1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Wszystko o: Biuro Informacji Gospodarczej

Wszystko o: Biuro Informacji Gospodarczej

dokument

Biuro Informacji Gospodarczej, potocznie znane jako BIG to instytucja zajmuj?ca si? gromadzeniem i przetwarzaniem danych dotycz?cych nierzetelnych d?u?ników oraz ogólnej wiarygodno?ci p?atniczej osób i podmiotów.

Polskie BIG

W naszym kraju nie funkcjonuje jedno centralne Biuro Informacji Gospodarczej. Zgodnie z ustaw? z dnia 9 kwietnia 2010 r. (o udost?pnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych), reguluj?c? dzia?alno?? BIG, w Polsce dopuszczalna jest dzia?alno?? wielu Biur Informacji Gospodarczej. Wszystkie one dzia?aj? pod ?cis?ym nadzorem Ministerstwa rozwoju.

W chwili obecnej w naszym kraju funkcjonuje a? pi?? BIG-ów:

 • BIG InfoMonitor,
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG),
 • Krajowa Informacja D?ugów Telekomunikacyjnych (KIDT).
 • Krajowy Rejestr D?ugów BIG,
 • Rejestr D?u?ników ERIF BIG.

Ka?de z powy?szych to samodzielny, niezale?ny podmiot prowadz?cy w?asn? baz? informacji o d?u?nikach. Z uwagi na konkurencyjny charakter dzia?alno?ci podmioty te nie prowadz? wymiany danych pomi?dzy sob?, nale?y zatem pami?ta?, ?e pozytywna weryfikacja w jednym z BIG nie gwarantuje niestety analogicznego wyniku w pozosta?ych. Powy?sza sytuacja spowodowana jest równie? faktem, i? wierzyciele bardzo rzadko decyduj? si? na zg?oszenie informacji o zaleg?o?ciach do wszystkich pi?ciu biur.

Kiedy mo?na trafi? do BIG?

Zgodnie z obowi?zuj?cym w Polsce prawem, aby dokona? wpisu d?u?nika b?d?cego konsumentem do rejestru BIG spe?nione musz? by? ??cznie nast?puj?ce warunki:

 • zobowi?zanie wynika z okre?lonego stosunku prawnego, czyli np. umowy kredytowej, ale tak?e umowy o dostarczeniu energii, umowy o ?wiadczeniu us?ug telekomunikacyjnych itd.,
 • ??czna kwota zad?u?enia wynosi minimum 200 z?otych, a okres wymagalno?ci wynosi co najmniej 60 dni,
 • up?yn?? co najmniej miesi?c od momentu wys?ania do d?u?nika listem poleconym lub dor?czenia do r?k w?asnych wezwania do zap?aty wraz z ostrze?eniem o mo?liwo?ci dokonania wpisu w BIG.

Wyj?tek od powy?szego stanowi sytuacja w której wierzyciel dysponuje s?dowym tytu?em wykonawczym, w takim przypadku do dokonania wpisu musz? by? spe?nione ??cznie jedynie dwa warunki:

 • up?yn??o co najmniej 14 dni od momentu wys?ania do d?u?nika listem poleconym albo dor?czenia do r?k w?asnych wezwania do zap?aty wraz z ostrze?eniem o mo?liwo?ci dokonania wpisu w BIG.
 • zg?oszenie o zad?u?eniu zosta?o przekazane do BIG wraz z informacj? okre?laj?c? dane organu orzekaj?cego, dat? wydania i sygnatur? tytu?u wykonawczego stwierdzaj?cego to zobowi?zanie.

Co mo?na sprawdzi? w BIG?

Przepisy prawa precyzyjnie reguluj? kto, co i kiedy mo?e sprawdzi? w rejestrach BIG. W przypadku przedsi?biorców przepisy pozwalaj? na sprawdzenie informacji o dowolnym przedsi?biorcy bez ?adnych ogranicze? oraz informacji na temat konsumenta za jego pisemn? zgod?.

Uprawnienia konsumentów s? nieco w??sze, a mianowicie pozwalaj? na sprawdzenie dowolnego przedsi?biorcy bez ogranicze? oraz siebie samego, bezp?atnie raz na pó? roku. Konsumenci nie maj? mo?liwo?ci sprawdzania danych dotycz?cych innych konsumentów.

Pozytywnie w BIG

Cze?? z polskich Biur Informacji Gospodarczej zajmuje si? równie? zbieraniem pozytywnych informacji dotycz?cych terminowego regulowania zobowi?za?, tj. nie pó?niej ni? w przeci?gu 60 dni od terminu wymagalno?ci.

BIG, a BIK – jaka ró?nica?

G?ówn? cech? odró?niaj?c? BIG od BIK (Biuro Informacji Kredytowej) jest ich dost?pno?? dla podmiotów ze wszystkich sektorów gospodarki. Dzia?alno?? BIK skierowana jest wy??cznie dla podmiotów dzia?aj?cych na rynkach finansowych tj. banków oraz SKOKów.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *