1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Bezpieczne chwilówki online dla m?odych osób – czy takie istniej??

Bezpieczne chwilówki online dla m?odych osób – czy takie istniej??

chwilówki online

Chwilówki przychodz? z ratunkiem nie tylko tym potrzebuj?cym w krótkim czasie zgromadzi? znaczn? ilo?? gotówki. Wiadomo, ?e to równie? pomoc dla tych, którzy nie zarabiaj? du?o lub z ró?nych wzgl?dów nie mog? wzi?? kredytu. Do grupy wykluczonych wliczaj? si? tak?e osoby m?ode, wchodz?ce dopiero w doros?o?? i najcz??ciej pracuj?ce na tzw. umowie ?mieciowej. To w?a?nie one najcz??ciej przyznaj? si? do cz?stego, a nawet regularnego korzystania z chwilówek online.

Chwilówki online a wiek po?yczkobiorcy

Chwilówki online, wbrew cz?stemu przekonaniu, s? produktem przeznaczonych dla osób odpowiedzialnych, czyli takich, które s? pewne, ?e s? w stanie sp?aci? zobowi?zanie na czas. Z tego wzgl?du cz?sto po?yczkodawcy wyznaczaj? doln? granic? wieku na takim poziomie, który wed?ug nich mo?e by? wyznacznikiem w miar? ustabilizowanej sytuacji ?yciowej i materialnej. W wi?kszo?ci jest to 20-21 lat, a czasami nawet wi?cej. Nie ma te? problemów w tym, by chwilówk? online dosta?a osoba m?odsza, ju? w wieku 18 lat, cho? s? to zdecydowanie oferty rzadsze.

Mimo wszystko wprowadzenie takich ogranicze? pozwala my?le?, ?e m?ody doros?y nie jest po??danym po?yczkobiorcom i mo?e napotka? spore problemy na swojej drodze do chwilówki online.

Wysoko?? zarobków m?odych osób

Podstawowym problemem, którego do?wiadczaj? osoby m?ode staraj?ce si? o finansowanie, s? niewystarczaj?co wysokie dochody. To tak?e jeden z cz?stszych powodów odrzucenia ich wniosków o kredyt – je?li interesuj? ich wi?ksze, kilkutysi?czne kwoty zobowi?zania, niestety musz? obej?? si? smakiem.

Nie zawsze jest podane to, ile trzeba zarabia?, by móc otrzyma? chwilówk? online. W rzeczywisto?ci nie ma sztywno ustalonego minimum dochodowego, gdy? ka?da firma po?yczkowa podchodzi do tej kwestii indywidualnie. Mo?na jednak powiedzie?, ?e w wi?kszo?ci, aby chwilówki online mog?y zosta? przyznane, wystarcz? nawet trzycyfrowe zarobki. To naprawd? niewiele, dzi?ki czemu wniosek o chwilówk? mog? z?o?y? nawet osoby, które pracuj? dorywczo, w niepe?nym wymiarze godzin lub maj? inne, niepracownicze ?ród?o dochodów.

Akceptowane ?ród?a dochodów

Osoby m?ode, które wnioskuj? o zobowi?zanie finansowe, oceniane s? równie? pod k?tem tego, jak stabilne s? ich dochody i czy nie pracuj? na „umowach ?mieciowych”. Niestety, przy obecnym kszta?cie rynku pracy, z tym problemem borykaj? si? nawet osoby starsze z – wydawa?oby si? – ustabilizowan? sytuacj? zawodow?.

Chwilówki online z mniejsz? skrupulatno?ci? oceniaj? status zatrudnienia i przyk?adaj? wi?ksz? wag? do tego, w jakiej wysoko?ci s? te wp?ywy i czy s? one mniej lub bardziej regularne. W zwi?zku z tym szanse na otrzymanie takiej chwilówki online maj? równie? osoby, które:

  • pracuj? na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzie?o;
  • s? samozatrudnione;
  • s? freelancerami, czyli ?yj? „od zlecenia do zlecenia”;
  • s? uprawnione do pobierania ?wiadcze? spo?ecznych lub renty rodzinnej np. po zmar?ym rodzicu;
  • otrzymuj? stypendium naukowe.

Czy chwilówki online s? bezpieczne dla m?odych?

Najcz??ciej podnoszonym argumentem dotycz?cym nieprzyznawania kredytów osobom m?odym, jest troska o ich bezpiecze?stwo i to, czy b?d? w stanie wywi?za? si? ze zobowi?zania. Jest w tym oczywi?cie cz??? prawdy, ale z drugiej strony – nie sprawia to, ?e chwilówki online dla m?odych b?d? dla nich automatycznym zagro?eniem. Nie s? one bowiem oferowane przez podejrzane, prywatne osoby, które korzy?ci czerpi? z wykorzystywania ci??kiej sytuacji osób wykluczonych finansowo (radzimy nigdy nie korzysta? z takich ofert!). Wr?cz przeciwnie – chwilówki online s? produktem regulowanym przez kilka ustaw i przez to ich udzielanie musi opiera? si? na rzetelnym badaniu zdolno?ci kredytowej. Udzielenie chwilówki online jest wi?c odpowiedzialne i pozostawia du?? szans? na sp?acenie zobowi?zania – to, czy zako?czy si? ono sukcesem, zale?y w wi?kszej mierze od tego, jakie podej?cie do sp?acenia chwilówki online zaprezentuje sam po?yczkobiorca, a nie tylko firma po?yczkowa.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *