1. Chwilówki online
  2. >
  3. Pierwsza chwilówka

Ranking: darmowe pierwsze chwilówki

W naszym serwisie bardzo cz?sto podkre?lamy, ?e wzi?cie chwilówki ??czy si? z wysokimi kosztami. Czasami od tej regu?y jest wyj?tek, to tzw. pierwsza chwilówka, która mo?e wi?za? si? z zerowymi lub bardzo niskimi kosztami.

Poni?ej przedstawili?my najlepsze oferty pierwszych chwilówek na rynku – koniecznie si? z nimi zapoznajcie i wybierzcie optymaln? po?yczk? dla siebie!

kuki.pl logo
Ocena: 3.78
(ilość ocen: 23)
Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Vivus.pl logo
Ocena: 3.33
(ilość ocen: 18)
Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Lendon.pl logo
Ocena: 3.69
(ilość ocen: 26)
Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Finbo logo
Ocena: 4.6
(ilość ocen: 5)
Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Solven logo
Ocena: 3.75
(ilość ocen: 16)
Kwota pożyczki

500 - 8000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Po?yczka Plus logo
Ocena: 3.4
(ilość ocen: 15)
Kwota pożyczki

200 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Viasms logo
Ocena: 3.73
(ilość ocen: 11)
Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Szybka Gotówka logo
Ocena: 3.92
(ilość ocen: 12)
Kwota pożyczki

400 - 5000 zł

Czas na spłatę

7 - 65 dni

Pierwsza chwilówka – co musicie wiedzie?!

Pierwsza chwilówka – to darmowa chwilówka?

Najwi?ksz? wad? chwilówek s? jej koszty – RRSO, czyli rzeczywista roczna stop oprocentowania, nierzadko przekracza nawet kilka tysi?cy procent. Zaci?gaj?c szybk? po?yczk? zawsze musimy o tym pami?ta?. Jednak nie ka?da chwilówka, to a? takie wysokie koszty. Bardzo cz?sto odst?pstwem od tego s? pierwsze chwilówki.

Pierwsza chwilówka to zach?ta firm po?yczkowych, by to w?a?nie u nich zaci?gn?? zobowi?zanie finansowe. Na rynku dzia?a kilkana?cie firm, które posiadaj? taki produkt finansowy. Czym si? wyró?nia taka po?yczka?

Oferta pierwszych po?yczek skierowana jest, jak sama nazwa wskazuje, do nowych klientów, którzy nigdy w danej firmie nie brali chwilówki. Takie propozycje w swojej ofercie ma m.in. Vivus, Filarum, czy Soho Credit. Pierwsza po?yczka to RRSO na poziomie 0%, czyli ile po?yczamy, tyle oddajemy. Bez ?adnych dodatkowych op?at zwi?zanych z np. ubezpieczeniem, czy op?at? manipulacyjn?.

Pami?tajmy, ?e pierwsza chwilówka to oferta promocyjna i nie jest dost?pna w ka?dej firmie po?yczkowej!

Ile mo?na po?yczy? i na jaki czas?

Przy pierwszej chwilówce mo?emy spotka? si? z pewnymi ograniczeniami – firmy po?yczkowe nas nie znaj? i w zwi?zku z tym daj? nam niewielki kredyt zaufania. Najcz??ciej przy pierwszej po?yczce pierwszym ograniczeniem jest wysoko?? kwoty, któr? mo?emy po?yczy? – z regu?y nie we?miemy wi?cej ni? 1600 z?. Drug? spraw? jest termin sp?aty – najcz??ciej nie przekracza on 30 dni.

Decyduj?c si? na pierwsz?, promocyjn? chwilówk? musimy mie? na uwadze powy?sze ograniczenia.

Na co uwa?a? bior?c pierwsz? chwilówk??

Oferty promocyjne, raczej nie powinny zaskoczy? nas haczykami, ale zawsze nale?y zapozna? si? dok?adnie z warunkami umowy. W szczególno?ci, gdy decydujemy si? zaci?gn?? chwilówk?, w ma?ej firmie po?yczkowej.

Je?li dopiero rozpoczynamy nasz? przygod? z chwilówkami, to warto zwróci? uwag? na termin sp?aty – musi by? on realny i mo?liwy do wniesienia po?yczonych pieni?dzy o wskazanym czasie w umowie. Bo gdy nie uda nam si? uregulowa? zobowi?zania w terminie, mo?e spotka? nas bardzo niemi?a niespodzianka. Koszty z powodu nieterminowej sp?aty mog? by? bardzo wysokie – ju? nawet jednodniowe opó?nienie, mo?e wi?za? si? z kosztownymi monitami, czy dodatkowymi op?atami.

Decyduj?c si? na pierwsz? chwilówk?, warto te? postawi? sobie pytanie: czy naprawd? potrzebujecie tych pieni?dzy? Nie wolno zaci?ga? szybkich po?yczek, je?li jeste?cie ju? zad?u?eni, bo mo?ecie wpa?? w spiral? d?ugów. Ponadto, nie bierzcie chwilówek, tylko dlatego, aby sfinansowa? wakacje, czy zakup jakiego? nowego gad?etu!

Pierwsza chwilówka – formalno?ci

Podobnie, jak w przypadku kolejnych chwilówek, ta pierwsza to z regu?y te? minimum formalno?ci. Wystarczy posiada? wa?ny dokument to?samo?ci, aktywny rachunek w banku i numer telefonu. Wbrew pozorom firmy chwilówkowe, bardzo cz?sto sprawdzaj? swoich potencjalnych klientów w BIK, KRD, czy ERIF. Dlatego problemy z wzi?ciem tego typu po?yczki mog? mie? osoby zad?u?one (zapraszamy do: Chwilówki dla zad?u?onych).

Gdy jednak nie mamy problemu z d?ugami, to nie pozostaje nam nic innego, jak czeka? na weryfikacj? naszej aplikacji. Wygl?da ona ró?nie – czasami instytucja po?yczkowa b?dzie wymaga?a od nas wys?ania przelewu weryfikacyjnego na nisk? kwot?. Nierzadko, rozwi?zaniem jest równie? indywidualny kod SMS, wysy?any na podany przez nas numer telefonu.

Po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku o chwilówk?, firma po?yczkowa wyp?aci nam pieni?dze. Szybko?? otrzymania ?rodków zale?y od wielu czynników: naszego rachunku bankowego, rachunku bankowego firmy po?yczkowej. Je?li zale?y nam na czasie to powinni?my zdecydowa? si? na chwilówk? w firmie, która ma konto w tym samym banku co my.

Ranking pierwszych chwilówek

Kilkana?cie firm po?yczkowych na naszym rynku oferuje promocyjne pierwsze chwilówki. Wybór jest niema?y, dlatego postanowili?my Wam przyj?? z ma?? pomoc? i przygotowali?my zestawienie najlepszych pierwszych chwilówek. Standardowo uwzgl?dnili?my wiele zmiennych, dzi?ki którym bez problemu znajdziecie najlepsz? ofert? dla siebie. Serdecznie zapraszamy do naszego aktualnego i sprawdzonego rankingu pierwszych chwilówek!