1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Chwilówka dla zad?u?onych – czy warto?

Chwilówka dla zad?u?onych – czy warto?

chwilówka dla zad?u?onych

Cho? to stwierdzenie mo?e by? krzywdz?ce, chwilówka bardzo cz?sto uto?samiana jest z pomoc? finansow? dla osób, które znalaz?y si? w tarapatach. Jest to bardzo cz?sto prawdziwe, gdy? niejednokrotnie na ten produkt mówi si? tak?e chwilówka dla zad?u?onych, co od razu przywodzi na my?l fataln? sytuacj?. Czym jednak naprawd? jest chwilówka dla zad?u?onych i czy mo?e z niej skorzysta? ka?dy, nawet d?u?nik?

Czym jest chwilówka dla zad?u?onych?

W powszechnym rozumieniu chwilówka dla zad?u?onych przeznaczona jest dla osób maj?cych zaleg?o?ci finansowe i poszukuj?cych wsparcia. Na grup? takich osób sk?adaj? si? zarówno osoby ze z?? histori? kredytow? w BIK, osoby bez zdolno?ci kredytowej, jak i d?u?nicy oraz osoby b?d?ce w trakcie egzekucji komorniczej. To w?a?nie jedn? z takich sytuacji ma si? na my?li, je?li poszukuje si? chwilówki dla zad?u?onych.

Dla firmy po?yczkowej termin ten ma zgo?a inne znaczenie, a s?owo zad?u?ony przeciwstawiane jest s?owu d?u?nik. To drugie jest powszechnie rozumiane, pierwsze natomiast posiada sprzeczne interpretacje. W sensie ekonomicznym i prawnym zad?u?ony jest osob?, która ma jedno lub wi?cej zobowi?za? finansowych, ale wszystkie z nich sp?aca w terminie. W zwi?zku z tym chwilówka dla zad?u?onych w nomenklaturze firm po?yczkowych b?dzie przeznaczona dla osób, które z powodu innych zobowi?za? maj? obni?on? zdolno?? kredytow?, ale nie maj? ?adnych zaleg?o?ci.

Gdzie mo?na uzyska? chwilówk? dla zad?u?onych?

Nie ma przesady w stwierdzeniu, ?e w?a?ciwie w ofercie ka?dej firmy po?yczkowej znajdzie si? chwilówka dla zad?u?onych. Po?yczkodawcy nie maj? bowiem nic naprzeciwko osobom, które sp?acaj? inne zobowi?zania finansowe, jakiekolwiek by one nie by?y. Warunkiem stawianym przez wi?kszo?? z nich jest rzecz jasna to, by ?adne z tych zobowi?za? nie by?o przeterminowane, a po?yczkobiorca nie mia? zaleg?o?ci w bazie BIK oraz rejestrach d?u?ników.

Innym wa?nym kryterium przyznania chwilówki dla zad?u?onych jest te? zdolno?? kredytowa, czyli rzeczywista mo?liwo?? sp?aty chwilówki. Je?li tylko po?yczkobiorca jest w stanie wykaza?, ?e sp?acaj?c inne zobowi?zania, ma wolne ?rodki, by sp?aci? tak?e chwilówk? dla zad?u?onych, jest w stanie j? z powodzeniem otrzyma?. Dla po?yczkodawcy nie jest bowiem wa?ne to, ile pieni?dzy przeznaczamy miesi?cznie na sta?e wydatki, tylko czy jego chwilówka zostanie sp?acona na czas. W ten sposób post?puj? najwi?ksi po?yczkodawcy na rynku: Via SMS, Vivus, LendOn, czy Wonga.

Czy d?u?nik ma szanse na chwilówk? dla zad?u?onych?

D?u?nik ma ograniczone pole manewru, je?li chodzi o otrzymanie zewn?trznego finansowania, równie? w przypadku chwilówki dla zad?u?onych. Nie jest to jednak niemo?liwe, cho? – trzeba przyzna? – bardzo trudne. Je?li znajd? si? po?yczkodawcy, którzy zdecyduj? si? po?yczy? pieni?dze d?u?nikowi, to b?d? to naprawd? nieliczne wyj?tki. Zaleg?o?ci finansowe, a nawet egzekucja komornicza, która mo?e wskazywa? na d?ugotrwa?e k?opoty, niestety nie stawiaj? po?yczkobiorcy w pozytywnym ?wietle. Jest on dla firmy pozabankowej zbyt du?ym obci??eniem i, niestety, chwilówka dla zad?u?onych nie b?dzie dla niego.

Czy warto wzi?? chwilówk? dla zad?u?onych?

Nag?e wydatki mog? zdarzy? si? zawsze, niezale?nie od tego, czy jest si? w trakcie sp?aty innych zobowi?za? finansowych, czy nie. Chwilówka dla zad?u?onych mo?e by? po prostu jedynym sposobem, by te wydatki pokry?, bez ryzyka zaprzestania sp?aty kredytów lub innych zobowi?za?. Gwarantuje ona sp?at? na czas i brak konsekwencji nieterminowo?ci. Niekiedy przeznaczana jest tak?e w?a?nie na bie??c? sp?at?, je?li po?yczkobiorca nie zdo?a zgromadzi? wymaganej kwoty.

Chwilówka dla zad?u?onych wymaga jednak my?lenia d?ugodystansowego. Po?yczkobiorca musi by? ?wiadomy tego, ?e bywa ona rozwi?zaniem tymczasowym i w nied?ugim terminie b?dzie musia?a zosta? oddana z nawi?zk? (aczkolwiek istnieje równie? darmowa chwilówka dla zad?u?onych). Decyzja o jej zaci?gni?ciu nie powinna by? wi?c pochopna i podj?ta tylko wtedy, gdy dodatkowa gotówka jest absolutnie niezb?dna.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *