1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Chwilówka bez sprawdzania baz d?u?ników – gdzie jej szuka??

Chwilówka bez sprawdzania baz d?u?ników – gdzie jej szuka??

znak zapytania

Twoja historia kredytowa w Biurze Informacji Kredytowej pozostawia wiele do ?yczenia? Z powodu zad?u?enia zosta?e? wpisany na „czarn? list?”? Nie martw si?. Cho? Twoje szanse na otrzymanie kredytu bankowego s? w?a?ciwie zero, korzystaj?c z us?ug pozabankowych po?yczkodawców wci?? mo?esz otrzyma? dodatkow? gotówk?. Zw?aszcza, je?li si?gniesz do kieszeni po?yczkodawcy, który udzieli Ci chwilówki bez sprawdzania baz d?u?ników? Gdzie ich szuka?? Podpowiadamy.

Sk?adaj?c wniosek o kredyt w banku musisz liczy? si? z tym, ?e kredytodawca dok?adnie Ci? „prze?wietli”. Zweryfikuje wysoko?? Twoich zarobków i kwot? miesi?cznych kosztów. Sprawdzi, ile osób masz na utrzymaniu i ile pieni?dzy zostanie w Twoim portfelu po pokryciu wszystkich regularnych zobowi?za?.

Nie zapomni równie? sprawdzi? Twojej historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej, zajrzy tak?e do biur informacji gospodarczej – Rejestru D?u?ników ERIF, BIG InfoMonitora oraz Krajowego Rejestru D?ugów. Po co? Po to, by sprawdzi? czy jeste? wiarygodnym, rzetelnym klientem.

Czym jest Biuro Informacji Kredytowej?

Biuro Informacji Kredytowej, czyli popularny BIK gromadzi informacje na temat po?yczek i kredytów – opó?nie? w sp?acie oraz terminowo op?acanych rat. Wbrew obiegowej opinii nie jest to wi?c rejestr d?u?ników, a wiarygodne, bardzo pomocne ?ród?o informacji dla po?yczkodawców.

Nie wszyscy wiedz?, ?e a? 90 proc. informacji, zgromadzonych przez BIK to informacje pozytywne.

BIK a wiarygodno?? kredytowa po?yczkodawcy

Je?li sp?acasz swoje kredyty i po?yczki w terminie, Twoja historia kredytowa b?dzie bardzo dobra. Po?yczkobiorca z tak? histori? to dla banku klient idealny.

Je?li posiadasz du?e opó?nienia i niejednokrotnie zwleka?e? ze zwrotem raty kilkana?cie, a nawet kilkadziesi?t dni, Twój scoring, czyli ocena punktowa w BIK-u poszybuj? w dó?. Osoba z niskim scoringiem nie jest dla banku wiarygodnym klientem. Negatywna historia kredytowa mo?e sta? si? przyczyn? odmownej decyzji banku.

Co wa?ne, kiepska historia w BIK-u mo?e utrzymywa? si? nawet przez 5 lat, powoduj?c problemy z zaci?ganiem kolejnych po?yczek w bankach i instytucjach pozabankowych.

Czym s? Biura Informacji Kredytowej

Biura Informacji Gospodarczej to instytucje gromadz?ce, przechowuj?ce i udost?pniaj?ce dane o nierzetelnych klientach. Potocznie nazywane równie? czarnymi listami lub rejestrami d?ugów. Od 2010 podstaw? prawn? ich funkcjonowania jest Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udost?pnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Najpopularniejsze z nich to Rejestr D?u?ników ERIF, BIG InfoMonitor oraz Krajowy Rejestr D?ugów. „BIG-i” dzia?aj? niezale?nie od siebie. To, ?e Twoje dane znajduj? si? w jednym z nich nie oznacza automatycznie, ?e b?d? figurowa? równie? w pozosta?ych. Na czarn? list? mo?esz trafi? nie tylko za opó?nienie w sp?acie kredytu czy po?yczki. Przyczyn? wpisu na list? d?u?ników mo?e by? tak?e nieterminowe uregulowanie rachunku za pr?d, czynsz czy telefon komórkowy.

Je?li Twoje dane znajduj? si? w którym? z BIG-ów, istnieje ogromne prawdopodobie?stwo, ?e bank odmówi Ci finansowania.

Firmy po?yczkowe a BIK

Je?li Twoja historia kredytowa pozostawia wiele do ?yczenia, mo?esz otrzyma? po?yczk? w jednej z pozabankowych instytucji finansowe. Nie jest jednak prawd?, jakoby pozabankowi po?yczkodawcy rozdawali pieni?dze na  „lewo i prawo”. W trosce o w?asne bezpiecze?stwo, wielu z nich weryfikuje zasoby Biura Informacji Kredytowej. Kluczem do sukcesu b?dzie wi?c znalezienie takiej firmy po?yczkowej, która udzieli Ci chwilówki bez BIK.

Gdzie szuka? chwilówki bez weryfikacji?

Chwilówk? bez BIK mo?esz otrzyma? w firmie:

Cho? do zaci?gni?cia po?yczki potrzebny jest jedynie dowód osobisty, w przypadku niekorzystnej historii kredytowej, po?yczkodawca mo?e poprosi? Ci? o dostarczenie dodatkowego dokumentu, który potwierdzi sta?y dochód. Udzielenie po?yczki osobie z niskim scoringiem w BIK-u, która w dodatku nie posiada regularnych wp?ywów mo?e oznacza? dla firmy po?yczkowej zbyt du?e ryzyko.

Firmy po?yczkowe a BIG

Pozabankowi po?yczkodawcy zdecydowanie przychylniej patrz? tak?e na klientów, których dane znajduj? si? w rejestrach d?u?ników. Jednak podobnie jak w przypadku BIK-u, nie wszystkie zdecyduj? si? po?yczy? pieni?dze d?u?nikowi.

Je?li Twoje dane znajduj? si? w którym? z BIG-ów poszukaj firmy, która nie sprawdza w?a?nie tego rejestru.

Do rejestru d?u?ników ERIF nie zagl?da na przyk?ad Alfa Kredyt.

Po?yczk? bez BIG InfoMonitora otrzymasz w Ferratum Bank, a chwilówki bez KRD udzieli Ci Zaliczka.

Firmy, które udziel? po?yczki online bez BIK i KRD

Je?li na skutek nieprzemy?lanych decyzji finansowych, Twoje dane trafi?y do Krajowego Rejestru D?ugów a historia kredytowa w BIK-u pozostawia wiele do ?yczenia, sytuacja wygl?da ju? mniej kolorowo.

Na szcz??cie istniej? po?yczkodawcy, którzy udziel? Ci po?yczki. S? to:

 • Zaliczka (dawniej Cashper),
 • Feniko.

Weryfikacje baz w najpopularniejszych firmach po?yczkowych

Zastanawiasz si?, jak do kwestii weryfikacji baz podchodz? najwi?ksi gracze na rynku?

Do których baz zagl?daj? Vivus, Wonga, Filarum, ViaSMS i inni liderzy rynku po?yczek pozabankowych?

Sprawd?my.

Biuro Informacji Kredytowej weryfikuj?:

 • Vivus
 • Lendon
 • InCredit
 • ViaSMS
 • Alfa Kredyt

BIG InfoMonitor weryfikuj?:

 • Vivus
 • Lendon
 • InCredit
 • ViaSMS
 • Wandoo
 • Alfa Kredyt

Rejestr D?u?ników ERIF weryfikuj?:

 • Vivus
 • Lendon
 • InCredit
 • Ferratum Bank
 • ViaSMS
 • Wandoo

Krajowy Rejestr D?ugów weryfikuj?:

 • Vivus
 • Lendon
 • InCredit
 • Ferratum Bank
 • ViaSMS
 • Wandoo
 • Alfa Kredyt

Po?yczki bez baz – o czym pami?ta??

Je?li bank odprawi? Ci? z kwitkiem i szukasz firmy, która udzieli Ci po?yczki bez baz, powiniene? by? bardzo ostro?ny. Na rynku roi si? od pseudo-po?yczkodawców, którzy ?eruj?c na naiwno?ci klientów stosuj? ma?o etyczne, niezgodne z prawem praktyki.

Obiecuj?c „z?ote góry” pobieraj? zazwyczaj wysokie prowizje za rozpatrzenie wniosku po?yczkowego, po czym… znikaj? z rynku szybciej ni? si? na nim pojawili.

Pami?taj, ?e pobieranie jakichkolwiek op?at przed rozpatrzeniem wniosku jest niedopuszczalne.

Je?li zale?y Ci na tym, aby po?yczy? pieni?dze w bezpieczny sposób, si?gnij do kieszeni sprawdzonej firmy o ogólnopolskim zasi?gu i stabilnej pozycji na rynku. Dzi?ki temu unikniesz przykrych niespodzianek i nie pogorszysz swojej sytuacji finansowej.

Upewnij si?, ?e zwrócisz na czas

Zanim podpiszesz umow? po?yczkow? upewnij si?, ?e b?dziesz w stanie zwróci? ca?? po?yczon? kwot? na czas.

Na jej zgromadzenie –  w zale?no?ci od wybranego po?yczkodawcy – b?dziesz mia? 30, 45, 60 lub 61 dni.

Opó?nienia w sp?acie po?yczki bez baz mog? mie? wyj?tkowo nieprzyjemne konsekwencje. Pocz?wszy od wewn?trznej procedury windykacyjnej, poprzez zewn?trzn? windykacj?, post?powanie s?dowe, a nawet zaj?cie komornicze.

Na skutek zad?u?enia Twoja historia kredytowa mo?e jeszcze bardziej si? pogorszy?, a dane – znale?? si? w kolejnej bazie d?u?ników.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *