1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Brak historii w BIK – czy dostan? po?yczk??

Brak historii w BIK – czy dostan? po?yczk??

Brak historii w BIK – czy dostan? po?yczk??

Ocena zdolno?ci i wiarygodno?ci kredytowej to jedne z podstawowych procedur, z którymi trzeba si? liczy?, chc?c wzi?? kredyt albo chwilówk?. Mylnym przekonaniem jest za? to, ?e pozabankowe firmy po?yczkowe nie sprawdzaj? rejestru Biura Informacji Kredytowej. Tymczasem robi? tak, nawet je?li decyduj? si? udzieli? po?yczki osobie z negatywn? histori? kredytow?, Weryfikacja BIK jest sposobem na to, by wiedzie?, jakie ryzyko niesie ze sob? udzielenie po?yczki konkretnemu po?yczkobiorcy. Wi?kszo?? firm decyduje si? po?ycza? wy??cznie osobom wiarygodnym, maj?cym dobry scoring. Czy w zwi?zku z tym wiarygodna b?dzie tak?e osoba, która nie posiada ?adnej historii kredytowej?

Niewidzialni w BIK – dlaczego nie s? klientami po??danymi?

Cho? trudno w to uwierzy?, nawet w dzisiejszych czasach zdarzaj? si? osoby, które nigdy nie mia?y do czynienia z po?yczkami, kredytami, a nawet zakupami na raty. Z jednej strony, nie posiadaj? ?adnych negatywnych wpisów w BIK, co powinno ?wiadczy? na ich korzy??, ale z drugiej – brak jakiegokolwiek, nawet najmniejszego zobowi?zania te? mo?e zaniepokoi? po?yczkodawc?. Dlaczego?

Klient po raz pierwszy zwracaj?cy si? do po?yczkodawcy o finansowanie nie jest jeszcze sprawdzony w praktyce. Nie jest znana jego solidno?? i rzetelno??, a po?yczkodawca nie wie o tym, w jaki sposób b?dzie on sp?aca? po?yczk?, je?li zostanie mu udzielona. W takim momencie z pomoc? przychodzi mu zdolno?? kredytowa klienta, która mo?e da? po?yczkodawcy pewno??, ?e ten b?dzie dysponowa? ?rodkami pieni??nymi, by sp?aci? po?yczk?.

Dope?nieniem analizy jest równie? weryfikacja wiarygodno?ci. Niefigurowanie w bazach d?u?ników, takich jak KRD czy BIG jest oczywi?cie rzecz? pozytywn?, ale niefigurowanie w BIK sprawi, ?e analiza po?yczkodawcy b?dzie niepe?na. BIK pozwala mu bowiem lepiej pozna? wnioskodawc?, mo?e si? dowiedzie?, ile razy ten zaci?ga? swoje zobowi?zania i czy wszystkie z nich zosta?y sp?acone w terminie. Daje to przekonanie o tym, ?e wnioskodawca charakteryzuje si? solidno?ci?, uprawdopodabnia sp?at? i zmniejsza ryzyko utraty po?yczonego kapita?u. Jest to wa?ne szczególnie ze wzgl?du na to, ?e niesp?acona po?yczka to naprawd? spora strata dla firmy. Nawet je?li d?ug przejmie s?d, a komornik wyegzekwuje nale?no?ci, to w tym momencie d?ug i tak b?dzie nale?a? ju? do firmy windykacyjnej, która od instytucji po?yczkowej wykupi d?ug za u?amek jego warto?ci.

Banki uwielbiaj? BIK

Zaci?gni?cie kredytu w banku, je?li nie posiada si? ?adnej historii kredytowej, mo?e by? utrudnione. Pozytywna historia kredytowa jest bowiem jednym z najwa?niejszych czynników przes?dzaj?cych o udzieleniu kredytu. Nie trzeba od razu zak?ada?, ?e kredytu si? nie dostanie, bo to oczywi?cie nie jest przes?dzone. Nale?y si? jednak spodziewa?, ?e kredyt mo?e nie zosta? udzielony w kwocie, w której by?my chcieli. Dla kredytobiorców z ca?kowicie czyst? kart? przewidziane s? raczej mniejsze sumy – takie, których utrata nie b?dzie stanowi?a du?ej straty dla banku. Podobnie, negatywne wpisy dotycz?ce opó?nie? w sp?acie lub w ogóle braku sp?aty zwykle spowoduje stanowcz? odmow? udzielania finansowania.

Chwilówki nie skre?laj? nikogo na starcie

Co prawda, wi?kszo?? firm po?yczkowych nie udzieli po?yczki osobom posiadaj?cym niski scoring, ale raczej nie zdarzy si? sytuacja, w której finansowanie zostanie odmówione w przypadku, gdy kto? nie posiada ?adnej historii kredytowej. Je?li tak si? stanie, to prawdopodobnie przyczyna b?dzie le?a?a tak?e w dramatycznie niskiej zdolno?ci kredytowej takiego klienta. Klienci, których nie sposób znale?? w BIK, musz? zarabia? napraw? ma?o, ?eby po?yczki nie otrzyma?. Koniec ko?ców to w ko?cu rzeczywista zdolno?? do sp?aty rat jest g?ównym wyznacznikiem tego, ?e po?yczkobiorca z du?ym prawdopodobie?stwem odda pieni?dze.

Pozytywne wpisy w BIK nie pomog?, je?li sytuacja finansowa po?yczkobiorcy jest w naprawd? z?ej kondycji. I odwrotnie – stabilne ?ród?o wysokich zarobków pomo?e w przypadku, gdy po?yczkobiorca posiada niewielkie zaleg?o?ci w BIK, a jego scoring jest niezadowalaj?cy. Na takiej zasadzie zwykle dzia?aj? po?yczki bez BIK, w których rekompensat? i ubezpieczeniem sp?aty s? w?a?nie wysokie zarobki. Tak? polityk? mo?na spotka? w firmach takich jak LendOn, Ferratum, Miloan, CreditStar czy Alegotówka.

Warto by? w BIK!

Mimo wszystko, pozytywne wpisy w Biurze Informacji Kredytowej s? przydatne i warto w nie inwestowa?. Mo?e to pomóc w przysz?o?ci, kiedy potrzebowa? b?dziemy wi?kszych kwot ni? te, które mog? zaproponowa? firmy po?yczkowe. Nie sposób tutaj nie wspomnie? równie? o kredycie mieszkaniowym, którego uzyskanie mo?e zosta? przekre?lone przez tak zwan? „czyst?” kart?. Mo?na ratowa? si? kredytem studenckim, zakupami na raty, czy u?ywaniem karty kredytowej – takie transakcje równie? maj? pozytywny wp?yw na status w Biurze Informacji Kredytowej.

Firmy po?yczkowe równie? dokonuj? wpisów w BIK, wi?c zaci?ganie chwilówek czy po?yczek ratalnych z pewno?ci? przys?u?y si? po?yczkobiorcom, o ile oczywi?cie zobowi?zania b?d? sp?acane w terminie. Drobna chwilówka mo?e tak?e podreperowa? wizerunek po?yczkobiorcy i podwy?szy? jego scoring, je?li posiada on ju? negatywne wpisy. Taki rozwi?zanie jest równie? korzystne finansowo, je?li korzysta si? z darmowych chwilówek.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *