1. Chwilówki online
  2. >
  3. Polityka cookies

Polityka cookies

Niniejszy dokument stanowi integraln? cz??? Regulaminu ?wiadczenia us?ug drog? elektroniczn? przez chwillowki.pl.

Deklaracje prywatno?ci

1. Serwis chwillowki.pl przestrzega prawa do ochrony prywatno?ci i gwarantuje wszystkim osobom ze? korzystaj?cym, ?e ich dane, w tym dobrowolnie podane dane osobowe, b?d? w?a?ciwie chronione zgodnie z przepisami prawa. Wszyscy u?ytkownicy serwisu pozostaj? anonimowi i tylko od decyzji u?ytkownika b?dzie zale?a?o, kiedy poda on swoje dane osobowe.

2. chwillowki.pl nie przetwarza danych osobowych U?ytkownika ani nie udost?pnia ich innym podmiotom bez uprzedniej zgody U?ytkownika.

Ochrona Danych Osobowych

1. Podczas korzystania z niektórych funkcji naszego serwisu U?ytkownik poproszony zostanie o podanie swoich danych osobowych i wype?nienie odpowiedniego formularza. Zawsze prosimy tylko o podanie tych danych, które s? adekwatne w stosunku do celów, w jakich b?d? one przetwarzane.

2. Administratorem danych osobowych U?ytkowników jest Operator Serwisu.

3. Dane osobowe U?ytkownika przetwarzane s? w nast?puj?cych celach:

  • wykonania us?ugi porównania danych o cenach i warunkach skorzystania z po?yczek chwilówek w oparciu o dane powszechnie dost?pne, udost?pnione przez podmioty wspó?pracuj?ce z serwisem i podmioty trzecie, z zastrze?eniem, i? wynik porównania ma charakter wy??cznie informacyjny;
  • przedstawienia U?ytkownikowi informacji o po?yczkach chwilówkach;
  • w celach marketingowych chwillowki.pl, podmiotów wspó?pracuj?cych (doradcy finansowi) lub podmiotów trzecich;
  • w celach promocyjnych chwillowki.pl, podmiotów wspó?pracuj?cych (doradcy finansowi) lub podmiotów trzecich.

4. U?ytkownikowi, którego dane osobowe s? przetwarzane, zawsze przys?uguje prawo dost?pu do tych danych oraz prawo do ich poprawiania.

5. chwillowki.pl zobowi?zuje si? do ochrony danych osobowych U?ytkowników serwisu zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, w szczególno?ci do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wy??cznie w celach okre?lonych powy?ej w pkt. 3 oraz we w?asnych celach marketingowych.

6. Wchodz?c na stron? chwillowki.pl U?ytkownicy pozostaj? anonimowi tak d?ugo, a? sami nie zdecyduj? inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) s? przez chwillowki.pl wykorzystywane tylko w celach technicznych, zwi?zanych z administracj? naszych serwerów. Poza tym adresy IP s? wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego ??cz? si? z nami U?ytkownicy.

7. chwillowki.pl zastrzega sobie mo?liwo?? powierzenia przetwarzania danych osobowych u?ytkowników innym podmiotom, z zachowaniem wszelkich wymogów okre?lonych przepisami prawa.

8. chwillowki.pl jako administrator danych zobowi?zuje si? zastosowa? ?rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj?ce ochron? przetwarzanych danych osobowych odpowiedni? do zagro?e? oraz kategorii danych obj?tych ochron?, a w szczególno?ci zabezpieczy? dane przed ich udost?pnieniem osobom nieupowa?nionym, zabraniem przez osob? nieuprawnion?, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmian?, utrat?, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

9. Serwis chwillowki.pl korzysta z kodów stron trzecich, w tym kodów firmy Google w ramach us?ug Google Analytics, Google Adwords. Us?ugi te wykorzystuj? pliki cookies zapisywane na komputerze u?ytkownika w celu analizy zachowania u?ytkownika, analizy sposobu wykorzystania serwisu chwillowki.pl przez U?ytkowników, monitoringu ruchu w serwisie chwillowki.pl. Szczegó?y dotycz?ce us?ug dost?pne s? pod adresem: http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Ryzyka zwi?zane z korzystaniem z Serwisu oraz zabezpieczenia techniczne

1. Pliki typu cookies to informacje zapisywane przez serwer chwillowki.pl na komputerze U?ytkownika, które serwer mo?e odczyta? przy ka?dorazowym po??czeniu si? z konkretnego komputera U?ytkownika. Pliki te stosowane s? przez nas jedynie do nast?puj?cych celów:

  • zapewnienia U?ytkownikowi prawid?owego dzia?ania serwisu i jego funkcjonalno?ci;
  • utrzymania po??czenia z serwisem;
  • oblicze? statystycznych, w tym analizy ruchu i wykorzystania serwisu przez U?ytkowników;
  • technicznych, zwi?zanych z administracj? serwisu i jego prawid?owym funkcjonowaniem.

2. chwillowki.pl stosuje odpowiednie ?rodki bezpiecze?stwa w celu ochrony danych wszystkich U?ytkowników przed nieupowa?nionym dost?pem, nieupowa?nion? zmian?, ujawnieniem lub zniszczeniem.

Wymagania techniczne

1. W celu bezpiecznego i sprawnego komunikowania si? z Serwisem oraz korzystania z Us?ug zalecamy stosowanie sprz?tu i oprogramowania spe?niaj?cego nast?puj?ce wymagania techniczne – poprawnie skonfigurowane przegl?darki internetowe: Google Chrome, Firefox minimum 2.0, Internet Explorer minimum 8.0, Opera minimum 9. Przegl?darka internetowa powinna mie? w??czon? obs?ug? Java script i cookies. Minimalna rozdzielczo?? monitora powinna wynosi? 1024×768.

2. Za problemy wynikaj?ce ze stosowania sprz?tu niespe?niaj?cego powy?szych wymogów chwillowki.pl nie ponosi odpowiedzialno?ci.

Postanowienia dodatkowe

1. W ka?dej chwili U?ytkownik mo?e cofn?? zgod? na otrzymywanie informacji i przetwarzanie danych przez chwillowki.pl Wystarczy, ?e prze?le on e-mail z wycofaniem zgody na adres kontakt@chwillowki.pl.

2. Wszelkie pytania i uwagi dotycz?ce niniejszej polityki prywatno?ci, prosimy kierowa? adres: kontakt@chwillowki.pl.