1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Aneksy do umowy po?yczkowej – co trzeba o nich wiedzie??

Aneksy do umowy po?yczkowej – co trzeba o nich wiedzie??

Aneksy do umowy po?yczkowej – co trzeba o nich wiedzie??

Coraz wi?kszym zainteresowaniem klientów pozabankowych instytucji finansowych ciesz? si? nie chwilówki, a po?yczki ratalne. Zainteresowanie jest tym wi?ksze, im wi?cej pojawia si? atrakcyjnych ofert i im d?u?sze proponuje si? okresy sp?aty. Aktualnie po?yczkobiorcy mog? spotka? si? nawet z cztero- lub pi?cioletnim okresem sp?aty, co z ich punktu widzenia jest bardzo korzystne. Jakkolwiek trzeba mie? na uwadze, ?e w tym czasie w ?yciu po?yczkobiorcy mog? zaj?? pewne zmiany, które utrudni? lub uniemo?liwi? sp?at? w zak?adanej pierwotnie formie. W takich sytuacjach firma po?yczkowa mo?e pój?? na pewne ust?pstwa i ustali? indywidualny plan wspó?pracy. Konieczne b?dzie jednak podpisanie aneksu do obowi?zuj?cej umowy.

Czym jest aneks do umowy?

Aneks jest dokumentem równowa?nym i tak samo obowi?zuj?cym prawnie, jak umowa po?yczkowa i, je?eli zostanie sporz?dzony, stanowi jej integraln? cz???. Sporz?dza si? go, gdy:

 • zachodz? zmiany w postanowieniach umowy, zarówno te wywo?ane przez po?yczkodawc?, jak i po?yczkobiorc?;
 • w sk?ad umowy wchodz? nowe postanowienia, które zyskuj? moc obowi?zuj?c? wraz z podpisaniem aneksu;
 • niektóre postanowienia zostaj? uchylone;
 • w poprzedniej umowie by?y b??dy, które wymagaj? korekty.

W umowie po?yczkowej zwykle powinien znale?? si? zapis, ?e ka?da wprowadzana do niej zmiana powinna zosta? dokonana na pi?mie, w takiej samej formie, w jakiej zosta?a zawarta umowa. Zgodnie z tym, je?eli umowa zosta?a zawarta notarialnie (a tak zdarza si? w przypadku pozabankowych po?yczek hipotecznych), to równie? i aneks musi by? sporz?dzony w tej samej formie. W przypadku regularnej po?yczki, która spisywana jest w zwyk?ej formie dokumentowej (np. papierowej lub ka?dej innej, trwa?ej i mo?liwej do odtworzenia), sporz?dzenie i zawarcie aneksu odb?dzie si? dok?adnie w takiej samej formie, jak zawarcie umowy przy zaci?ganiu po?yczki.

Zgodnie z prawem, aneks mo?e wprowadzi? zmiany zmieniaj?ce wcze?niejsz? umow? w dowolny sposób i w nieograniczonym zakresie, o ile zgodz? si? na to obie strony umowy. Umowa taka mo?e by? te? kszta?towana w czasie, z czego wynika, ?e liczba aneksów równie? mo?e by? nieograniczona, nawet je?li mia?yby one prowadzi? do ca?kowitej zmiany postanowie? i wyd?wi?ku umowy pierwotnej.

Czego dotycz? aneksy w umowie po?yczkowej?

Cho? prawo nie nak?ada ogranicze? na zakres przedmiotowy aneksów do umowy po?yczkowej lub kredytowej, praktyka dowodzi, ?e wprowadzane zmiany dotycz? jedynie kilku szczególnych przypadków. Dowolno?? w tym wypadku jest ograniczona przez warunki stawiane przez po?yczkodawc? i ch?? ochrony w?asnych interesów. W wi?kszo?ci firm spisanie aneksu mo?e si? wi?c odby? wy??cznie w zak?adanych ramach. Zazwyczaj aneks do umowy po?yczkowej zostanie spisany, je?li:

 • dokonuje si? wcze?niejszej sp?aty po?yczki;
 • podwy?szona zostaje kwota po?yczki;
 • zmienia si? wysoko?? prowizji lub innych op?at po?yczkowych;
 • wyd?u?a si? sp?at? po?yczki, tj. zwi?ksza ilo?? rat;
 • uzyska si? zgod? na roz?o?enie chwilówki na raty;
 • zmienia si? harmonogram sp?aty, zmieniaj?c dzie? p?atno?ci raty, ale nie zmieniaj?c ogólnego czasu trwania sp?aty zobowi?zania.

Warto zauwa?y?, ?e niektóre z tych okoliczno?ci wyst?pi? ??cznie. Przyk?adowo, za ka?dym razem, gdy podwy?szy si? kwot? po?yczki, zmieni si? równie? wysoko?? op?at i mo?e wyd?u?y? si? okres sp?aty. Nie oznacza to, ?e do ka?dej ze zmian trzeba podpisa? kolejny dokument – aneks nie jest ograniczony tre?ciowo i mo?e wszystkie zmiany opisa? w jednym pi?mie.

Jakie informacje powinny znale?? si? w aneksie?

Aneks do umowy stworzony jest w formie podobnej, co sama umowa. Aby móg? by? uznany za wa?ny i zawarty zgodnie z prawem musi zawiera?:

 • Strony aneksu. W tym wypadku b?d? to dane po?yczkodawcy (nazwa, adres siedziby, NIP, REGON, KRS) oraz dane po?yczkobiorcy (imi? i nazwisko, adres, numer PESEL, numer dowodu to?samo?ci). Trzeba pami?ta? o tym, ?e strony musz? by? takie same, jak w przypadku umowy – niedopuszczalne jest, by aneks zosta? podpisany przez kogo? innego.
 • Numer umowy. Aneks musi jasno i klarownie wskazywa? na to, do jakiej umowy si? odnosi, gdy? sam nie ma mocy wi???cej, a nabywa j? dopiero w po??czeniu z dokumentem, którego dotyczy.
 • Przedmiot zmiany umowy. Je?eli jest to zmiana harmonogramu sp?aty, konieczne b?dzie ponowne okre?lenie ca?kowitego okresu sp?aty, nowej liczby rat, jak te? daty p?atno?ci ka?dej z nich. Ponownie przeliczone zostan? równie? op?aty po?yczkowe, a wi?c po?yczkodawca musi zawrze? w aneksie te? now? kwot? prowizji oraz innych kosztów, a tak?e nowy wska?nik RRSO.

Ile zap?acimy za aneks do umowy po?yczkowej?

Firmy po?yczkowe raczej nie praktykuj? pobierania op?at za podpisanie aneksu. Takich op?at w swojej umowie po?yczkowej nie przewiduj? firmy, takie jak Vivus, Wonga, LendOn, Aasa i wiele innych. W rzeczywisto?ci, op?aty za aneks pobierane s? bardzo rzadko i je?eli wyst?puj?, to zazwyczaj dotycz? tylko drugiego i kolejnych dokumentów. Taka sytuacja ma miejsce w firmie Mogo, udzielaj?ce po?yczek pod zastaw samochodu. Pierwszy aneks do umowy jest bezp?atny, ale ju? ka?dy kolejny b?dzie kosztowa? 85 z?otych.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *