1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Bezp?atne raporty BIK, BIG, KRD i ERIF – jak z nich korzysta??

Bezp?atne raporty BIK, BIG, KRD i ERIF – jak z nich korzysta??

Bezp?atne raporty BIK, BIG, KRD i ERIF – jak z nich korzysta??

Korzystanie z rejestrów d?u?ników oraz rejestru historii kredytowej ma kluczowe znaczenie nie tylko dla osób dbaj?cych o swoje bezpiecze?stwo finansowe, ale i dla tych, którzy chc? rozs?dnie korzysta? z produktów finansowych oferowanych przez banki i instytucje finansowe. Podobnie du?e znaczenie ma dla osób prowadz?cych w?asn? firm?, chc?cych sprawdzi? potencjalnego kontrahenta lub wpisa? do rejestru podmioty posiadaj?ce zobowi?zanie finansowe wobec nich. Narz?dziami uniwersalnymi i odpowiadaj?cymi wszechstronnym potrzebom s? w takim przypadku rejestry BIK oraz BIG. W jaki sposób funkcjonuj??

Raporty BIK – jak ich u?ywa??

Baza BIK jest zapisem historii kredytowej danego kredyto- lub po?yczkobiorcy z ostatnich 5 lat – po tym czasie wygasa prawo do przetwarzania danych osobowych w przypadku zobowi?za? przeterminowanych. Zbierane s? tam informacje pozytywne i negatywne dotycz?ce kredytów, po?yczek, kart kredytowych czy zakupów na raty. Sp?aty terminowe s? premiowane dodatkowymi punktami, za? sp?aty po terminie – karane punktami ujemnymi. Na podstawie ilo?ci punktów ustala si? wiarygodno?? przysz?ego po?yczkobiorcy oraz ryzyko niesp?acenia przez niego zobowi?zania.

Wpisów do BIK mog? dokonywa? tylko instytucje finansowe wspó?pracuj?ce z tym rejestrem, tj. banki, SKOK-i oraz firmy po?yczkowe. Jakkolwiek, wgl?d do danych dost?pny jest równie? dla konsumentów, ale tylko w odniesieniu do swojej osoby i w innym zakresie ni? podmiot udzielaj?cy zobowi?zania (patrz: „Do jakich informacji w BIK ma dost?p firma po?yczkowa?”).

BIK daje mo?liwo?? ?atwego i szybkiego dost?pu do historii kredytowej osobom fizycznym, pod warunkiem, ?e zainteresowany ni? konsument za?o?y konto w serwisie www.bik.pl. Znajdzie tam krótki formularz, który trzeba uzupe?ni? niezb?dnymi danymi osobowymi – tak?e numerem PESEL oraz numerem dokumentu to?samo?ci – a nast?pnie potwierdzi? swoj? to?samo?? za pomoc? przes?ania skanu tego? dokumentu lub za pomoc? kodu weryfikacyjnego wys?anego przez BIK listem poleconym. Utworzenie konta pozwoli na pobieranie cyklicznych raportów.

O czym informuje BIG Infomonitor?

Cz?sto nie zdajemy sobie sprawy z tego, ?e rejestr BIG jest w rzeczywisto?ci nazw? zbiorcz? dla kilku innych rejestrów d?u?ników, w tym powszechnie rozpoznawanego KRD, a tak?e ERIF oraz Infomonitor. To w?a?nie ten ostatni najcz??ciej uto?samiany jest z nazw? BIG. Zbiera on i przechowuje dane dotycz?ce przeterminowanych zobowi?za? finansowych zarówno osób fizycznych, jak i firm, a dodatkowo umo?liwia tak?e pozyskanie danych z BIK oraz Zwi?zku Banków Polskich.

Do rejestru BIG Infomonitor trafiaj? informacje o zad?u?eniu wynosz?cym przynajmniej 200 z?otych i b?d?cym przeterminowanym od co najmniej 60 dni. Dodatkowo, aby wpis o d?ugu móg? zosta? skutecznie wpisany do bazy, wierzyciel musi poinformowa? o tym d?u?nika przynajmniej 14 dni wcze?niej i tym samym da? mu szans? na sp?at? d?ugu lub wyja?nienie sytuacji, gdy d?ug zosta? naliczony bezpodstawnie.

Inaczej ni? w BIK, wpisy do BIG Infomonitor mog? dokonywa? równie? osoby fizyczne, o ile posiadaj? tytu? wykonawczy do d?ugu. Poza tym, z us?ug tego rejestru korzystaj? równie? takie instytucje, jak: banki, firmy po?yczkowe, podmioty administracji pa?stwowej i firmy prywatne. W tym przypadku konieczne jest jednak podpisanie stosownej umowy.

W przypadku osób fizycznych raport Infomonitor mo?e zosta? pobrany w odniesieniu do w?asnej osoby oraz w odniesieniu do firmy. Nie jest jednak mo?liwe pobranie raportu dotycz?cego innej osoby fizycznej. Aby otrzyma? po??dane informacje, nale?y za?o?y? konto w systemie Infomonitor na www.big.pl. Rejestracja przebiega online, analogicznie do rejestracji w rejestrze BIK.

KRD i ERIF – najpopularniejsze rejestry d?u?ników

KRD jest jedn? z najcz??ciej sprawdzanych przez instytucje po?yczkowe baz nale??cych do Biur Informacji Gospodarczej. Jest to rejestr d?u?ników ró?nego typu – zarówno przedsi?biorców, jak i osób fizycznych – w którym zbierane s? informacje na temat zad?u?e?, ale te? i informacji dotycz?cych terminowego wywi?zywania si? ze swoich zobowi?za?.

Z powodu swojej powszechno?ci i rozpoznawalno?ci, wpis do KRD jest cz?sto najlepszym sposobem na odzyskanie wierzytelno?ci. Aby tak mog?o si? sta?, d?ug musi opiewa? na co najmniej 200 z?otych w przypadku osób fizycznych i co najmniej 500 z?otych w przypadku firm. Kolejnym warunkiem dokonania wpisu jest podj?cie tzw. czynnych dzia?a? zmierzaj?cych do odzyskania pieni?dzy. Wynika z tego, ?e przynajmniej raz musi zosta? wystosowane pismo z wezwaniem do zap?aty i odpowiednim dopiskiem informuj?cym, ?e brak sp?aty b?dzie skutkowa? zg?oszeniem do KRD.

Dzia?aj?c? na podobnej zasadzie, ale mniej popularn? baz? d?u?ników jest ERIF. Dost?p do tego rejestru maj? banki, firmy po?yczkowe, w?adze samorz?dowe, przedsi?biorcy, spó?ki prawa handlowego, a nawet konsumenci – czyli wszystkie te grupy, które maj? dost?p do KRD. W podobny sposób mo?na dokona? równie? wpisu. Co prawda, wymaga to podpisania stosownej umowy, ale jest ona dost?pna dla ka?dego i jedynym wymogiem dotycz?cym jej zawarcia jest posiadanie odpowiedniego tytu?u prawnego do wierzytelno?ci.

Warunkiem uzyskania raportów zarówno w KRD, jak i ERIF jest zarejestrowanie si? w odpowiadaj?cych im serwisach: www.konsument.krd.pl oraz www.infokonsument.pl. Zarejestrowanie konta w obu serwisach nie poci?ga za sob? ?adnych op?at.

Ile kosztuje sprawdzenie siebie w BIK i BIG?

Bezp?atne korzystanie z baz danych BIK oraz BIG (Informonitor, KRD, ERIF) przys?uguje konsumentom w ramach tak zwanej informacji ustawowej raz na 6 miesi?cy. Cz?stsze pobieranie raportów jest p?atne – czasami ka?dorazowo, a czasami przys?uguje bez limitu w ramach op?acanego miesi?cznie abonamentu. P?atne jest równie? wpisanie d?u?nika do tych rejestrów i jest to koszt wynosz?cy oko?o kilkudziesi?ciu z?otych.

W przypadku pobrania informacji gospodarczej (na temat firmy lub osoby fizycznej, je?li jest si? przedsi?biorc?) z KRD, ERIF i Infomonitor op?ata b?dzie wynosi? 24,39 z?otych wed?ug cennika. Pobranie raportu na swój temat – od 7,50 do 26 z?otych, w zale?no?ci od tego, czy pobieramy raport online, czy korespondencyjnie.

Konto osoby fizycznej w serwisie www.infokonsument.pl, które zapewnia dost?p do wi?kszej liczby raportów, to koszt 12 z?otych za roczn? us?ug? MONITORUJ SIEBIE. Pobranie raportu o firmie jest ju? dro?sze i kosztuje 34,99 z?otych, ale umo?liwia tak?e uzyskanie dodatkowego raportu z innej bazy w ramach Biur Informacji Gospodarczej.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *