1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Chwilówka, kredyt bankowy czy po?yczka od znajomych – co wybra??

Chwilówka, kredyt bankowy czy po?yczka od znajomych – co wybra??

Chwilówka, kredyt bankowy czy po?yczka od znajomych - co wybra??

Kiedy dopadaj? nas niespodziewane wydatki, potrzebujemy dodatkowej gotówki praktycznie od zaraz. Do g?owy przychodz? nam najcz??ciej trzy najpopularniejsze rozwi?zania, którymi jest chwilówka, tradycyjny kredyt w banku czy szybka po?yczka od znajomych. Któr? opcj? wybra?, aby po?yczy? op?acalnie i bezpiecznie? Czym si? kierowa? podczas wyboru najlepszego rozwi?zania? Koniecznie zapoznaj si? z poni?szymi informacjami. Nie daj si? niespodziewanym wydatkom i szukaj najlepszych rozwi?za?, które podreperuj? Twój domowy bud?et. Pami?taj równie?, aby podczas wyboru najlepszego rozwi?zania nie kierowa? si? emocjami. Podejmuj wy??cznie przemy?lane decyzje, które b?d? skutkowa? zastrzykiem dodatkowej gotówki.

Kredyt bankowy – opcja dla cierpliwych i po?yczaj?cych wi?ksze kwoty

Kiedy potrzebujesz dodatkowych pieni?dzy, najbardziej bezpieczn? i popularn? opcj? wydaje si? kredyt bankowy. To skuteczne rozwi?zanie w przypadku nag?ych wydatków, które chc? zrujnowa? nasz domowy bud?et. Je?li zamierzasz jednak wzi?? kredyt bankowy, musisz zapozna? si? z paroma informacjami. Najwa?niejsz? z nich jest fakt, i? kredyt tego typu wi??e si? z wieloma formalno?ciami. Ka?da placówka bankowa musi bowiem dok?adnie prze?wietli? Twoj? sytuacj? finansow? i jednocze?nie oceni? Twoj? zdolno?? kredytow?. Wszystko to wymaga odpowiednich za?wiadcze? i dokumentów. Na etapie sk?adania wniosku o kredyt bankowy wa?ny b?dzie na pewno Twój aktualny miesi?czny dochód, posiadane obecnie zad?u?enie, sytuacja w BIK czy miesi?czne wydatki. Wszystko to ma wp?yw na ocen? Twojej zdolno?ci kredytowej oraz na kwot?, jak? b?dziesz w stanie po?yczy? w danym banku.

Po zapoznaniu si? z wieloma wymogami pojawia si? pytanie, czy warto bra? kredyt bankowy? Wybór nale?y do Ciebie. Tego typu sposób na dodatkowe pieni?dze na pewno sprawdzi si? u osób poszukuj?cych sposobu na pozyskanie wi?kszej sumy pieni?dzy. Co wi?cej, kredyt gotówkowy b?dzie równie? dobrym rozwi?zaniem w przypadku wydatków, które da si? wcze?niej zaplanowa?, jak np. zakup samochodu czy generalny remont. Wtedy nawet d?u?sze formalno?ci nie b?d? mia?y wp?ywu na Twoje zadowolenie z dokonanej transakcji. Je?li jeste? wi?c osob? cierpliw? i potrzebujesz konkretnej kwoty, kredyt bankowy mo?e okaza? si? w?a?ciw? opcj?.

Po?yczka od znajomych – popularna, aczkolwiek nieco k?opotliwa

Równie popularnym rozwi?zaniem, z którego korzysta sporo osób potrzebuj?cych dodatkowej gotówki, jest po?yczka od znajomych. Sk?d popularno?? tego typu opcji? Zobowi?zanie w?ród najbli?szych mo?na zaci?gn?? bowiem bez ?adnych wymaga? i formalno?ci. Po?yczone pieni?dze dostajemy praktycznie od zaraz, a termin sp?aty ustalamy indywidualnie. Mimo wielu pozytywnych aspektów po?yczania pieni?dzy od znajomych, sporo osób zwraca równie? uwag? na minusy tego typu rozwi?zania. Decyduj?c si? na zaci?gni?cie d?ugu w?ród znajomych, musimy bowiem ujawni? nasz? obecn? sytuacj? finansow? i podzieli? si? informacj? na temat braku pieni?dzy. Nie dla wszystkich jest to zrozumia?e i co wi?cej, na d?u?sz? met? mo?e by? bardzo kr?puj?ce. Pierwotnie pozytywny brak wszelkich formalno?ci, po jakim? czasie równie? mo?e przerodzi? si? w niejasne warunki sp?aty. Zaci?gaj?c bowiem tego typu po?yczk?, nie jeste?my w stanie dok?adnie okre?li? wysoko?ci danej raty ani sposobu, w jaki sp?acimy ca?o?? po?yczonej kwoty. W wielu przypadkach niejasno?ci na tym etapie przeradzaj? si? w sprzeczki, które niejednokrotnie oznaczaj? koniec wieloletniej przyja?ni.

Je?li po?yczka od znajomych wydaje Ci si? najlepsz? opcj?, koniecznie obiektywnie rozwa? wszelkie za i przeciw. Po?yczaj?c okre?lon? sum?, na pocz?tku ju? okre?l warunki sp?aty tak, by wysoko?? raty czy cz?stotliwo?? ich sp?acania nie pozostawia?y ?adnych w?tpliwo?ci. Zanim poprosisz przyjació? o finansow? pomoc, we? pod uwag? równie? to, czy Twoja pro?ba nie b?dzie dla nich zbyt du?ym obci??eniem. O ile w przypadku mniejszych kwot jeste? w stanie szybko sp?aci? zobowi?zania, tak w razie wi?kszej po?yczki ca?kowita sp?ata mo?e rozci?gn?? si? nawet na lata. B?d? odpowiedzialnym po?yczkobiorc? i zawsze, w przypadku po?yczki od znajomych, skupiaj si? nie tylko na w?asnych potrzebach, ale i na sytuacji materialnej pozosta?ych osób. Je?li zale?y Ci na anonimowo?ci oraz formalnych zobowi?zaniach, na pewno lepsz? i bardziej rozs?dn? opcj? b?dzie po?yczka bankowa lub kredyt chwilówkowy.

Chwilówki – szybkie pieni?dze dla zdyscyplinowanych

W razie trudnej sytuacji finansowej i potrzeby dodatkowej gotówki pozostaje jeszcze jedna opcja. Jest ni? szybka po?yczka pozabankowa, która z roku na rok zdobywa coraz wi?ksz? popularno?? w?ród klientów. Czy to rozwi?zanie si? op?aca? Zdecydowanie tak. Po?yczy? mo?e praktycznie ka?dy, bez zb?dnych wymaga? i formalno?ci. W przeciwie?stwie do kredytów bankowych, pozytywn? decyzj? kredytow? otrzymujemy od zaraz. Instytucja pozabankowa nie wymaga od nas bowiem najcz??ciej ?adnych dokumentów poza dowodem osobistym. Nie liczy si? Twój aktualny dochód, status zawodowy, historia zad?u?enia czy zapytania w BIK. ?adna instytucja tego typu nie b?dzie Ci? dok?adnie prze?wietla?, co w przypadku osób po?yczaj?cych cz?sto gotówk? ma spore znaczenie.

Chwilówki to niezwykle szybka transakcja. Po?yczone pieni?dze mo?esz mie? na rachunku jeszcze tego samego dnia i swobodnie pokrywa? swoje wydatki. Nie musisz mie? jasno okre?lonego celu, na który po?yczasz pieni?dze. Tutaj tak?e jest pe?na dowolno??, co cieszy cz?sto po?yczaj?cych.

Zanim jednak podpiszesz umow? z instytucj? pozabankow?, warto skupi? si? na paru szczegó?ach. Obecna oferta kredytów pozabankowych jest imponuj?ca i osoby, które nie maj? do?wiadczenia w tej bran?y mog? czu? si? zagubione. Jak op?acalnie po?ycza? i osi?gn?? maksimum korzy?ci? Postaw przede wszystkim na wybór korzystnej oferty. W g?szczu obecnych propozycji nie trudno si? zagubi?. Aby wybra? najlepiej, warto skorzysta? z porównywarki chwilówek dost?pnej na stronie g?ównej, w du?ej mierze u?atwiaj?cej wybór najlepszej opcji. Dzi?ki porównywarce, bez wychodzenia z domu, poznasz najkorzystniejsze oferty chwilówek. Co wi?cej, oprócz podstawowych informacji, dowiesz si? wi?cej o szczegó?ach danej oferty, co w przypadku podpisywania umowy jest niezwykle istotne. To, co musisz pozna? przed podpisaniem umowy, to na pewno wysoko?? oprocentowania, wszelkie ukryte koszty czy naliczane odsetki. Pami?taj równie?, ?e w przypadku po?yczek-chwilówek bardzo wa?ne jest terminowe sp?acanie zaci?gni?tych zobowi?za?. Aby sp?aca? poszczególne raty w terminie, ju? na pocz?tku ustal ich wysoko?? tak, by odpowiada?a Twoim potrzebom i finansowym mo?liwo?ciom.

Kredyty w instytucjach pozbankowych to spora szansa dla osób potrzebuj?cych szybkiej gotówki. Minimum formalno?ci i bogaty wachlarz ofert sprawiaj?, ?e ca?a transakcja trwa naprawd? szybko. Wybieraj ?wiadomie, maj?c na uwadze zawsze pó?niejsz? konieczno?? sp?aty.

Ka?de z przedstawionych tutaj rozwi?za? ma zarówno plusy, jak i minusy. To od Ciebie zale?y, co konkretnie wybierzesz i jak zasilisz swój domowy bud?et. Pami?taj tylko, aby zawsze skupia? si? na podj?ciu odpowiedzialnej decyzji. Je?li nie chcesz ujawnia? swoich zamiarów finansowych i zale?y Ci na szybkiej po?yczce, wybierz chwilówki, które obecnie s? jednym z najlepszych rozwi?za? w tej dziedzinie.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *