1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Chcesz wzi?? chwilówk?? Sprawd?, sk?d czerpa? przydatne informacje

Chcesz wzi?? chwilówk?? Sprawd?, sk?d czerpa? przydatne informacje

wykresy

Pomimo tego, ?e chwilówki ciesz? du?? popularno?ci? w?ród klientów firm pozabankowych, z ich tematem wci?? wi??e si? sporo w?tpliwo?ci i niedomówie?. Na jakich zasadach dzia?aj?? Jakie warunki nale?y spe?ni?, aby móc ubiega? si? o tego typu po?yczk?? I wreszcie, z us?ug której firmy skorzysta?, by czu? si? pewnie i bezpiecznie? Je?li i Ciebie dr?cz? te pytania, to znak, ?e o szybkich po?yczkach wci?? wiesz zdecydowanie za ma?o. Sk?d wi?c czerpa? informacje na ich temat? Sporo wiadomo?ci mo?na znale?? zarówno w placówkach firm ?wiadcz?cych tego rodzaju us?ugi finansowe, jak i na prowadzonych przez nie stronach internetowych. Niestety ze wzgl?du na ich ilo??, przeanalizowanie ka?dej z nich zajmuje sporo czasu. Bardzo praktyczn? funkcj?, znacznie odci??aj?c? nasz? uwag? w tym zakresie, spe?nia nasza porównywarka Chwillowki.pl. Dzi?ki zebraniu w jednym miejscu ogólnych zasad przydzielania po?yczek w ró?nych firmach, ka?dy klient mo?e w szybki, ?atwy i wygodny sposób uzyska? wszystkie wa?ne dane i spo?ród wielu propozycji wybra? t?, która jest najbardziej adekwatna do jego potrzeb.

Praktyczny sposób na chwilówk?

Na rynku us?ug finansowych mo?na znale?? mnóstwo ofert szybkich po?yczek, a firm zajmuj?cych si? ich ?wiadczeniem wci?? przybywa. Nic wi?c dziwnego, ?e klient, którego wiedza na temat chwilówek jest raczej przeci?tna, ?eby nie powiedzie? wprost – bardzo znikoma, staj?c w obliczu tak wielu mo?liwo?ci wyboru, nie wie, która z nich oka?e si? dla niego naprawd? korzystna. A przecie? chodzi w?a?nie o to, aby po?yczka pozwoli?a mu w pe?ni wykorzysta? pozyskane ?rodki, bez obaw o to, ?e ich sp?ata przyniesie mu wi?cej k?opotów ni? przyjemno?ci. Aby u?atwi? po?yczkobiorcom ten trudny wybór, specjali?ci w dziedzinie szeroko poj?tych finansów opracowali bardzo praktyczn? porównywark? po?yczek, która zawieraj? gotowe zestawienia chwilówek ró?nych firm, wraz z ogólnymi zasadami ich przyznawania.

W?ród nich znale?? mo?na zarówno propozycje wiod?cych firm, jak i tych odrobin? mniej znanych. Potencjalni klienci maj? wówczas jak najbardziej przejrzyst? sytuacj?, co do zasad funkcjonowania ka?dej z nich. Zazwyczaj zawarte s? w nich najwa?niejsze dane, takie jak maksymalna kwota po?yczki, wysoko?? oprocentowania, naliczanej prowizji oraz ewentualnych op?at dodatkowych, d?ugo?? terminu sp?aty oraz warunki, jakie musi spe?ni? osoba ubiegaj?ca si? o przyznanie po?yczki.

Aby uzyska? przejrzyste zestawienie najkorzystniejszych ofert, wystarczy na stronie internetowej w odpowiednim polu wpisa? lub zaznaczy? kwot?, jak? chcemy po?yczy? oraz okre?li? dogodny dla nas termin jej sp?aty. Porównywarka sama wyszuka te rodzaje po?yczek, których warunki s? najbardziej korzystne dla klienta. Jednym s?owem szybko, wygodnie i bardzo praktycznie, a co najwa?niejsze bez zb?dnej straty czasu i energii.

Chwilówka chwilówce nierówna

Cho? wydawa? by si? mog?o, ?e ka?dy rodzaj po?yczki powinien by? do siebie podobny, tak naprawd? warunki ka?dej z nich mog? by? zupe?nie ró?ne. Wspólnym mianownikiem wszystkich chwilówek niezmiennie pozostaje szybko?? rozpatrywania wniosku oraz przelania ?rodków na wskazany przez po?yczkobiorc? numer indywidualnego rachunku bankowego. Analizuj?c natomiast maksymaln? wysoko?? po?yczki, jak i jej pozosta?e warunki, bez trudu mo?na zauwa?y? rozbie?no?ci pomi?dzy poszczególnymi ofertami. Dlatego poszukuj?c korzystnej chwilówki, warto po?wi?ci? odrobin? czasu na poznanie ró?nych propozycji. Co warto wzi?? pod uwag? w trakcie dokonywania tego rodzaju analiz?

Na pocz?tek oczywi?cie maksymaln? sum?, jak? mo?emy po?yczy? – zw?aszcza, je?li przekracza ona kilka tysi?cy z?otych. Nie ka?da bowiem firma oferuje chwilówki na du?e kwoty. Mo?na spotka? si? z sytuacjami, w których po?yczkobiorca mo?e po?yczy? maksymalnie oko?o pi?ciu tysi?cy z?otych. Niekiedy suma ta mo?e zosta? zwi?kszona pod warunkiem spe?nienia dodatkowych wymogów (na przyk?ad wykazanie si? przychodem o okre?lonej warto?ci lub dostarczenie za?wiadczenia o charakterze zatrudnienia).

Kolejna z ró?nic pomi?dzy chwilówkami dotyczy terminu ich sp?aty. W zale?no?ci od oferty, mo?e on wynosi? od kilku tygodni do kilkudziesi?ciu miesi?cy (chwilówki na raty). W tym miejscu warto zwróci? uwag? na funkcj? dodatkow? proponowan? przez niektóre firmy, która dotyczy mo?liwo?ci wyd?u?enia terminu sp?aty zobowi?zania. Dobrze, je?li taka mo?liwo?? zostanie zawarta w opisie dost?pnym na stronie porównywarki wraz z dok?adnym wyja?nieniem jej zasad. Wyd?u?enie czasu sp?aty po?yczki wi??e si? z dodatkowymi kosztami.

Nie bez znaczenia pozostaje oczywi?cie sam koszt po?yczki. Tak?e w tym wzgl?dzie mo?na natrafi? na du?e rozbie?no?ci. W niektórych ofertach wysoko?? naliczanej przez firmy prowizji jest sta?a, w innych za? ulega zmianom w zale?no?ci od po?yczanej sumy. Poza tym dobra porównywarka powinna dostarcza? równie? informacji na temat dost?pnych promocji, w wyniku których po spe?nieniu okre?lonych warunków koszty po?yczki zostan? obni?one, na przyk?ad 0% prowizji za pierwsz? po?yczk?.

Je?li na chwilówk? decydujemy si? po raz kolejny, skorzystanie z porównywarki pomo?e zaoszcz?dzi? czas przeznaczony na szukanie w?a?ciwej oferty, co wi??e si? z faktem zastrzegania przez niektóre firmy po?yczkowe dopuszczalnej ilo?ci po?yczek zaci?ganych przez jednego klienta. W dobrym zestawieniu najlepszych chwilówek nie mo?e zabrakn?? tak?e wskazania ofert, które zak?adaj? mo?liwo?? ratalnej sp?aty po?yczki. Skorzystanie z tej opcji bardzo cz?sto zapobiega trudno?ciom w sp?acie zad?u?enia, chroni?c nas tym samym przed k?opotami finansowymi.

Co musisz sprawdzi??

Poza wspomnianymi wcze?niej ogólnymi warunkami chwilówek, powinni?my zapozna? si? te? z wymaganiami, jakie wobec swoich potencjalnych klientów stawiaj? firmy udzielaj?ce po?yczek. Dzi?ki temu unikniemy niepotrzebnej straty czasu i zaoszcz?dzimy sobie rozczarowa?. Wymagania te mog? by? bardzo zró?nicowane. Dla przyk?adu niektóre z firmy ??daj? wykazania wysoko?ci uzyskiwanych dochodów, a inne nie. Podobnie jest w przypadku historii kredytowej. Dzi?ki porównywarce od razu mo?emy znale?? firmy, których wymaganiom jeste?my w stanie sprosta?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *