, BIG?

Osoby zad?u?one lub ze z?? histori? kredytow? od razu mo?emy wys?a? do naszych rankingów: chwilówki dla zad?u?onych, czy chwilówki bez BIK. Dlaczego? Bo Net Credit nie oferuje swoich produktów osobom, które nie tylko s? zad?u?one, ale równie? tym, które maj? opó?nienia w sp?atach po?yczek (w przesz?o?ci i obecnych).

Ile i na jaki okres mo?na po?yczy? pieni?dze?

Net Credit kieruje swoj? ofert? do stosunkowo szerokiego grona odbiorców. Ile mo?emy po?yczy? od tej firmy? Nowi klienci mog? po?yczy? maksymalnie do 2000 z? na okres od 14 do 30 dni. Niestety, nie ma mo?liwo?ci wybrania krótszego terminu sp?aty.

Osoby, które chc? zaci?gn?? drug? lub kolejn? chwilówk? mog? zdecydowa? si? na po?yczk? od 150 z? do 4000 z?. Podobnie jak w przypadku pierwszej chwilówki, termin sp?aty zaczyna si? od 14 dni, a maksymalny okres to 30 dni.

W Net Credit jednocze?nie mo?na mie? tylko jedn? zaci?gni?t? chwilówk?.

Jak szybko otrzymamy chwilówk? w Net Credit?

Po?yczkodawca, jak wiele innych firm z bran?y, stawia na minimum formalno?ci i szybk? wyp?at? pieni?dzy. Net Credit podkre?la, ?e przelew na naszym koncie mo?e znale?? si? nawet w 15 minut, pod warunkiem, ?e posiadamy rachunek w jednym z tych banków: Alior Bank, PKO Bank Polski, Bank Millenium, Pekao Bank, Bank Zachodni WBK, mBank, ING Bank ?l?ski.

Je?li mamy konto w innym banku, to czas dotarcia przelewu zale?y od sesji naszej instytucji bankowej.

Jak sp?aci? chwilówk? w Net Credit?

Do znudzenia b?dziemy informowa?, ?e: terminowo. Wtedy nie zostaniemy obci??eni dodatkowymi kosztami, wynikaj?cymi z przed?u?enia, czy monitów. Zad?u?enie nale?y przela? na jedno z kont, które wskazuje firma.

Warto wiedzie?, ?e chwilówk? w tej firmie mo?emy sp?aci? przed terminem.

Natomiast, je?li nie b?dziemy w stanie sp?aci? terminowo chwilówki to nie pozostaje nam nic innego, jak skontaktowa? si? telefonicznie z firm? – konsultanci udziel? nam informacji lub wys?a? e-mail do dzia?u windykacji.

Z racji opó?nie? w sp?acie po?yczkodawca ma prawo wpisa? nas do np. BIG.

Pierwsza po?yczka Net Credit

Równie? ten chwilówkodawca dla nowych klientów przygotowa? promocyjn? ofert? w postaci pierwszej po?yczki z kosztami na poziomie 0 z? (RRSO 0%) – maksymalnie mo?emy zaci?gn?? do 2000 z?.

W praktyce wygl?da to tak, je?li po?yczymy od tej firmy 1000 z? to po 14, czy 30 dniach b?dziemy musieli odda? równie? 1000 z?. Sprawa komplikuje si? dopiero wtedy, gdy nie oddamy pieni?dzy w terminie – w takim przypadku musimy liczy? si? z op?atami.

Program lojalno?ciowy Net Credit

Dla sta?ych klientów firma przygotowa?a program lojalno?ciowy. Do??czy? do niego mog? osoby, które zdecydowa?y si? na drug? po?yczk?, a poprzedni? sp?aci?y terminowo i mia?y j? zaci?gni?ta na minimum 14 dni. W ramach programu mo?na otrzyma? rabat od 5% do 50% zni?ki na koszty prowizji chwilówki. Rabaty s? proporcjonalnie przyznawane po ka?dej po?yczce. Ponadto, mo?emy otrzyma? równie? 30% zni?ki z okazji urodzin.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Netcredit

4 thoughts on "Netcredit"

 1. Klinton pisze:

  jak najbardziej mo?na sko?ysta? z pierwszej chwilówki, bo nic ona nas nie kosztuje, wzi??em potem kolejn? i koszty s? ju? takie du?e, ?e to si? nie op?aca, no ale pieni?dzy potrzebowa?em, teraz jak b?d? potrzebowa? pieni?zy to znajd? inn? firm?, która ma pierwsz? chwilówk? za darmo, a z tego co widz? na tej stronie, takich firm nie brakuje, pozdrawiam

 2. Trish pisze:

  oooo tutaj wysoko?? pierwszej chwilówki jest bardzo dobra, tutaj mo?na bra? kredyt i cieszy? si? pieni?dzmi

 3. stroke pisze:

  Bardzo fajna firma.Potrafi? tak potraktowa? klienta, ?e z przyjemno?ci? do nich wraca. Nawet pomimo tego,?e druga i trzecia chwilówka nie jest darmowa. Pierwsza darmowa po?yczka zosta?a udzielona w b?yskawicznym tempie. NIe musia?em dostarcza? wielu formalno?ci, ani nawet za?wiadczenia o zatrudnieniu i dochodach. Po prostu z?o?y?em wniosek i tego samego dnia mia?em pieni?dze ju? na koncie.

 4. edddie pisze:

  Firme polecam jak najbardziej.Stawiaj? na klienta i to wida?.Zarówno na stronie, jak i w wwarunkach po?ycki ( wszystko jest uczciwie pokazane, poza tym od d?u?szego czasu maj? najlepsz? ofert? pierwszej darmowej po?yczki, z której zreszt? skorzysta?em).
  Pomimo tego,ze nic o mnie nie wiedzieli to bez problemu dosta?em te obiecane 3000 z? darmowej po?yczki. Na 30 dni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *