1. Chwilówki online
  2. >
  3. Pandamoney

Pandamoney – chwilówki, opinie, kontakt

Szybka chwilówka online? To w?a?nie oferuje poszukiwaczom gotówki Pandamoney! Kilka klikni??, szybka weryfikacja i pieni?dza ju? s? na Waszym koncie – przez ca?? dob? 🙂

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Pandamoney.pl logo
Ocena: 4.32
(ilość ocen: 19)
Dokładna nazwa firmy: Kreditech Polska Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Prosta 32, Warszawa
E-mail: info@pandamoney.pl
Telefon kontaktowy: 71 881 10 70
NIP: 5252534005
REGON: 146209184
KRS: 0000429058

B?yskawiczna po?yczka online – Pandamoney.pl

Marka Pandamoney nale?y do Kreditech Polska Sp. z o.o., a ten podmiot natomiast jest zarejestrowany jako znak towarowy niemieckiej firmy po?yczkowej Kreditech Holding SSL GmbH. Niemiecki po?yczkodawca powsta? w 2012 roku i wprowadzi? na rynek chwilówek innowacyjny algorytm sprawdzaj?cy w szybkim czasie zdolno?? kredytow? klientów. Firma dzia?a obecnie w wielu pa?stwach na ?wiecie: Peru, Hiszpanii, Czechach, Rosji, Meksyku, Australii oraz oczywi?cie w Polsce. Planowane jest równie? otwarcie placówek w nast?pnych krajach. Dodamy tylko, ?e Kredito24 ma tego samego w?a?ciciela.

Nas jednak najbardziej interesuje, jak? ofert? ta instytucja po?yczkowa ma dla swoich klientów. Sprawd?my zatem, co oferuje sympatyczna panda z witryny internetowej 🙂

Pandamoney – jak zaci?gn?? po?yczk??

Pocz?tek weryfikacji jest identyczny jak u innych chwilówkodawców: musimy najpierw za?o?y? profil klienta na stronie internetowej. Tutaj wystarczy wpisa? podstawowe dane osobowe. Nast?pnie wype?niamy bardziej szczegó?owy kwestionariusz dotycz?cy naszych dochodów i ewentualnych zobowi?za? finansowych. Dalej mo?emy zwi?kszy? nasz? wiarygodno?? loguj?c si? do serwisu spo?eczno?ciowego. Je?eli wybierzemy ten wariant, to otrzymamy bonus od po?yczkodawcy. Krok ten mo?emy oczywi?cie pomin??.

Nast?pnie musimy potwierdzi? swoj? to?samo??: poprzez wykorzystanie aplikacji lub tradycyjnym przelewem. Omówmy najpierw pierwszy wariant. Logujemy si? przy pomocy aplikacji na nasz prywatny rachunek bankowy i czekamy. Co wa?ne musimy czeka? tak d?ugo, a? pasek post?pu sprawdzania danych si? zape?ni.

Za pomoc? aplikacji po?yczkodawca sprawdza szczegó?owo zdolno?? kredytow? (?rodki przychodz?ce, wydatki sta?e, sumy wydane za zakupy i te? cz?stotliwo?? wydawania pieni?dzy), a tak?e ewentualne zakupy na serwisach aukcyjnych. Maj?c tyle informacji o klientach Pandamoney nie potrzebuje ?adnych dodatkowych weryfikacji.

Nie ka?da osoba, chce jednak ujawnia? tyle danych, wi?c mo?na skorzysta? z tradycyjnego przelewu potwierdzaj?cego to?samo?? wnioskodawcy 😉 Je?eli przelewamy pieni?dze bezpo?rednio z naszego konta, to kwota przelewu powinna wynosi? jeden grosz. Mo?emy równie? skorzysta? z platformy Sofort, wtedy musimy przela? 50 groszy.

Na ten moment jedyn? drog? z?o?enia wniosku o po?yczk? jest wys?anie wniosku przez Internet.

Formalno?ci w Pandamoney

Ka?da osoba, która chce otrzyma? chwilówk? od tego po?yczkodawcy, powinna mie? przede wszystkim w?asny rachunek bankowy. Niezb?dny jest równie? aktywny telefon komórkowy – na podany numer zostanie przes?any kod PIN do potwierdzenia logowania na stronie Pandamoney. Konieczny jest równie? numer PESEL i sta?y meldunek na terenie Polski. Co wa?ne, po?yczkodawca wymaga równie? potwierdzenia przebywania na terenie Polski. Lokalizacja jest ustalana za pomoc? sygna?u GPS. Musimy podkre?li?, ?e to bardzo rzadka metoda weryfikacji.

Kto mo?e wzi?? chwilówk??

Czytaj?c opisy na stronach internetowych najpierw spotykamy si? z has?ami “?atwo dost?pna” lub “dla ka?dego”, jednak wchodz?c w szczegó?y oferty okazuje si?, ?e mog? skorzysta? z niej tylko osoby spe?niaj?ce pewne kryterium wiekowe. Pandamoney nie nale?y do po?yczkodawców, którzy stawij? swoim klientom wymagania dotycz?ce wieku. Dlatego ka?da osoba, która sko?czy?a 18 lat mo?e zaci?gn?? zobowi?zanie wobec tego chwilówkodawcy. Co jest dobr? wiadomo?ci? dla osób, które dopiero co zosta?y pe?noletnie lub które s? na emeryturze.

Sprawdzanie rejestrów d?u?ników przez Pandamoney

Po?yczkodawca sprawdza takie rejestry jak:

  • Biuro Informacji Kredytowej,
  • Krajowy Rejestr D?u?ników BIG,
  • BIG InfoMonitor.

Jednak, je?li wyst?pujecie w którym? z tych rejestrów, to nie znaczy, ?e Wasz wniosek od razu spotka si? z odmow?. Pandamoney podkre?la, ?e ka?dy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. A dok?adniej przy pomocy samoucz?cego si? algorytmu. Naszej zdolno?ci kredytowej mo?e pomóc weryfikacja za pomoc? aplikacji – zw?aszcza, je?li z regu?y mamy saldo dodatnie 🙂

Co je?li spotka nas odmowa? Wówczas mo?emy odczeka? 7 dni i ponownie z?o?y? wniosek. Albo si?gn?? do naszych rankingów: chwilówki dla zad?u?onych i chwilówki bez BIK.

Pandamoney – ile mo?na po?yczy? i na jak d?ugo?

Po?yczkodawca oferuje swoim klientom chwilówki nawet do 1800 z? z czasem sp?aty od 7 do 30 dni. Maksymalna kwota po?yczki jest dost?pna ju? od pierwszej chwilówki. Przesuwaj?c suwakami wybieramy kwot? oraz termin sp?aty. Od razu wówczas widzimy, jaka kwota b?dzie do zwrotu oraz do kiedy pieni?dze musz? by? zaksi?gowane na koncie Pandamoney.

Jako reprezentatywny przyk?ad rozpatrzymy po?yczk? na kwot? 1000 z? zaci?gni?t? na 30 dni. Ca?kowita kwota do sp?aty b?dzie wynosi?a 1282,80 z?. RRSO b?dzie na poziomie 1971%, co stawia Pandamoney na równi z po?rednikami po?yczkowymi pod wzgl?dem kosztów chwilówek. Nieco os?adza ten wska?nik czas, w jakim Pandamoney wyp?aca pieni?dze, ale o tym nieco ni?ej.

?owcy okazji mog? poczu? si? zawiedzeni: ten po?yczkodawca nie ma w swojej ofercie produktu “pierwsza chwilówka”. Oznacza to, ?e b?d?c nowymi klientami nie b?dziecie mogli skorzysta? z preferencyjnych warunków po?yczki. Jak jednak zosta?o ju? zaznaczone ju? od swojego pierwszego kontaktu z Pandamoney, mo?ecie wnioskowa? o najwy?sz? kwot?.

Jak d?ugo trzeba czeka? na pieni?dze?

Tutaj mamy dla Was doskona?? wiadomo??: pieni?dze powinny by? na koncie do 15 minut od momentu wydania dyspozycji o przelewie. Dzieje sie tak dlatego, ?e po?yczkodawca wspó?pracuje z po?rednikiem wykonuj?cym natychmiastowe przelewy bankowe. Co wa?ne, poniewa? wnioski o chwilówki analizowane s? przez algorytm, dlatego pieni?dze s? wyp?acane przez ca?? dob? – to dobra wiadomo?? dla tych, którym wydatki wypad?y naprawd? niespodziewane – nawet w ?rodku nocy 😉

Sp?ata chwilówki w Pandamoney

Jak sp?aci? zobowi?zanie zaci?gni?te u tego po?yczkodawcy? Wystarczy wykona? przelew tak, by ca?kowita kwota do sp?aty zosta?a zaksi?gowana na koncie Pandamoney we wskazanym umow? dniu. Czyli bardzo prosta rzecz i ?yczymy wszystkim terminowych sp?at 😉

Je?li jednak nie b?dziecie mogli uregulowa? zobowi?zania o czasie, to macie mo?liwo?? przesuni?cia terminu sp?aty. Dat? rozliczenia mo?na przesun?? kolejno o 7, 15 lub 30 dni. Op?ata wynosi odpowiednio:

  • 7 dni: 12% kwoty po?yczki,
  • 15 dni: 16% kwoty po?yczki,
  • 30 dni: 32% kwoty po?yczki.

Co wa?ne, musimy jeszcze wykona? przelew na wskazan? w umowie kwot?, b?d?c? cz??ciow? sp?at? po?yczki. Umowa ramowa wskazuje, ?e przesuni?? w terminie sp?aty mo?na dokonywa? dowoln? ilo?? razy. Ka?dorazowo jednak Pandamoney musi wyrazi? zgod? na takie posuni?cie. Je?li decyzja by?aby odmowna, to wp?acona kwota b?dzie odj?ta od ca?kowitej sumy do sp?aty.

Je?li natomiast nie uregulujemy naszego zabowi?zania w ci?gu 60 dni od wyznaczonej daty sp?aty, to po?yczkodawca przekazuje nasz d?ug zewn?trznej firmie windykacyjnej.

Pandamoney i promocje

Zaznaczymy od razu, ?e po?yczodawca nie prowadzi ?adnych programów lojalno?ciowych. Ka?dy klient otrzymuje po?yczk? na tych samych zasadach. Jedyn? mo?liwo?ci? obni?enia kosztów chwilówki jest dodatkowe uwierzytelnienie naszej to?samo?ci poprzez zalogowanie si? do serwisu spo?eczno?ciowego. Je?li wyrazimy zgod? na takie logowanie za po?rednictwem witryny Pandamoney, to nie b?dzie to w ?aden sposób widoczne dla naszych znajomych. Taki krok ma zweryfikowa? nasz? aktywno?? w serwisie, zbada? nasze polubienia, udost?pnienia oraz cz?stotliwo?? kontaktów z innymi osobami. Je?li si? zdecydujemy na skorzystanie z tej mo?liwo?ci, to koszty naszej pierwszej po?yczki b?d? obni?one o 25 z?. Ka?dy powinien, wi?c sam oceni?, ile warta jest jego prywatno??.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o PandaMoney

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *