1. Chwilówki online
  2. >
  3. POLO?yczka

POLO?yczka – opinie, chwilówki, kontakt

POLO?yczka to serwis oferuj?cy chwilówki na okres do 30 dni. W?a?cicielem portalu jest polska firma Solven Finance Sp. z o.o. z siedzib? w Szczecinie. Kapita? zak?adowy spó?ki wynosi 5 000 000 z?.

POLO?yczka logo
Ocena: 3.73
(ilość ocen: 11)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: SOLVEN Finance Sp. z o.o.
Siedziba firmy: Al. Wojska Polskiego 62, Szczecin
E-mail: biuro@solven.pl
WWW: www.polozyczka.pl
Telefon kontaktowy: 222 302 302
Godziny pracy: Pon. - Pt.: 8.00 - 18.00
NIP: 8522619866
REGON: 364187350
KRS: 0000610849

Zalety i wady chwilówek w POLO?yczka

POLO?yczka oferuje chwilówki, które pozwalaj? b?yskawicznie zdoby? zastrzyk gotówki. Wyró?nikiem firmy jest mo?liwo?? przed?u?enia okresu sp?aty po?yczki, brak ukrytych op?at oraz elastyczno?? oferty (klienci mog? dopasowa? wysoko?? i okres sp?aty do potrzeb). Wszystkich formalno?ci mo?na dope?ni? drog? elektroniczn?.

Aby otrzyma? po?yczk?, nie mo?na mie? d?ugów (firma weryfikuje wnioski w Bazach Informacji Gospodarczej). Wa?ne jest tak?e posiadanie konta w jednym z banków dost?pnych na stronie POLO?yczki.

Ile mog? po?yczy? w POLO?yczka?

W serwisie POLO?yczka mo?na po?yczy? od 500 do 8 000 z?  na dowolny cel (cele konsumpcyjne). Okres sp?aty wynosi od 1 do 30 dni. Firma umo?liwia przed?u?enie terminu sp?aty o dodatkowe 7, 14 lub 30 dni (za dodatkow? op?at?).

Czy POLO?yczka oferuje darmowe chwilówki?

W ofercie POLO?yczki dost?pna jest pierwsza po?yczka za darmo. Nowi klienci mog? po?yczy? kwot? 500 z? bez kosztów, lub do 2 500 z? przy standardowych op?atach.

Jakie warunki musz? spe?ni?, aby skorzysta? z oferty POLO?yczki?

POLO?yczka kieruje ofert? do osób w wieku od 18 do 76 lat, które maj? obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawcy musz? równie? posiada? dost?p do bankowo?ci elektronicznej, adres e-mail oraz sta?e dochody (wynagrodzenie lub dochód z tytu?u innego ?wiadczenia). Wobec po?yczkobiorcy nie mo?e toczy? si? post?powanie komornicze.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Chwilówki w portalu POLO?yczka dost?pne s? elektronicznie. Firma nie wymaga przesy?ania skanów dokumentów to?samo?ci czy potwierdze? o uzyskiwanych dochodach.

Jak POLO?yczka weryfikuje dane?

Dane weryfikowane s? poprzez aplikacj? dost?pn? na stronie POLO?yczki. Aplikacja ??czy si? z elektronicznym systemem bankowym. Wystarczy wybra? na li?cie bank, w którym posiadamy konto (musi na nie wp?ywa? wynagrodzenie lub inne ?wiadczenie) i si? na nie zalogowa?. System weryfikuje poprawno?? podanych danych.

Weryfikacja jest bezpieczna, poniewa? po??czenie jest szyfrowane, a w?a?ciciel serwisu POLO?yczka nie poznaje w ten sposób loginów, hase? lub innych danych dost?pu do bankowo?ci elektronicznej.

Jak po?yczy? pieni?dze w serwisie POLO?yczka?

Pierwszym krokiem jest rejestracja w serwisie POLO?yczka. Nast?pnie nale?y zalogowa? si? na swoje konto klienta i wybra? potrzebn? kwot? oraz okres sp?aty (ustawi? na suwaku). Po klikni?ciu w pole „Z?ó? wniosek”, system prze?le, na podany numer telefonu, SMS z kodem, który trzeba wpisa? w specjalne okno. Automatycznie zostanie tak?e dopasowana maksymalna kwota chwilówki oraz pojawi? si? informacje na temat ca?kowitych kosztów po?yczkowych.

Kolejnym krokiem jest podanie informacji o sobie. POLO?yczka wymaga  mi?dzy innymi:

  • adresu,
  • numeru PESEL,
  • serii i numeru dowodu osobistego,
  • nazwy i NIP-u pracodawcy,
  • okre?lenia ?ród?a dochodów.

Nast?pnie nale?y wybra? z listy bank, w którym mamy g?ówne konto (z wp?ywaj?cym wynagrodzeniem) i zalogowa? si? do swojej bankowo?ci elektronicznej. Aplikacja zweryfikuje dane i dochody. Gdy dane zostan? sprawdzone, pojawi si? strona z potwierdzeniem wniosku. Zostanie on przeanalizowany przez przedstawicieli firmy po?yczkowej i zweryfikowany pozytywnie lub negatywnie.

Czy POLO?yczka sprawdza rejestry d?u?ników?

Dane sprawdzane s? w Krajowym Rejestrze D?ugów (KRD) oraz w BIG.

Jakie koszty ponios??

Po ustawieniu na suwaku wybranej kwoty i okresu sp?aty, pojawia si? informacja z wyliczeniem kosztów po?yczki, stop? RRSO oraz ca?kowit? sum? i terminem sp?aty.

Serwis POLO?yczka dba o przejrzyste zasady umów, dlatego nie stosuje ?adnych ukrytych op?at. Klienci nie p?ac? tutaj za rozpatrzenie wniosku, wizyty doradcy czy inne dodatkowe us?ugi. Nie s? stosowane tak?e op?aty przygotowawcze i administracyjne, dzi?ki czemu ca?kowite koszty chwilówki nie s? wygórowane, a oferta pozostaje bardzo atrakcyjna na tle konkurencji.

Czy dostan? umow? po?yczki?

Po?yczkobiorca otrzymuje umow? w formacie PDF. Dokument jest przesy?any na podany adres e-mail (po przelaniu po?yczonych pieni?dzy na konto). Umowa stanowi jedynie potwierdzenie dla klienta – dokumentu nie trzeba podpisywa? i odsy?a?.

Jak mog? sp?aci? po?yczk??

Numer konta, na które nale?y sp?aci? chwilówk?, podany jest w umowie. Dodatkowo dost?pny jest on w zak?adce „Wnioski” w Panelu Klienta. Sp?aty mo?na dokona? tradycyjnym przelewem lub za pomoc? p?atno?ci ekspresowych (wystarczy zalogowa? si? na swoje konto w serwisie POLO?yczka i klikn?? „Zap?a?”). Osoby, które skorzystaj? ze zwyk?ego przelewu, powinny dodatkowo przes?a? potwierdzenie na adres: biuro@solven.pl.

A, co gdy nie mog? sp?aci? po?yczki w terminie?

Po?yczk? mo?na sp?aci? przed terminem (wtedy poniesiemy ni?sze koszty). W przypadku problemów z p?atno?ci?, mo?na przed?u?y? termin sp?aty o 7, 14 lub 30 dni (za dodatkow? op?at?).

Gdy up?ynie termin p?atno?ci, POLO?yczka mo?e naliczy? odsetki karne i podj?? kroki windykacyjne.

Lokalizacja firmy

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o POLO?yczka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *