1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Chwilówka dla rencistów – gdzie po?ycz? pieni?dze?

Chwilówka dla rencistów – gdzie po?ycz? pieni?dze?

rencista

Renta jest jednym ze ?róde? dochodów uznawanych przez instytucje pozabankowe przyznaj?ce chwilówki. Wszystkich beneficjentów ró?nych rodzajów tego ?wiadczenia jest ponad milion – jest to wi?c bardzo du?a grupa klientów i nie powinna zosta? pomijana. Jednak jej wysoko?? nie zawsze b?dzie zadowalaj?ca i, niekiedy, bywa równie? przyznawana tylko na czas okre?lony. Czy chwilówki dost?pne s? równie? dla takich osób? I gdzie powinni po?ycza? renci?ci, by by?o to dla nich jak najkorzystniejsze?

Renci?ci i chwilówki

Sta?y dochód jest bardzo du?? zalet?, zarówno w banku, jak i w pozabankowej firmie po?yczkowej. Te osoby, które maj? przyznan? rent? na sta?e, mog? wi?c wnioskowa? zarówno o kredyty, jak i o chwilówki. Ró?nica polega jednak na tym, ?e kredyt nie zawsze b?dzie mo?liwy ze wzgl?du na wysoko?? ?wiadczenia. Do??cz? wtedy do grona wykluczonych, czyli tych, którzy z ró?nych wzgl?dów, najcz??ciej zdrowotnych, pobieraj? rent? przyznan? na czas okre?lony. Chwilówki mog? pomóc obu tym grupom – s? to zobowi?zania, które sp?acane s? w ci?gu kilkudziesi?ciu dni, wi?c nawet krótki czas przys?ugiwania renty nie powinien by? przeszkod?.

Minimalna wysoko?? renty w Polsce wynosi 772 z?ote z tytu?u cz??ciowej niezdolno?ci do pracy oraz 1029 z?otych z tytu?u ca?kowitej niezdolno?ci do pracy i w ramach renty rodzinnej. Trzeba przyzna?, ?e wi?kszo?? uprawnionych otrzymuje ?wiadczenie w?a?nie w tej minimalnej wysoko?ci lub niewiele wy?szej. Taka kwota jest jednak wystarczaj?ca, by otrzyma? chwilówk?. Co prawda najcz??ciej nie b?d? to chwilówki w najwy?szej przewidzianej wysoko?ci, ale z pewno?ci? wystarczaj?ce na nieco mniejsze potrzeby i wydatki.

Jakie chwilówki b?d? najlepsze dla rencistów?

Renta, która najcz??ciej przyznawana jest z powodu niezdolno?ci do pracy, oznacza, ?e rencista prawdopodobnie nie ma ?adnych innych dochodów. Aby ograniczy? koszty zobowi?zania, powinien wi?c w pierwszej kolejno?ci si?gn?? po chwilówki darmowe, lub – je?li wykorzysta? ju? wszystkie opcje – chwilówki najta?sze.

Chwilówki za darmo dost?pne s? w?a?ciwie w ka?dej firmie po?yczkowej, wi?c mo?na kierowa? si? nie tylko kosztami, ale te? w?asnym bezpiecze?stwem, czy potrzebami finansowymi. Z pewno?cia warto zainteresowa? si? chwilówkami za darmo w jednych z najbardziej polecanych firm: Alegotówka, SMART Po?yczkaPolo?yczka, Kuki, czy Vivus. Nie powinno si? jednak z góry odrzuca? innych ofert – mog? by? równie korzystne. Zestawienie wszystkich dzi?ki porównywarce chwilówek zajmie tylko kilka minut, a mo?e bardzo si? przys?u?y?.

Je?li chodzi o koszty chwilówki, to warto zwróci? na nie uwag? nie tylko z powodu mo?liwo?ci zaci?gania kolejnych. Trzeba pami?ta?, ?e je?li darmowej chwilówki nie sp?aci si? w terminie, to trzeba b?dzie ponie?? jej standardowe koszty. Cho? jest to przykra okoliczno?? i nale?y zrobi? wszystko, by chwilówk? sp?aci?, to taki scenariusz tak?e trzeba zak?ada?.

Chwilówki na raty dla rencistów – czy to si? op?aca?

D?ugoterminowe zobowi?zanie niestety wi??e si? te? z wi?kszymi kosztami ni? ma to miejsce w przypadku „zwyk?ych chwilówek”. Nie mo?na jednak powiedzie?, ?e rencista, który rozwa?a zaci?gni?cie chwilówki na raty, b?dzie stratny. Je?li z jego kalkulacji wyjdzie mu, ?e nie b?dzie w stanie sp?aci? chwilówki po 30 dniach, to – je?li rzeczywi?cie tego potrzebuje – powinien wzi?? tak? chwilówk?, na jak? b?dzie go sta?. Mo?e wtedy sp?aca? kilkaset z?otych miesi?cznie bez obaw o to, ?e w nied?ugim czasie b?dzie musia? zmierzy? si? z windykacj?. W takiej sytuacji równie? po?yczkobiorca mo?e mie? bardziej pozytywne nastawienie. Chwilówki na raty wymagaj? bowiem nieco mniejszej zdolno?ci kredytowej ni? chwilówka na 30, czy nawet na 60 dni.

Oczywi?cie równie? i tutaj mo?na próbowa? co? ugra? – chwilówki na raty tak?e wyst?puj? w ta?szych i dro?szych wariantach. W wyborze mo?e wi?c pomóc porównywarka chwilówek, która wska?e nie tylko ca?kowity koszt zobowi?zania, ale równie? i wysoko?? miesi?cznej raty. Firmy takie jak Wonga, Monedo Now, czy Hapipo?yczki z pewno?ci? s? godne zaufania.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *