1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Aktywny kredyt w banku. Czy mam szans? na po?yczk??

Aktywny kredyt w banku. Czy mam szans? na po?yczk??

Aktywny kredyt w banku. Czy mam szans? na po?yczk??

Nie ma znaczenia, czy sp?acamy kredyt, chwilówk?, czy pozabankow? po?yczk? rataln? – jest to zobowi?zanie finansowe, które obci??a nie tylko domowy bud?et, ale równie? zdolno?? kredytow?. Kredyt w wysokiej kwocie mo?e sprawi?, ?e w oczach banku staniemy si? niezdolni do sp?aty kolejnego, a przez to spotkamy si? z odmow?, nawet je?li zawsze w terminie sp?acamy wszystkie zobowi?zania. Jak jednak wygl?da badanie zdolno?ci kredytowej w przypadku pozabankowych firm po?yczkowych? I czy jest wi?ksza szansa na to, ?e po?yczk? si? dostanie?

Mit: firmy po?yczkowe nie badaj? zdolno?ci kredytowej klienta

Je?li chodzi o po?yczki pozabankowe, mo?na zaobserwowa? dwie skrajne postawy spo?ecze?stwa. Zwolennicy pierwszej z nich twierdz?, ?e w prywatnej firmie o po?yczk? mo?e stara? si? ka?dy i ka?dy tak? po?yczk? dostanie, bez wzgl?du na to, czy posiada jakiekolwiek dochody, czy nie. Nie jest to prawda, bo ka?da firma po?yczkowa sprawdzi zdolno?? kredytow? swojego potencjalnego klienta, nawet je?li udziela po?yczek bez BIK lub po?yczek dla zad?u?onych. Mo?na te? powiedzie?, ?e w takich sytuacjach, zdolno?? kredytowa b?dzie si? liczy?a jeszcze bardziej. W jaki sposób si? j? wylicza? Najpro?ciej mówi?c, jest ona liczona jako dochód netto wnioskodawcy pomniejszony o sta?e miesi?czne wydatki.
To za?o?enie jest oczywi?cie maksymalnie uproszczone, gdy? zazwyczaj na zdolno?? po?yczkobiorcy do sp?aty po?yczki wp?ywaj? jeszcze inne czynniki, takie jak:

  • Dochody ?ony/m??a, które dodatkowo wliczaj? si? do dochodów gospodarstwa domowego;
  • Liczba osób w rodzinie i na utrzymaniu po?yczkobiorcy;
  • Miesi?czne wydatki na op?aty – czynsz, media i koszty utrzymania, takie jak zakup ?ywno?ci lub ubra?;
  • Zobowi?zania finansowe – w?a?nie takie jak kredyt bankowy lub sp?ata rat, która te? jest form? kredytow?;
  • Inne wp?ywy pieni??ne – alimenty, ?wiadczenia spo?eczne, stypendia;
  • Stabilno?? zatrudnienia i regularno?? dochodów.

Jak wida?, zobowi?zania finansowe s? zawsze odnotowywane przez firm? po?yczkow? i na pewno nie zostan? pomini?te we wniosku po?yczkowym. To w?a?nie najwi?ksze obawy drugiej grupy osób, które boj? si?, ?e firmy po?yczkowe mog? stosowa? równie lub tylko odrobin? mniejsze wymagania, co banki. Czy tak jest naprawd??

Prywatne firmy po?yczkowe przychylniej nastawione do klientów

Takie instytucje co prawda propaguj? i praktykuj? odpowiedzialne po?yczanie maj?ce docelowo chroni? klienta przed p?tl? kredytow?, ale zdaj? sobie równie? spraw? z tego, ?e du?a cz??? ich klientów z ró?nych wzgl?dów nie mo?e liczy? na kredyt w banku. Mog? to by? niskie dochody lub w?a?nie wysokie zobowi?zania, które wykluczaj? takich klientów z mo?liwo?ci skorzystania z wielu ró?nych produktów finansowych. Firmy po?yczkowe nie pochodz? wi?c zbyt rygorystycznie do ogólnej wysoko?ci zdolno?ci kredytowej swoich po?yczkobiorców. Aktywny kredyt w banku nie powinien by? wi?c przeszkod? do tego, by zaci?gn?? po?yczk?.

Wiarygodno?? klienta ma du?o wi?ksze znaczenie

Oczywi?cie, ni?sze wymagania co do zdolno?ci kredytowej po?yczkobiorców, nie zwalniaj? z tego, ?e ka?dy kredyt (aktywny lub wcze?niejszy) powinien by? sp?acany terminowo. Zaci?gaj?c po?yczk? w firmie pozabankowej, trzeba liczy? si? z tym, ?e zostanie si? zweryfikowanym zarówno w Biurze Informacji Kredytowej, jak i w Biurach Informacji Gospodarczej (InfoMonitor, KRD i ERIF). W wi?kszo?ci firm, osoby maj?ce zaleg?o?ci w sp?atach dotychczasowych zobowi?za?, a nawet d?ugi, nie dostan? po?yczki. Dla instytucji po?yczkowej jest to znak, ?e nie radz? sobie finansowo z ud?wigni?ciem zobowi?za?, a tak?e ryzyko tego, ?e nowa po?yczka równie? nie zostanie sp?acona. Co prawda, w takiej sytuacji mo?na skorzysta? ze specjalnie dedykowanych dla takich osób po?yczek, np. bez BIK, ale w takiej sytuacji potrzebna b?dzie du?o wi?ksza zdolno?? kredytowa (która w tym wypadku i tak jest obci??ona kredytem). Dobrze wi?c wiedzie?, ?e po?yczki pozabankowe dost?pne s? szerokiemu gronu klientów, ale równie? maj? swoje ograniczenia.

Kto udzieli po?yczki z aktywnym kredytem w banku?

Je?eli mamy czyst? histori? kredytow?, a swoje zobowi?zania sp?acamy sumiennie, nie powinni?my mie? problemu z tym, ?eby uzyska? pomoc w praktycznie ka?dej zaufanej firmie. Trzeba jednak pami?ta? o kilku rzeczach.
Po pierwsze, chwilówka jest dla bud?etu bardziej obci??aj?ca ni? po?yczka ratalna. Ta druga mo?e wymaga? stabilnego zatrudnienia, bo jest to zobowi?zanie na lata, ale z drugiej strony – po?yczkobiorca mo?e osi?ga? ni?sze dochody. Firmy po?yczkowe czasami wymieniaj? minimum 600 z?otych.
Po drugie, po?yczenie sporych kwot mo?e by? niemo?liwe (cho? tutaj równie? ma znaczenie to, czy jest to chwilówka, czy po?yczka ratalna). Osoby z nisk? zdolno?ci? kredytow? zapewne po?ycz? pieni?dze, ale nie w kwocie, o któr? wnioskowali, a ka?da firma po?yczkowa zastrzega sobie mo?liwo?? jej obni?enia. Dobrze wi?c nieco obni?y? swoje oczekiwania i skorzysta? z aktualnych rankingów po?yczkowych lub porównywarki po?yczek, które nie tylko poka?? dost?pne kwoty i okresy sp?aty, ale tak?e wymagania firm i dost?pno?? oferowanych przez nie produktów.
Po trzecie i ostatnie, warto te? dog??bnie zastanowi? si?, czy rzeczywi?cie kolejne zobowi?zanie jest konieczne i nie wynika z impulsywnych zachcianek. Ka?de z nich mo?e doprowadzi? do d?ugów, tym bardziej, je?li jest to zobowi?zanie które? z kolei.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *