1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Chwilówka chwilówce nierówna – czym oferty ró?ni? si? od siebie?

Chwilówka chwilówce nierówna – czym oferty ró?ni? si? od siebie?

Chwilówka chwilówce nierówna – czym oferty ró?ni? si? od siebie?

Wi?kszo?? z nas, gdy s?yszy has?o „chwilówka”, od razu my?li o szybkiej po?yczce, czyli takiej, któr? mo?na dosta? w ekspresowym tempie i któr? nast?pnie trzeba równie pr?dko sp?aci?. Dodatkowo chwilówki kojarz? si? nam z produktami finansowymi, sprzedawanymi przez firmy pozabankowe na znacznie ?agodniejszych warunkach ni? kredyty bankowe. Oczywi?cie jest w tym bardzo du?o racji, ale chwilówka chwilówce nierówna, dlatego nie mo?na ich wszystkich wrzuca? do jednego worka. Czym zatem ró?ni? si? od siebie poszczególne po?yczki? W jaki sposób wybra? t? najlepsz??

Jeden produkt – wiele twarzy

To prawda. Pod wspólnym mianem chwilówek kryje si? bardzo wiele rozmaitych produktów. Ró?ni? si? one od siebie przede wszystkim wysoko?ci? pierwszej i kolejnych po?yczek, terminem sp?aty, wymaganiami stawianymi przed potencjalnymi po?yczkobiorcami oraz dodatkowymi opcjami, jak np. promocje w postaci pierwszej po?yczki za darmo czy us?ugi przed?u?enia terminu sp?aty. Tak na dobr? spraw?, porównuj?c chwilówki, nie mo?na mówi? o nich w kategoriach „lepsza” czy „gorsza”, bo ka?de rozwi?zanie ma swoje wady i zalety. Ponadto dla ka?dego klienta liczy si? co? innego – jeden b?dzie zainteresowany jak najwy?sz? kwot?, a inny jak najd?u?szym terminem sp?aty.

Wysoko?? po?yczki

Je?eli chodzi o pierwsz? po?yczk?, oscyluje ona w granicach od oko?o 1000 do 3000 z?, w zale?no?ci od firmy. Najcz??ciej jest to po?yczka darmowa, o czym za chwil? szerzej. Kiedy uregulujemy nale?no?? bez ?adnych przeszkód, przy kolejnej okazji mamy do dyspozycji znacznie wi?ksze sumy, dochodz?ce nawet do 7500 z?. Dlaczego tak jest? Podobnie jak my nie ufamy bezgranicznie danemu po?yczkodawcy podczas pierwszego kontaktu, tak i on, nie znaj?c nas i naszych mo?liwo?ci finansowych, nie chce ryzykowa? utraty wi?kszej sumy gotówki. Jak bowiem wiadomo, nie wszyscy klienci sumiennie wywi?zuj? si? ze swoich zobowi?za?. Z biegiem czasu, jako stali, solidni po?yczkobiorcy, mo?emy liczy? na wi?cej – nie tylko w kwestii wysoko?ci po?yczki, ale te? rozmaitych promocji i atrakcyjnych ofert, które kierowane s? do nielicznych.

Termin sp?aty

Tutaj mamy do czynienia z kolejnymi ca?kiem sporymi rozbie?no?ciami. W przypadku wi?kszo?ci firm pierwsza po?yczka krótkoterminowa udzielana jest na okres maksymalnie 30 dni. Je?li nie potrzebujemy tak du?o czasu, mo?emy zaci?gn?? po?yczk? np. na 7 lub 15 dni, co b?dzie si? wi?za?o z mniejszymi kosztami. Mo?emy jednak znale?? i takie firmy, które pierwszej po?yczki udziel? nam na czas 45, 60 dni, a nawet trzech miesi?cy.

Termin kolejnych po?yczek w tej samej firmie mo?e by? nieco d?u?szy, ale nigdy nie przekracza kilku tygodni. Je?eli interesuje nas znaczne wyd?u?enie terminu, np. do kilku miesi?cy, wówczas musimy zainteresowa? si? chwilówk? na raty, która rz?dzi si? nieco innymi zasadami.

Dodatkowe mo?liwo?ci

Tutaj wracamy do wcze?niej ju? poruszonego zagadnienia, czyli pierwszej chwilówki za darmo. T? ciekaw? i bardzo atrakcyjn? ofert? kieruje do potencjalnych klientów wi?kszo?? firm po?yczkowych, ale nadal nie wszystkie. Czasem pierwsza po?yczka mo?e wi?za? si? z niewielk? op?at? (np. 10 z? niezale?nie od wysoko?ci) b?d? te? z kosztami standardowymi, jak kolejne. W zwi?zku z tym, zanim zdecydujemy si? na skorzystanie z us?ug konkretnego po?yczkodawcy, musimy dok?adnie sprawdzi?, jakie warunki deklaruje.

Inne dodatkowe mo?liwo?ci chwilówek to tak?e wspomniane ju? przed?u?enie terminu sp?aty. Takie rozwi?zanie ma w swojej ofercie wi?kszo?? firm (nie wszystkie!) i zazwyczaj sk?ada si? ono z kilku opcji, jak przed?u?enie terminu o nast?pne 7, 14 lub 30 dni. Us?uga ta jest oczywi?cie p?atna, a dok?adna wysoko?? owej op?aty uzale?niona jest znowu po pierwsze od po?yczkodawcy oraz naturalnie od tego, o ile przed?u?amy sp?at?. Niektóre firmy pobieraj? niespe?na 50 z? za przed?u?enie terminu o 30 dni, inne natomiast ??daj? tyle samo lub wi?cej za przed?u?enie terminu o zaledwie 7 b?d? 14 dni. Ze wzgl?du na to, ?e kontrast pomi?dzy poszczególnymi propozycjami jest naprawd? spory, musimy drobiazgowo przeanalizowa? ka?d? ofert?.

Warunki udzielania chwilówki

Ka?da firma indywidualnie ustanawia warunki. Pierwsz? widoczn? ró?nic? jest wiek po?yczkobiorcy. Najcz??ciej minimalny wiek to rzecz jasna 18 lat, ale niektórzy po?yczkodawcy podnosz? poprzeczk? i udzielaj? chwilówek osobom, które uko?czy?y 20. b?d? 21. rok ?ycia. Wiele firm decyduje si? równie? na ustalenie górnej granicy wieku, i jest to zazwyczaj 65, 70, 75 lub 78 lat.

Firmy po?yczkowe ??czy to, ?e zdecydowana wi?kszo?? z nich stawia do?? ?agodne wymagania. Szczególnie w przypadku po?yczek krótkoterminowych, opiewaj?cych na niewielkie sumy, nie ??daj? one przedstawienia takich dokumentów jak umowa o prac? itp. Formalno?ci ograniczone s? do niezb?dnego minimum, dlatego ca?a procedura przebiega szybko i sprawnie. Nie oznacza to jednak, ?e po?yczkodawca w ?aden sposób nie weryfikuje klienta. S? tacy, którzy sprawdzaj? potencjalnego po?yczkobiorc? jedynie w BIG-u i BIK-u, inni za? si?gaj? dodatkowo do takich ?róde? jak KRD, ERIF czy ZBP.

Jak wybra??

Jak jasno wynika z powy?szego, chwilówka chwilówce naprawd? nierówna! Je?li wi?c podejmujemy decyzj? o tym, aby skorzysta? z szybkiej po?yczki, powinni?my po?wi?ci? cho? odrobin? czasu na porównanie poszczególnych ofert. Doskona?ym narz?dziem, które znacz?co u?atwi i przyspieszy t? czynno?? jest ranking chwilówek. W jednym miejscu znajdziemy wszystkie popularne firmy po?yczkowe, które ciesz? si? dobr? opini? i zaufaniem klientów. Dzi?ki temu nie musimy wchodzi? na stron? ka?dej z nich z osobna, ale mo?emy wybra? wst?pnie te, które wydaj? si? nam najbardziej godne uwagi.

Wybór naturalnie nale?y do nas, a podczas rozwa?a? musimy okre?li? przede wszystkim, na czym najbardziej nam zale?y. Je?eli interesuje nas pozyskanie niewielkiej kwoty, np. 500 z?, nie powinni?my skupia? si? na tym, ile dana firma nam oferuje, ale na tym, czy po?yczka jest za darmo, a je?li nie – jaki b?dzie jej ca?kowity koszt. Gdy z kolei obawiamy si?, ?e mo?emy nie poradzi? sobie ze sp?at? lub zwyczajnie chcemy si? zabezpieczy? na wszelki wypadek, powinni?my szuka? w?ród ofert tych firm, które dopuszczaj? mo?liwo?? przed?u?enia terminu sp?aty.

Nawet je?eli nie znajdziemy po?yczki idealnej (musimy liczy? si? z tym, ?e zawsze b?dzie jaki? mankament), z ca?? pewno?ci? mo?emy odnale?? tak?, która czym? pozytywnym wyró?nia si? na tle innych i tym samym jest najlepiej ze wszystkich dopasowana do naszych potrzeb i wymaga?. Warto zada? sobie nieco trudu, bo to si? nam zwyczajnie op?aci. Decyzje zwi?zane z finansami niestety nie nale?? do naj?atwiejszych i zawsze wi??? si? z pewnym ryzykiem, dlatego koniecznie wymagaj? solidnego przemy?lenia. Cho? pocz?tkowo mo?emy czu? si? niepewnie, szybko odnajdziemy si? w ?wiecie chwilówek i ju? niebawem b?dziemy si? po nim porusza? niczym ryba w wodzie.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *