1. Chwilówki online
 2. >
 3. OPOQA

Opoqua Finance – chwilówki, opinie, kontakt

Opoqua Finance to firma zajmuj?ca si? udzielaniem szybkich po?yczek przez Internet. Wszystko za?atwisz bez wychodzenia z domu. Jak? ofert? przygotowa?a dla Ciebie ta firma? Jakie warunki musisz spe?ni?? Postaramy si? rozwia? Twoje w?tpliwo?ci.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

OPOQA logo
Ocena: 2.86
(ilość ocen: 7)
Dokładna nazwa firmy: AFK Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Nowogrodzka 50/54, lok. 419, Warszawa
E-mail: kontakt@opoqa.pl
Telefon kontaktowy: 221823480
NIP: 5213708659
REGON: 362682140
KRS: 0000579363

Opoqua Finance – jakie cechy wyró?niaj? t? firm? na tle konkurencji?

Jest to przede wszystkim: profesjonalizm, stabilno?? oraz funkcjonalno??. Opoqa Finance jest firm?, która zapewnia bardzo wysok? jako?? obs?ugi Klienta. Mo?esz skontaktowa? si? z konsultantem w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedzia?ku do pi?tku. Ch?tnie odpowiedz? na wszystkie Twoje pytania i rozwiej? w?tpliwo?ci zwi?zane z ofert?. Natomiast stabilno?? w Opoqa Finance polega na tym, ?e przygotowana dla Ciebie oferta jest dost?pna przez 365 dni. Masz naprawd? du?o czasu na podj?cie decyzji. Wystarczy, ?e zalogujesz si? na swoje osobiste konto w serwisie i ju? mo?esz przeczyta? szczegó?y indywidualne oferty wsparcia finansowego. To tylko od Ciebie zale?y, czy zaakceptujesz jej warunki. Funkcjonalno?? polega na tym, ?e ka?dy wniosek o udzielenie szybkiej po?yczki przez internet jest rozpatrywany indywidualnie. Dzi?ki temu otrzymujesz ofert? w pe?ni dopasowan? do Twoich aktualnych potrzeb. W Opoqa Finance propozycja po?yczki jest dost?pna d?ugoterminowo.

Jak wygl?da proces po?yczkowy w Opoqua Finance?

Aby otrzyma? pierwsz? po?yczk? w Opoqua Finance nale?y na stronie internetowej www.opoqa.pl, klikn?? przycisk ,,Sprawd?”, aby dowiedzie? si?, jak? ofert? ma dla Ciebie ta firma. Nast?pnie automatycznie jeste? przekierowywany do formularza rejestracji. Nale?y uzupe?ni? wszystkie wymagane dane i klikn?? przycisk „Zarejestruj si?”. W nast?pnym etapie b?dziesz poproszony o wybrane metody weryfikacji Twoich danych bankowych. Jakie masz mo?liwo?ci? Jedna z nich to zalogowanie si? do banku przy pomocy KONTOMATIK. Druga to wys?anie wyci?gów w formacie PDF przez KONTOMATIK. Gdy ta weryfikacja pójdzie zgodnie z planem, to otrzymasz od Opoqua Finance ofert? po?yczki. Pó?niej, gdy zalogujesz si? na swój profil, b?dzie móg? wybra? kwot? oraz termin sp?aty, w zakresie przedstawionej Ci oferty. Natomiast je?eli b?dziesz bra? nast?pn? po?yczk?, to wystarczy, ?e zalogujesz si? na swoje konto, wybierzesz kwot?, termin po?yczki i to wszystko.

Jakie warunki trzeba spe?ni?, aby otrzyma? po?yczk? w Opoqua Finance?

Nie jest ich wiele i zazwyczaj wi?kszo?? ludzi nie ma problemu z wzi?ciem po?yczki. O chwilówk? w Opoqua Finance mog? si? ubiega? osoby, które:

 • posiadaj? wa?ny dowód osobisty,
 • s? obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • s? w wieku od 20 do 75 lat,
 • posiadaj? aktywne Konto Klienta na stronie internetowej www.opoqa.pl,
 • nie zosta?y wpisane do ?adnego rejestru d?u?ników,
 • maj? aktywne i w?asne konto bankowe,
 • posiadaj? aktywny numer telefonu komórkowego.

Weryfikacja w BIK i innych tego rodzaju instytucjach

Opoqa Finance sprawdza wnioskodawców we wszystkich dost?pnych rejestrach d?u?ników. Je?eli si? tam znajdujesz, to nie masz ?adnych szans na otrzymanie chwilówki.

Kiedy otrzymasz po?yczk? w Opoqua Finance?

Je?eli tylko Twój przelew zostanie zaksi?gowany, to zostaniesz o tym powiadomiony za pomoc? smsa lub e-maila. Na tej stronie internetowej: https://www.opoqa.pl/faq , znajdziesz tabel?  godzin realizacji sesji wychodz?cych oraz przychodz?cych w poszczególnych bankach. Opoqua Finance nie odpowiada za zmiany w regulaminach us?ug w wymienionych tam bankach. Tabel? musisz potraktowa? tylko jako ogóln? informacj?. Na przyk?ad w Alior Banku I sesja przychodz?ca jest o godzinie 11:00, a I sesja wychodz?ca o 8:20. Natomiast w  banku BG? BNP Paribas Banku I sesja przychodz?ca jest o godzinie 11:00, a I sesja wychodz?ca mi?dzy 08:00 – 09:00. Wszystko tutaj zale?ne jest od tego, w którym banku masz za?o?one konto.

Jak sp?aci? po?yczk? w Opoqua Finance?

Nale?y dokona? przelewu na jeden z poni?szych rachunków bankowych:

 1. PKO (PLN): 87 1020 1055 0000 9802 0367 7218
 2. Alior (PLN): 42 2490 0005 0000 4520 1232 1173
 3. Santander Bank Polska S.A. (PLN): 72 1090 1870 0000 0001 3136 9604

W tytule przelewu niezb?dne jest wpisanie swojego numeru klienta (podawany jest w wiadomo?ciach e-mail) albo Twój numer PESEL. Odbiorca przelewu to firma AFK sp. z.o.o.. Po zaksi?gowaniu si? ?rodków w systemie dostaniesz powiadomienie e-mail lub SMS.

Co robi?, je?eli nie mo?esz sp?aci? chwilówki w Opoqua Finance w wyznaczonym terminie?

Najlepiej jest jak najszybciej poinformowa? po?yczkodawc? o tym fakcie. Zadzwo? pod numer telefonu: 221823480 b?d? napisz e-mail na adres: kontakt@opoqa.pl.

W jaki sposób mo?na zmieni? numer rachunku bankowego?

Je?eli chcesz zmieni? numer konta bankowego, to musisz wej?? na swój profil. Nast?pnie klikn?? przycisk ,,edytuj” obok swojego rachunku bankowego. Dalszym krokiem jest tak samo jak przy rejestracji, zalogowanie si? na swoje nowe konto bankowe przez KONTOMATIK albo przes?anie wyci?gów bankowych z nowego rachunku przez KONTOMATIK. W tym systemie wszystko jest proste i bardzo intuicyjne. W razie problemów zawsze mo?esz si? skontaktowa? z konsultantem.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Opoqua Finance

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *