1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Ameryka?ski pomys? na brak historii kredytowej – samopo?yczka

Ameryka?ski pomys? na brak historii kredytowej – samopo?yczka

pusty portfel

Nie masz jeszcze historii kredytowej, dysponujesz niewielkimi oszcz?dno?ciami, a chcia?by? otrzyma? kart? kredytow?? W Ameryce to mo?liwe, dzi?ki innowacyjnemu programowi oszcz?dno?ciowemu autorstwa startupu Self Lender – samopo?yczce. Sprawd?, jak to dzia?a!

Gdy jeszcze nie ma historii kredytowej

Wchodz?cy w doros?e ?ycie m?odzi ludzie musz? zmaga? si? z rozmaitymi ograniczeniami natury finansowej. Nie maj?c praktycznie ?adnych w?asnych oszcz?dno?ci, nie posiadaj? historii kredytowej. W ?wietle wprowadzonych w USA po kryzysie finansowym regulacji chroni?cych konsumentów przed agresywnymi dzia?aniami kredytodawców, zminimalizowane zosta?y szanse m?odych Amerykanów na zdobycie w?asnej karty kredytowej.

Secured credit card – opcja nie dla wszystkich

Do niedawna jednym z niewielu rozwi?za? dla osób bez historii kredytowej by?a secured credit card, czyli zabezpieczona karta kredytowa. Polega ona na zablokowaniu przez bank pewnej kwoty z rachunku klienta, która zazwyczaj jest nieco wy?sza ni? limit kredytowy. Jak ?atwo si? domy?li?, warunkiem otrzymania takiej karty jest posiadanie pewnych oszcz?dno?ci na koncie. Co, je?li oszcz?dno?ci klienta s? niewystarczaj?ce?

Certyfikat depozytowy na raty?

Teksa?ski startup Self Lender, dzia?aj?cy w bran?y FinTech (financial technology) wymy?li? zupe?nie inne rozwi?zanie. Nie wymaga on od klienta du?ych oszcz?dno?ci na starcie. Klient zobowi?zuje si? jedynie do wp?acania na stosowny rachunek 97 dolarów miesi?cznie. W pewnym sensie mo?na to nazwa? kupowaniem na raty bankowego certyfikatu depozytowego. Po up?ywie roku certyfikat wart 1100 dolarów wraz z naliczonymi odsetkami staje si? w?asno?ci? klienta.

Ka?da rata jak po?yczka – i scoring ro?nie

W jaki sposób Self Lender poprawia histori? kredytow? klienta? Ka?da wp?acona rata raportowana jest przez startup do biura informacji kredytowej, na takiej samej zasadzie, jak zg?asza si? po?yczk? konsumpcyjn? – dlatego program nazywany jest „samopo?yczk?”. Je?li klient regularnie wp?aca? b?dzie na rachunek uzgodnion? sum?, spowoduje to podniesienie jego scoringu o oko?o 60 punktów.

Dzi? Ameryka, a kiedy Polska?

Procedura niesie za sob? oczywi?cie pewne koszty – ponad 50 dolarów mo?e by? warte podniesienie swojej oceny wiarygodno?ci kredytowej. W warunkach, w których m?odzi ludzie nie maj? ?atwo o zdobycie historii kredytowej, jest to jednak cena, któr? zdecydowanie warto ponie??. Pozostaje tylko czeka?, a? za przyk?adem finansistów z Teksasu pójd? równie? ich koledzy po fachu w naszym kraju.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *