1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. BIK: system umo?liwi blokowanie wzi?cia po?yczki online

BIK: system umo?liwi blokowanie wzi?cia po?yczki online

bik

Powstanie system, który umo?liwi nam zastrze?enie, ?e nie chcemy bra? ?adnych kredytów ani po?yczek – og?osi?o Biuro Informacji Kredytowej. W ten sposób b?dzie mo?na ochroni? si? przed ryzykiem wykorzystania osobistych danych do wy?udzania pieni?dzy na nasze nazwisko. Dotyczy? to b?dzie m.in. szybkich po?yczek online, które wymagaj? minimum formalno?ci.

Dane personalne w niebezpiecze?stwie

Ujawnione przez Ministerstwo Cyfryzacji 12 sierpnia anomalie, zwi?zane z pobieraniem przez kancelarie komornicze danych z bazy PESEL, zaniepokoi?y Polaków. Zaistnia?o ryzyko, ?e osobiste informacje prawie pó?tora miliona obywateli mog?y zosta? przej?te przez osoby niepowo?ane. Takie dane, jak np. imi?, nazwisko, PESEL czy numer i seria dowodu osobistego wykorzystywane s? w procedurach pobierania kredytów i po?yczek. Dysponuj?c nimi, oszu?ci s? w stanie podj?? po?yczk? na nasze nazwisko, bez naszej wiedzy.

Credit freeze – zamro?one dane

Biuro Informacji Kredytowej zapowiedzia?o opracowanie systemu, który pozwoli?by klientom zastrzec, ?e nie chc? bra? kredytów i po?yczek, tak zwane credit freeze. Wed?ug prezesa BIK, Mariusza Cholewy, pomys? jest pozytywnie opiniowany przez banki i firmy po?yczkowe. One równie? trac? na przypadkach wy?udzania po?yczek na podstawie fa?szywych danych.

Im mniej formalno?ci, tym wi?ksza szansa oszustów

Wyciek danych osobistych z bazy PESEL jest szczególnie niebezpieczny w kontek?cie szybkich po?yczek internetowych. Po?yczki online wyró?niaj? si? bowiem tym, ?e ich pobranie wi??e si? z minimum formalno?ci i mo?na wnioskowa? o nie za po?rednictwem komputera. Oszust dysponuj?cy cudzymi danymi osobistymi mo?e wi?c bez trudu wy?udzi? po?yczk? online.

Alert SMS na stra?y naszych danych

System credit freeze, który by?by w stanie blokowa? takie próby wy?udzenia, móg?by by? wprowadzony w ?ycie po up?ywie oko?o roku. Konieczne jest ustalenie licznych kwestii techniczno-prawnych, na przyk?ad w którym momencie BIK mia?by informowa? bank lub firm?, ?e klient wpisany jest do systemu. Ju? teraz dzia?a natomiast us?uga Alert, która informuje drog? SMS-ow? o tym, ?e kto? sk?ada wniosek o kredyt na nasze dane. Us?uga jest p?atna, ale zdaniem prezesa BIK, cieszy si? ogromnym zainteresowaniem obywateli.

Jak sprawdzi?, czy kto? pyta? o nasz PESEL?

Bezp?atnych informacji o tym, czy jaka? firma lub bank poszukiwa?y o nas informacji na podstawie numeru PESEL udziela natomiast Krajowy Rejestr D?ugów. Informacje o tym, jakie nasze dane znajduj? si? w bazie PESEL i jakie instytucje si? po nie zwraca?y, sprawdzi? mo?na w Ministerstwie Cyfryzacji. Aby to zrobi?, nale?y z?o?y? do Ministerstwa wniosek elektroniczny podpisany profilem zaufanym, lub wys?a? wype?niony i podpisany wniosek na adres Ministerstwo Cyfryzacji, Departament Ewidencji Pa?stwowych, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, z dopiskiem SRP.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *